131303 Urban Landscape Maintenance

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseSLING courses (Skovskolen)
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


All aids allowed

Description of Examination: pass/fail, internal examiner
 
Organisation of TeachingUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på sling-uddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
Block PlacementBlok 1
Week Structure: C
 
Language of InstructionDanish
 
Course Content
Introduktion: branchen og dens aktører, repetition af element- og målbeskrivelse, fokuspunkter i forskellige grønne områder.

Gennemgang af byens grønne områder, deres funktion og sammensætning, med fokuspunkter og problematikker i forskellige sammenhænge.

Registrering og opmåling af grønne områder, med forskellige metoder.

Fastlæggelse af kvalitetsmæssig standard og pleje af forskellige elementer, samt renholdelse og vintertjeneste.
- Valg af metoder, maskiner og redskaber.
- Prissætning af plejetiltag

Maskiner til den grønne pleje.
- Beregning af teoretisk ydelse.
- Økonomiske overvejelser.

Udarbejdelse og styring af pleje- og driftsplaner
- Maskindisponering.
- Områdestyring.
- Ressourcestyring.
- Driftsstyringssystemer

Tilsyn, egenkontrol og kvalitetssikring af grønne plejeopgaver.

Udbud og licitation af driftsopgaver (lovgivning og forløb)
- Metoder til kalkulation af priser
 
Teaching and learning Methods
Forelæsninger suppleret med ekskursioner og praktiske øvelser. Forløbet sluttes af med en opgave der samler kursets indhold, opgaven ligges til grund for den mundtlige eksamen.
 
Learning Outcome
Målet er at den studerende med kurset bliver i stand til at:
- Registrere og opmåle et grønt område, indeholdende flere forskellige elementgrupper, samt udarbejde en pleje/driftsplan for de enkelte elementer og hele området.
- Anvise metoder, maskiner og redskaber til udførelse af pleje, vedligeholdelse og renholdelse for opnåelse af en fastlagt kvalitetsmæssig standard
- Anvise og anvende kontrolprocedurer for tilsyn og egenkontrol af driftsprocesser samt får en grundlæggende viden om og forståelse af udbud og licitation.

Byens grønne områder omfatter følgende anlægstyper: Offentlige friarealer med parkkarakter, friarealer ved boliger, industri, skoler og institutioner, kirkegårde, idrætsanlæg, træer ved veje og gader samt P-pladser.

Elementgrupperne omfatter græs, buske, hække, solitærtræer og alléer samt krat, hegn og skovbevoksninger i parker samt vand, belægninger på stier og veje, inventar og renhold.

Viden:
- Forklare en bevoksnings krav til pleje og reaktion på plejeindgreb.
- Beskrive indholdet i et udbud og forklare processen omkring licitation

Færdigheder:
- Udarbejde en pleje- og driftsplan for et anlæg med forskellige elementgrupper og fastlægge kvalitetsmæssige standarder med udgangspunkt i en given målsætning
- Anvise metoder, maskiner og redskaber til udførelse af
- beskæring, formning og fornyelse af vedplanter
- græspleje
- ukrudtsbekæmpelse - herunder pesticidfri metoder
- vedligeholdelse af inventar
- vedligeholdelse og udbedringer af stier og veje
- vintertjeneste i de grønne anlæg
- Anvise metoder til tilsyn og egenkontrol
- Kunne trække rellevante arealregistreringer ud og bearbejde dem til videre brug. (MapInfo →excel pivottabel)

Kompetencer:
- Differentiere elementerne i et anlæg ud fra målsætning/funktion, konstruktion og artssammensætning og anvise plejen, således at de tilhørende kvalitetsmæssige standarder overholdes.
 
Course Coordinator
Klaus Agerskov, klag@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Skovskolen, Phone: 242-88032
 
Study Board
Study Committee SLING