150322 Module 2b: The Multifunctional Landscape

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearPost experience Master´s Programme
DurationOutside schedule
 
Credits9 (ECTS)
 
Level of CoursePost experience masters programme
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


No aid allowed

Description of Examination: Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig projektopgave.

Weight: Projektet vægtes med ca. 70 %, den mundtlige præstation ca. 30 %7-point scale, external examiner
 
Requirement for Attending ExamDeltagelse i begge internater, mindst et seminar samt aflevering af projekt
 
Organisation of TeachingUndervisningen er koncentreret i to internater af hver 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af hver en dags varighed. I de mellemliggende perioder løses en projektopgave med vejledning
 
Block PlacementUdenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Internat 1: 1.-3. februar 2007 (Kongskilde, Sorø)

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Seminar 1: 1. marts 2007 (KVL, Fredriksberg)

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Internat 2: 19.-21. april 2007 (Skive/Stoholm)

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Seminar 2: 24. maj 2007
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesMan kan starte på uddannelsen med dette modul
 
Restrictions25
 
Course Content
Med udgangspunkt i faglitteraturen og ekskursioner i konkrete landskaber behandles indholdet og udviklingen samt aktuelle konfliktpunkter i danske kulturlandskaber. Kurset giver et grundlæggende kendskab til teorier og begreber knyttet til kulturlandskabet, idet både økologiske og socio-økonomiske dimensioner inddrages og analyseres fra både ejernes/brugernes og det offentliges perspektiver. Første del af modulet koncentreres om selve landskaberne, anden del om konfliktløsning og samarbejde i landskabsforvaltningen. Endelig vil reformen af EUs landbrugspolitk og kommunalreformens betydning for planlægning og forvaltning blive behandlet.

 
Teaching and learning Methods
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/feltstudier. Der udarbejdes et (gruppe)projekt som forsvares ved mundtlig eksamen. Projektvejledningen foregår primært som fjernkorrespondance med enkelte møder.
 
Learning Outcome
Kursets formål er, at den studerende får en grundlæggende forståelse af landskabsbegrebet og af kulturlandskabets dynamiske karakter og multifunktionelle anvendelse. Endvidere er det et formål at give en grundig indføring i aktuelle udviklingstendenser samt i de måder hvorpå offentlig forvaltning og planlægning påvirker udviklingen.

Ved modulets afslutning skal den studerende være i stand til at:

Viden:
- gennemgå landskabsbegrebet som det har udviklet sig i Nordeuropa frem til 'Den Europæiske Landskabskonvention'.
- beskrive hovedtræk i det danske kulturlandskabs udvikling gennem de sidste 200 år samt de vigtigste aktuelle udviklingstræk i relation til hovedfunktionerne.

Færdigheder:
- anvende forskellige metoder til analyse af landskabsforandringer over tid

Kompetencer:
- anvende teorier og begreber vedrørende landskabets multifuntionelle anvendelse og udvikling
 
Course Coordinator
Jørgen Primdahl, jpr@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31822
 
Course Fee
16.000 kr.
 
Study Board
Study Committee MSN
 
Work Load
lectures44
Excursions16
Colloquia8
preparation70
project work91
supervision2
examination1

232