131104 Ecology

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

DurationTwo blocks
 
Credits15 (ECTS)
 
Level of CourseSLING courses (Skovskolen)
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


All aids allowed

Description of Examination: 7-point scale, external examiner
 
Requirement for Attending ExamAflevering og godkendelse af 3 obligatoriske opgaver:
Herbarium, jordbund og insekter
 
Organisation of TeachingUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på sling-uddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: B

Blok 4
Week Structure: B, Kører intensivt i de sidste 3-4 uger op til eksamen
 
Language of InstructionDanish
 
Course Content
Økosystemer (begreber og processer)

Jordbundslære og geologi

Planteanatomi og -fysiologi

Plantekendskab og plantemorfologi

Planteøkologi

Vegetationsøkologi: Plantesamfund og coenokliner

Insekter og svampe: Som skadevoldere og nytteorganismer i økosystemer

Landbrugets og skovbrugets direkte og indirekte virkninger på naturen (luftforurening med kvælstof, forurening af ferske områder med kvælstof og fosfor)

Klima og CO2
 
Teaching and learning Methods
Holdundervisning/forelæsning. Gruppearbejde. Øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Projektarbejde. Selvstudie.
 
Learning Outcome
Formålet med kurset er, at den studerende med udgangspunkt i skove, søer, vandløb og terrestriske naturtyper i det åbne land kan analysere et økosystem med henblik på en bæredygtig forvaltning.

Terrestriske naturtyper i det åbne land: Moser (kær og højmoser), ferske enge, strandenge, græsland (græs-urte-vegetation, herunder overdrev), heder, klitter (kystkltter og indlandsklitter), småbiotoper i agerlandet.

. Formålet indebærer, at den studerende på et givet naturareal kan

Videnfeltet
. beskrive elementerne og forklare væsentlige processer i økosystemet igennem iagttagelse og under anvendelse af de økologiske begreber
. beskrive og forklare relevante menneskelige påvirkninger af naturtyperne

Typer af færdigheder
. artsbestemme urter, buske og vedplanter med henblik på at beskrive og identificere naturtyper, herunder plantesamfund og coenokliner
. forklare planternes vækstfaktorer med vægt på lys, vand, varme, næring og vind
. forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksestedet
. udvælge og forklare forskelle i plantemorfologiske og - anatomiske tilpasninger til biotoper med vægt på rod, stængel, blade, blomst, frugt
. udvælge et antal insektarter , der er karakteristiske for naturtypen, bestemme arterne til minimum orden/familie og beskrive deres biologi og betydning for økosystemet
. identificere et antal skadeinsekter og skadesvampe samt beskrive deres levevis, skadebillede, betydning i økosystemet og mulige modforanstaltninger
. udtage nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer
. forklare stofkredsløbene for kvælstof og fosfor samt påpege eventuelle ubalancer og angive mulige årsager til ubalancerne med henblik på at forstå de økologiske konsekvenser for økosystemet
. forklare de økologiske faktorer, der betinger dyr og planters overlevelses- og spredningsmuligheder i det åbne land
. give en plausibel forklaring på den givne lokalitets opståen og udvikling med vægt på sen- og postglaciale processer/ istidslandskabet og endogene processer

Kompetencer
. analysere naturarealet med henblik på vegetationsudviklingen (0-scenarie)
. forklare de processer, der påvirker vegetationsudvikling med henblik på at kunne fastholde bestemte vegetationstyper og plantesamfund (plagioklimaks)
. identificere de edafiske, klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til hinanden og vise sammenhængende lokalitetsforståelse
. analysere og vurdere økologiske konsekvenser af konkrete indgreb og tiltag
 
Course Coordinator
Linda Bruhn Jørgensen, libj@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Skovskolen, Phone: 353-31599
 
Study Board
Study Committee SLING
 
Work Load
lectures64
practicals50
Excursions60
project work20
preparation220

414