150322 Modul 2b: Det multifunktionelle landskab

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleModule 2b: The Multifunctional Landscape
Tidligst mulig placeringMaster udd. (efteruddannelse)
VarighedUdenfor blokstruktur
 
Pointværdi9 (ECTS)
 
KursustypeMaster udd. (efteruddannelse)
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig projektopgave.

Vægtning: Projektet vægtes med ca. 70 %, den mundtlige præstation ca. 30 %7-trinsskala, ekstern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenDeltagelse i begge internater, mindst et seminar samt aflevering af projekt
 
Rammer for UndervisningUndervisningen er koncentreret i to internater af hver 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af hver en dags varighed. I de mellemliggende perioder løses en projektopgave med vejledning
 
BlokplaceringUdenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Internat 1: 1.-3. februar 2007 (Kongskilde, Sorø)

Udenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Seminar 1: 1. marts 2007 (KVL, Fredriksberg)

Udenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Internat 2: 19.-21. april 2007 (Skive/Stoholm)

Udenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Seminar 2: 24. maj 2007
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerMan kan starte på uddannelsen med dette modul
 
Begrænset deltagerantal25
 
Kursusindhold
Med udgangspunkt i faglitteraturen og ekskursioner i konkrete landskaber behandles indholdet og udviklingen samt aktuelle konfliktpunkter i danske kulturlandskaber. Kurset giver et grundlæggende kendskab til teorier og begreber knyttet til kulturlandskabet, idet både økologiske og socio-økonomiske dimensioner inddrages og analyseres fra både ejernes/brugernes og det offentliges perspektiver. Første del af modulet koncentreres om selve landskaberne, anden del om konfliktløsning og samarbejde i landskabsforvaltningen. Endelig vil reformen af EUs landbrugspolitk og kommunalreformens betydning for planlægning og forvaltning blive behandlet.

 
Undervisningsform
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/feltstudier. Der udarbejdes et (gruppe)projekt som forsvares ved mundtlig eksamen. Projektvejledningen foregår primært som fjernkorrespondance med enkelte møder.
 
Målbeskrivelse
Kursets formål er, at den studerende får en grundlæggende forståelse af landskabsbegrebet og af kulturlandskabets dynamiske karakter og multifunktionelle anvendelse. Endvidere er det et formål at give en grundig indføring i aktuelle udviklingstendenser samt i de måder hvorpå offentlig forvaltning og planlægning påvirker udviklingen.

Ved modulets afslutning skal den studerende være i stand til at:

Viden:
- gennemgå landskabsbegrebet som det har udviklet sig i Nordeuropa frem til 'Den Europæiske Landskabskonvention'.
- beskrive hovedtræk i det danske kulturlandskabs udvikling gennem de sidste 200 år samt de vigtigste aktuelle udviklingstræk i relation til hovedfunktionerne.

Færdigheder:
- anvende forskellige metoder til analyse af landskabsforandringer over tid

Kompetencer:
- anvende teorier og begreber vedrørende landskabets multifuntionelle anvendelse og udvikling
 
Kursusansvarlig
Jørgen Primdahl, jpr@life.ku.dk, Skov & Landskab/By- og landskabsstudier, Tlf: 353-31822
 
Deltagerbetaling
16.000 kr.
 
Studienævn
Studienævn MSN (Master, diplom)
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger44
ekskursioner16
kollokvier8
forberedelse70
projektarbejde91
vejledning2
eksamen1

232