210006 Statistical Data Analysis 2

Details
Responsible DepartmentDepartment of Basic Science and Environment

Earliest Possible YearBSc. 3 year to MSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: 4 timers skriftlig eksamen som involverer brug af programmet R på egen medbragt computer.

Weight: 100%7-point scale, internal examiner
 
Organisation of TeachingUndervisningen i en typisk uge vil bestå af forelæsninger, øvelsesopgaver af varierende omfang, plenum-gennemgang af "case-opgaver" samt valgfrie hjemmeopgaver, med brug af PC.
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
Optional Prerequisites210005 
210002 
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Analyse af statistiske modeller for normalfordelte data med systematiske og tilfældige variationskilder:
regressionsanalyse, lineære modeller med faktorer, kovariater og tilfældige effekter(random effects) samt gentagne målinger (repeated measures). Til analyserne anvendes det statistiske programsystem R. Endvidere fokuseres på, hvordan man validerer en statistisk model og vi diskuterer principper for planlægning af simple videnskabelige forsøg
 
Teaching and learning Methods
Fire typer af undervisning vil indgå: forelæsninger, eksempler/cases, "klasse"-øvelser og hjemmeopgaver. Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås dele af den generelle teori. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, på valg af statistisk model og metode og på tolkning af resultaterne af den statistiske analyse. Eksempler/cases studeres indledningsvist selvstændigt af de studerende (i grupper) og føles op af plenum-gennemgang og diskussion. Ved øvelserne regnes opgaver, som hovedsageligt bygger på biologisk relevante problemer og indebærer analyse af forsøgsdata. Hovedparten af øvelserne baseres på brug af PC og den statistiske programpakke R. De valgfrie hjemmeopgaverne kan besvares i grupper og vil omfatte de vigtigste analysemetoder og begreber. I undervisningsforløbet er der ikke nogen direkte interaktion med andre kurser, men kurset vil i mange tilfælde være direkte anvendeligt ved analyser af data i projekter og specialer. Det vil fx med fordel kunne følges tæt på bachelorprojekt eller speciale. Hjemmeopgaverne tjener to formål: de hjælper de studerende til at få arbejdet aktivt med centrale emner, idet de studerende herved får afprøvet et par af kursets vigtigste statistiske analysemetoder. Desuden trænes de studerende i skriftlig fremstillig og får mulighed for at få respons herpå.
 
Learning Outcome
Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at forstå og håndtere analyser af data som involverer flere forskellige variationskilder (både systematiske og tilfældige) samt gentagne målinger.

For en udtømmende opfyldelse af kursets mål skal den studerende efter endt kursusforløb være i stand til at

VIDEN:

- opskrive statistiske modeller, baseret på normalfordelingen, som involverer flere systematiske faktorer, kovariater og tilfældige effekter samt modeller for gentagne målinger

- redegøre for modellernes anvendelighed og deres begrænsninger

- beskrive forskellene på et fuldstændigt og et balanceret ufuldstændigt blokforsøg

- forklare begreberne konfundering og partiel konfundering ud fra simple eksempler

FÆRDIGHEDER:

- anvende programpakken R til at udføre beregninger ifm. analyserne

- fortolke og præsentere resultaterne af en statistisk analyse

- planlægge simple balancerede fuldstændige og ufuldstændige blokforsøg samt 2^n-forsøg med konfundering af givne effekter

KOMPETENCER:

- anvende modellerne til analyse af data, herunder vælge en passende model og kontrollere modellens forudsætninger

- formulere videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser samt besvare spørgsmålene ud fra resultaterne af de statistiske analyser
 
Course Literature
Bibby, B.M., Martinussen, T.M. & Skovgaard, I.M. Experimental design in the agricultural sciences. Samfundslitteratur, KVL-bogladen.
 
Course Coordinator
Anders Tolver, tolver@life.ku.dk, Department of Basic Sciences and Environment, Phone: 353-32337
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures36
theoretical exercises36
project work48
preparation82
examination4

206