131201 Business Administration

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

DurationTwo blocks
 
Credits15 (ECTS)
 
Level of CourseSLING courses (Skovskolen)
 
ExaminationFinal Examination

oral examination

Portfolio Examination


All aids allowed

Description of Examination: 7-point scale, external examiner
 
Organisation of TeachingUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på sling-uddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
Block PlacementBlok 1
Week Structure: B

Blok 2
Week Structure: B
 
Language of InstructionDanish
 
Course Content
1 Årsrapportens bestanddele: Balance, resultatopgørelse, noter, ledelsesberetning, pengestrømsopgørelse, supplerende rapporteringsformer (grønt regnskab m.fl.)

2 Årsregnskabsloven: Retvisende billede, måling og indregning, regnskabsmodeller

3 Bogholderi: Kontoplan, daglig registrering, årsafslutning

4 Virksomhedsformer: Personligt ejet virksomhed, A/S, ApS

5 Skat: Indkomstskat, moms

6 Regnskabsanalyse: Afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed

7 Omkostninger: Variable og faste omkostninger, direkte og indirekte omkostninger, sunk costs, offeromkostninger, reversibilitet

8 Markedsformer: Monopol, monopolistisk konkurrence, fuldkommen konkurrence

9 Prisoptimering: Konkurrence, prisberegning, kalkulation

10 Rentesregning: Diskontering, annuitet, kapitalindvinding

11 Investering: Kapitalværdi, annuitet, investeringskalkuler

12 Finansiering: Kapitalbehov, egenkapital, fremmedkapital, låneformer

13 Budgettering: Drift og likviditet; vurdering af risiko
 
Teaching and learning Methods
Holdundervisnings/forelæsning. Gruppearbejde. Øvelser. Selvstudie. Virksomhedsbesøg.
 
Learning Outcome
Formålet med kurset er, at den studerende skal blive en professionel bruger af regnskaber og driftsøkonomiske metoder på et niveau, der svarer til de funktioner, der normalt varetages af en skov- og landskabsingeniør.


Formålet indebærer at den studerende kan

Videnfeltet:

- bogføre almindelige bilag og opstille et årsregnskab for både handels- og produktionsvirksomheder
- gøre rede for regler og principper for indkomstskat og moms
- analysere en virksomheds rentabilitet og likviditet på grundlag af et årsregnskab under anvendelse af nøgletal
- foretage en risikoanalyse
- gøre rede for en given virksomheds økonomi ud fra en årsrapport og/eller interne økonomiske rapporter (forretningsplaner, SWOT analyse)
- opstille kalkuler, beregninger og budgetter til støtte for beslutninger om valg af fx pris og produkt
- gøre rede for bidrags- og fordelingskalkulation
- anvende kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden og den interne rentefods metode
- gøre rede for forskellige finansieringsformer og kunne opstille en finansieringsplan
- opstille et beslutningsgrundlag for investering og finansiering
- begrunde en virksomheds økonomiske beslutninger ud fra både idegrundlag og datagrundlag
- gøre rede for en given virksomheds marked og økonomiske struktur
- læse en økonomisk tekst og give en fremstilling af dens væsentligste indhold


Kompetencer:

- forestå en mindre virksomheds eller afdelings registrerings- og regnskabsfunktion
- udpege egnede regnskabsmodeller for en given virksomhed
- træffe beslutninger vedrørende daglig drift i en mindre virksomhed eller afdeling
- etablere et egnet beslutningsgrundlag ved større beslutninger i en virksomhed
- diskutere relevansen af de anvendte økonomiske metoder i en given sammenhæng
- anvende viden fra andre fag i økonomisk sammenhæng
- indgå i ledelsesgruppen i en større virksomhed eller afdeling
- træffe beslutninger i samarbejde med personer med en økonomisk faglig baggrund
- læse og vurdere de økonomiske dele af miljøregnskaber og miljørapporter
- medvirke ved opstilling af budgetter
- tilegne sig nye økonomiske metoder
- følge udviklingen i faget økonomi på en måde, som er relevant for en skov- og landskabsingeniør
- følge med i den økonomiske udvikling ved at læse relevante fagtidsskrifter
 
Course Coordinator
Jørgen Ravn Elkjær, jrel@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Skovskolen, Phone: 353-31627
 
Study Board
Study Committee SLING
 
Work Load
lectures178
theoretical exercises14
Excursions8
preparation191
examination23

414