131207 Skovdyrkning

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleSilviculture
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år til Bachelor 3. år
VarighedTo blokke
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeSLING kurser (Skovskolen)
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen

Praktisk eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Eksaminationen foregår i skoven med udgangspunkt i et konkret areal som tildeles ved lodtrækning.

7-trinsskala, ekstern censur

Eksamensdatoer:
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenRettidig aflevering og godkendelse af tre obligatorisk gruppeopgaver.
 
Rammer for UndervisningUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på sling-uddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
BlokplaceringBlok 3
Ugestruktur: A

Blok 4
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerKendksb til grundliggende økologi, botanik og jordbundsforhold. Desuden kendskab til de i de danske skove almindeligt dyrkede træarter, deres udbredelse, anvendelse og krav til voksested.
 
Kursusindhold
Træteknik
Opmåling / opgørelse af stående og fældet træ. Veddets opbygning. Forarbejdning. Anvendelse.

Tilvækst og hugst
Anvendelse af tilvækstmodeller og -oversigter. Hugstens formål. Hugstmåder og -styrke. Hugstens påvirkning af kvalitet og stabilitet. Sporindlæggelse. Sortimentsvalg. Maskiner og redskaber.

Etablering
Træartsvalg. Naturlig foryngelse. Såning. Kvasbehandling. Jordbearbejdning. Plantning. Plantetal. Plantefordeling. Hegning. Maskiner og redskaber.

Kultur- og bevoksningspleje
Berigelse og efterbedring. Beskyttelse imod skadevoldere. Ukrudtsbekæmpelse. Udrensning og artsregulering. Hovedtræer. Opstamning. Vanriskapning. Maskiner og redskaber.

Driftsformer.
Dyrkningssystemer, Naturnær skovdrift. Bæredygtig skovdrift.

Skovøkonomi
Opgørelse af indtægter, omkostninger og dækningsbidrag i forbindelse med dyrkning og høst.
 
Undervisningsform
Holdundervisning/forelæsning, Gruppearbejde, øvelser og feltarbejde, Selvstudie, Ekskursioner og virksomhedsbesøg.
 
Målbeskrivelse
Formålet med kurset er at den studerende kan give en professionel vurdering af tilstanden i typiske træbestande i danske skove, kan redegøre for tilstandens forudsætninger og udviklingsmuligheder samt kan diskutere relevante behandlingsmetoder.

På vidensområdet forudsætter formålet, at den studerende:

. kender skovenes vedplanter og har udvidet kendskab til de dyrkede arter (hovedtræarterne: naturlig udbredelse, lokalitetskrav, dyrkningserfaringer, proveniensvalg og veddets anvendelse; øvrige: naturlig forekomst og de typiske anvendelsesområder i skovbruget)
. kender skovbrugets almindeligt benyttede metoder og teknikker og de hertil anvendte maskin- og redskabstyper
o kender de vigtigste dyrkningssystemer og træproduktionens teori og terminologi
o kender de vigtigste råtræsortimenter, deres prisniveau, opmåling, forarbejdning og anvendelse

Blandt færdighederne forudsætter formålet, at den studerende er i stand til

. at bedømme en lokalitet (: terræn, jordbund, vand- og næringsstofforsyning, læforhold, frostrisiko, foryngelsesmuligheder, adgangsforhold for maskiner mv.)
. at bedømme træer (: vitalitet, kvalitet, højde, diameter, alder mv.)
. at bedømme en bevoksning (: struktur, bonitet, masse, hugstfølge mv.)
o at genkende fagområdets generelle problemstillinger på konkrete lokaliteter
. at anvende fagområdets terminologi i skrift og tale

Formålet forudsætter kompetencer, der sætter den studerende i stand til

. at identificere betydende praktiske hensyn og foreslå rationelle løsninger
o at reflektere over den konkrete dyrkningspraksis
o at reflektere over egne styrker og svagheder
 
Kursusansvarlig
Andreas Christian E Bergstedt, abe@life.ku.dk, Skov & Landskab/Skovdrift og træprodukter, Tlf: 353-31692
Tyge Wilhjelm Kjær, twk@life.ku.dk, Skov & Landskab/Skovskolen, Tlf: 353-31612
 
Studienævn
Studienævn SLING