150323 Module 2a: New Local Economy and Business Development in Rural Areas

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearPost experience Master´s Programme
DurationOutside schedule
 
Credits9 (ECTS)
 
Level of CoursePost experience masters programme
 
ExaminationFinal Examination

written examination

Portfolio Examination


No aid allowed

Description of Examination: Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig projektopgave.

7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamDeltagelse i begge internater, mindst et seminar samt aflevering af projekt
 
Organisation of TeachingKurset afholdes næste gang i efteråret 2013. Undervisningen er koncentreret i to internater af hver 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af hver en dags varighed. I de mellemliggende periode løses en projektopgave med vejledning
 
Block PlacementUdenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesMan kan starte på uddannelsen med dette modul
 
Restrictions25
 
Course Content
Landdistrikternes hovederhverv har ikke været landbruget i mange år. I en periode har fremstillingserhverv og andre såkaldte "byerhverv" til gengæld beskæftiget de fleste bosiddende og lokalt, men især i perifere områder reduceres også de nu. Mange bosiddende pendler (derfor) længere og længere væk efter beskæftigelse. Men der også tegn på, at nye erhverv dannes lokalt, bl.a. i forbindelse med oplevelsesøkonomi, services og anvendelse af ny teknologi (mobilt arbejde). I modulet skal der stilles skarpt på baggrunden for udviklingen, men især på potentialer for nye erhverv, belyst teoretisk og med eksempler fra praksis. Vi skal bl.a. se på begreber som lokaliseringsfaktorer, glokalitet, kulturøkonomi, innovation og entrepreneurship og på generelle støttestrukturer og politik for udviklingen. Vi skal studere cases.
 
Teaching and learning Methods
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/feltstudier. Der udarbejdes et (gruppe)projekt som forsvares ved mundtlig eksamen. Projektvejledningen foregår primært som fjernkorrespondance med enkelte møder.
 
Learning Outcome
Modulets hovedmålsætning er at give en teoretisk og erfaringsbaseret indføring i erhvervsrelaterede udfordringer i landdistrikterne i nye tider. Landbruget er ikke længere landdistrikternes hovederhverv, men hvilke er så, og hvorledes er erhvervsmæssige potentialer og barrierer i den nye rumlige geografi? I modulet ses også nærmere på begreber som f.eks. "spaces of place eller stedets betydning", "det multifunktionelle landbrug", "rural innovation", "rural entrepreneurship, "embeddedeness" - i teori og praksis - ligesom relaterede politikker og støtteordninger er i fokus.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- karakterisere den regionale, erhvervsstrukturelle udvikling med særligt henblik på landdistrikterne
- beskrive de hovedfaktorer, der har trukket den regionale/landdistrikternes erhvervsudvikling frem til i dag
- karakterisere barrierer og potentialer for erhvervsøkonomisk udvikling i landdistrikterne fremover, både på macro-, meso- og microniveau
- beskrive støttestrukturer, ordninger og erhvervspolitik af særlig relevans

Færdigheder:
- anvende grundlæggende teorier og begreber
- opstille en problemformulering
- kende og kunne trække på relevante videnkilder, ordninger og aktører

Kompetencer:
- samarbejde med medstuderende om gennemførelse af en lokal analyse
- begå sig i netværket af kolleger og aktører på området
- gennemføre mindre selvstændige analyser
 
Course Coordinator
Hanne Wittorff Tanvig, hwt@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31710
 
Course Fee
16.000 kr.
 
Study Board
Study Committee MSN
 
Work Load
lectures44
Excursions16
Colloquia8
preparation80
project work94
supervision4.5
examination1

247.5