131101 Profession og praksis

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleAspects of Forest and Landscape Engineering
Tidligst mulig placeringBachelor 1. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeSLING kurser (Skovskolen)
 
Eksamenskriftlig prøve


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: bestået/ikke bestået, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenAflevering og godkendelse af obligatoriske opgaver samt tilstedeværelse i undervisningen jf. lektionsplan.
 
Rammer for UndervisningUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på sling-uddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
Intro til: uddannelsen, uddannelsesstedet, studiegrupper, IT, Absalon, kort, bibliotek og "det faglige" lokalområde.

Erhvervsområdekendskab: virksomhedstyper inden for det grønne område

Professionskendskab: Skov- og landskabsingeniørens hverdag

Begrebsforståelse: almindelige fagspecifikke begreber fra skovbrug og naturforvaltning/-pleje

Arealforståelse: Iagttagelsesøvelser i skovbevoksninger og naturarealer i det åbne land

Landskabet/ det åbne land: introduktion og ekskursion

Vand: anvendelse og økologi

Motorsavspraktik: opbygning, vedligeholdelse og brug af motorsav, samt fældningsteori og arbejdsmiljø

Træer og buske: artskendskab i sommertilstand samt kendskab til økologi m.m.

Træ, råtræ og vedmasse: produktkendskab, vedmasseopgørelse og råtræopmåling/-klassificering
 
Undervisningsform
Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, feltarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg og selvstudium
 
Målbeskrivelse
Introduktionskurset skal opbygge et læringsudbytte, der giver den studerende grundlag for refleksivt at koble mellem professionsområdet generelt og uddannelseselementerne i det efterfølgende uddannelsesforløb.
Med dette som overordnet mål skal introduktionskurset:
- skabe en grundlæggende indsigt i professionens erhvervsvilkår og opgaveområde
- skabe en grundlæggende indsigt i professionsudøverens rolle, funktion og særlige identitet,
- sætte de studerende i egnede praksisnære situationer, der giver en oplevelse af "hands on" i professionens operative opgaveområde og derved bibringer den studerende indsigt i en konkret hverdag.

Formålene indebærer, at den studerende
1) gennem virksomhedsbesøg får viden om
- professionsområdets placering i erhvervsmæssig og forvaltningsmæssige sammenhæng
- professionsområdets primære produktioner og tjenesteydelser
- forskellige karakteristiske profiler på professionsudøvernes forskellige opgaver og funktioner i den erhvervsmæssige sammenhæng
- jobmarkedet

2) opnår et forståelses- og refleksionsniveau, der
- giver grundlag for en kobling mellem professionens opgaveområde og de enkelte uddannelseselementer i den efterfølgende uddannelse, således at den studerende successivt opbygger en stigende grad af helhedsforståelse af professionen
- giver den studerende grundlag og motivation for at se sig som kommende professionsudøver med de krav, kompetencer og muligheder, professionsudøveren udfordres af eller konfronteres med og derigennem skabe professionsidentitet
- gennem professionens begreber og terminologier grundlægger det fagsprog som professionen anvender og kommunikerer på grundlag af

3) opnår en eller flere relevante, praktiske færdigheder inden for professionspraktiske discipliner, således at den studerende kan demonstrere et konkret personligt og fagligt praksisnært kompetenceløft inden for
- det arbejdsoperative område, fx manuelle/motormanuelle discipliner
- det plantefaglige område fx plantebestemmelse og -kendskab

4) relativt kompetent skal kunne drøfte generelle faglige problemstillinger inden for introduktionens læringsramme
 
Kursusansvarlig
Hans Becker-Larsen, hbl@life.ku.dk, Skov & Landskab/Skovskolen, Tlf: 353-31592
 
Studienævn
Studienævn SLING
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger74
praktiske øvelser75
ekskursioner55
eksamen2
forberedelse206

412