150312 1B The countryside and municipal planning

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearPost experience Master´s Programme
DurationOutside schedule
 
Credits9 (ECTS)
 
Level of CoursePost experience masters programme
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


No aid allowed

Description of Examination: Der gennemføres en mundligt eksamen med udgangspunkt i afleveret projektarbejde og pensum iøvrigt

7-point scale, external examiner
 
Requirement for Attending ExamDeltagelse i og aflevering af projektarbejde
 
Organisation of TeachingKurset afholdes næste gang i foråret 2013. Modulet afvikles i form af to internater af hver 2 1/2 dags varighed samt to seminarer af hver 1 dags varighed. I de mellemliggende perioder løses opgave med vejledning.
 
Block PlacementUdenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesMan kan starte på uddannelsen med dette modul
 
Restrictions25
 
Course Content
Den kommunale planlægning i det åbne land er emnet for dette kursus, som omfatter de historiske og aktuelle udviklingstræk i det åbne lands arealanvendelse og kulturlandskaber. Kurset omfatter desuden gennemgange af planmål og retningslinier for det åbne land - i teorien og i praksis, ligesom kommuneplanens sammenhæng med EUs landdistriktsprogram og miljødirektiver behandles. Som andre centrale emner indgår: by- og landrelationer, planlægning af bynære områder og landskaber, governance og projektkultur i kommuneplanlægningen
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen gives ved foreslæsninger, seminarer, ekskursioner og projektarbejde. Udover projektarbejdet der for hovedparten foregår udenfor den skemalagte tid kan gennemføres individuelt eller i grupper og kan tage udgangspunkt i den/de studerendes aktuelle arbejdsgaver Undervisningen foregår forskellige steder i landet, dels på to 2½-dages internater (typisk fra torsdag middag til lørdag eftermiddag) og på to heldagsseminarer Mindre ekskursioner indgår i begge internater.
 
Learning Outcome
Kommuneplanlægningen omfatter efter strukturreformen også det åbne land. Kursets formål er for det første at give et overblik over aktuelle drivkræfter i det åbne land og planmål for landskabernes fremtidige udvikling med hensyn til bl.a. landskabskarakter, jordbrugsmæssig anvendelse, byudvikling, naturindhold og kulturmiljø.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden
- kunne identificere de væsentligste drivkræfter i udviklingen af landskab og arealanvendelse i det åbne land land
- redegøre for centrale ploblemstillinger og aktører i det åbne lands planlægning indefor forskellige landskabs- og områdetyper


Færdigheder
- analysere almindelige problemstillinger i det åbne land og stille forslag til eventuelle valg af reguleringsform
- udarbejde forslag til planløsninger

Kompetancer
- indgå i tværfaglige projektgrupper i løsning af politik- og planopgaver
- håndtere almindelige planopgaver i det åbne land - fra områdeanalyse, til planlægning af procesforløb og fremstilling af løsningsforslag

 
Course Literature
Der undervises efter et kompendium med udvalgte artikler, bogkapitler og tekster med relation til kursusemnet. Kompendiet opdateres for hvert kursus
 
Course Coordinator
Jørgen Primdahl, jpr@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31822
 
Course Fee
16.000 kr. inkl opholds- og forplejningsudgifter
 
Study Board
Study Committee MSN
 
Work Load
lectures44
Excursions16
Colloquia8
preparation80
supervision4.5
project work94
examination1

247.5