230036 Almen Kemi for biovidenskab

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Grundvidenskab og Miljø

English TitleGeneral Chemistry for Life Sciences
Tidligst mulig placeringBachelor 1. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

kun visse hjælpemidler
Første del af eksamen er uden hjælpemidler, sidste del af eksamen er med alle hjælpemidler tilladt


Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig eksamen 1½ timer uden hjælpemidler 2½ timer med hjælpemidler

Vægtning: De 1½ timer uden hjælpemidler tæller som 35 %, mens de 2½ timer med hjælpemidler tæller som 65 % af den samlede eksamen7-trinsskala, ekstern censur

Eksamensdatoer:
24. januar 2012
 
Forudsætninger for indstilling til eksamen75% af laboratorierapporterne og 75% af afleveringsopgaverne skal være godkendt
 
Rammer for UndervisningKurset vil være bygget op af 6 timers forelæsninger (F), 2 timers teoretiske øvelser (TØ) og 4 timers laboratorieøvelser (LØ). Der skal afleveres fire afleveringsopgaver i form af f. eks. caseopgaver.
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: C, Laboratorieøvelser uden for struktur. LØ: onsdag eftermiddag, torsdag formiddag og fredag formiddag
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger210002 Matematik og databehandling
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Kursets faglige indhold vil være centreret omkring grundlæggende almen kemi med speciel fokus på emner af relevans for det biovidenskabelige fagområde. Dette inkluderer det periodiske system, molbegrebet, navngivning, bindingstyper, indledende koordinationskemi, afstemning af reaktionsligninger, støkiometri, kemisk ligevægt (syre-base-, fældnings- og kompleksligevægte), gassers opløselighed i væske, aktivitetsbegrebet, redoxreaktioner. Stofkemi med vægt på udvalgte grundstoffers biologiske og miljømæssige betydning. Elektrisk ledningsevne, kolligative egenskaber (osmotisk tryk etc.), termodynamik (kalorimetri, enthalpi, entropi, og fri energi), elektrokemi og reaktionskinetik, introduktion til spektroskopi og analytisk kemi, med særlig vægt på forståelse af grundbegreberne i UV-VIS spektroskopi.

En mindre del af undervisningen vil være opdelt i en række emner, der er mere specifikt rettet mod de forskellige studieretninger. Således vil nogen af de teoretiske opgaver og eventuelt en afleveringsopgave være fagspecifikke. Fødevarevidenskabuddannelsen tilbydes kemi, der er relevant for fødevarer og fødevareforskning omkring kemisk ligevægt og kemisk stabilitet, herunder termodynamik og kinetik samt kollegative egenskaber. Biologi-Bioteknologi-uddannelsen tilbydes biologisk kemi af kvantitativ karakter, hvor termodynamik og kinetik kombineres med biologiske makromolekyler og biouorganisk kemi. Naturressource-uddannelsen tilbydes almen og analytisk kemi og miljø-relateret biouorganisk kemi af mere kvalitativ karakter.

Kursets laboratoriedel skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske principper gennem praktiske øvelser. Laboratoriekurset omfatter en introduktion til laboratoriesikkerhed samt træning i sikkerhedsmæssigt korrekte laboratorie-rutiner inkluderende almindelig god laboratorieskik. På laboratorieøvelseskurset vil de studerende møde grundlæggende kemiske enhedsprocesser (fremstilling af opløsninger efter forskrift, pH måling, titrering, etc.) samt stifte bekendtskab med syntetiske og analytiske metoder med eksempler inden for den uorganiske og almene kemi.
 
Undervisningsform
Hovedtrækkene af kursets pensum gennemgås i forelæsningsform, men suppleres med relevante opgaver og eksempler på opgaveløsning in plenum. Indlæring og anvendelse af stoffet støttes ved teoretisk øvelsesundervisning på mindre hold, især i form af opgaveløsning, samt ved aflevering af web-baserede hjemmeopgaver. Laboratorieundervisningen er obligatorisk og omfatter hjemmeforberedelse, gennemførelse af de praktiske øvelser og rapportskrivning.
 
Målbeskrivelse
Almen Kemi skal bibringe aftagergruppen en forståelse af den almene kemis grundlæggende rolle i biovidenskabelige fagdiscipliner især med eksempler fra biouorganisk kemi for derved at udgøre et stærkt fagligt fundament for videre studier indenfor naturressourcer, fødevarer og biologi-bioteknologi skal bibringe de nødvendige grundlæggende forudsætninger for de efterfølgende kurser.

Viden. Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne:

- redegøre for kemiens grundlæggende love, principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder
- redegøre for de biologiske vigtige grundstoffer, deres kemiske forbindelser, samt for udvalgte kemiske reaktioner inden for kursets emneområder.
- redegøre for kemisk ligevægte og koblede reaktioner.
- redegøre for de under kurset gennemgåede uorganisk kemiske stofklassers opbygning og fysisk-kemiske egenskaber af betydning for biouorganisk kemi.
- beskrive kemiske reaktioner ved afstemte reaktionsligninger.
- redegøre for principper bag systematisk uorganisk kemisk navngivning og tegning af strukturformler.
- redegøre for udvalgte analytiske og spektroskopiske teknikker.
- beskrive metal ioners grundlæggende funktion i biologiske systemer

Færdigheder. Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne:

- anvende og kombinere definitioner og formler fra kursets emneområder
- analysere kemi skrevet som tekst og omsætte det til kemiske reaktionsskemaer.
- benytte kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af kemiske reaktioner.
- udføre beregninger til at løse basale problemstillinger indenfor almen, fysisk kemi og uorganisk kemi.
- vurdere måleusikkerhed og bruge enheder korrekt.
- udføre simple kemiske eksperimenter, herunder simple kemiske analyser med rimelig præcision.

Kompetencer. Den studerende skal efter kurset:

- være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer i almen, analytisk, fysisk, og(bio)uorganisk kemi for at kunne opnå en dybdegående kemisk forståelse af de biologiske fagområder i den videre uddannelse indenfor biovidenskab på LIFE,KU.
- kunne relatere viden om (bio)uorganisk stofkemi, kemisk binding og termodynamik til alment kemiske problemstillinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner også for biologiske systemer.
- udvise god laboratoriepraksis, herunder arbejde sikkert i et eksperimentelt kemisk laboratorium i overensstemmelse med gængs praksis for laboratoriesikkerhed.
- kunne redegøre for teori og databehandling i et kemisk eksperiment samt redegøre for udvalgte eksperimentelle teknikker.
- kunne tolke eksperimentelle analytiske data med henblik på analyse af udvalgte kemiske prøver.
- kunne bruge IT i form af: regneark til dataanalyse og behandling, tekstbehandling til rapportering, ChemBioDraw el.lign. til optegning af strukturer og formler samt eventuelt fremstilling af posters ved hjælp af Powerpoint el.lign.
 
Litteraturhenvisninger
Housecroft and Constable "CHEMISTRY" (4. udgave) (Vi arbejder på at indføre ny lærebog)
"KEMI" - uddrag fra General Chemistry af Hill, Petrucci, McCreary og Perry.
Vejledning til laboratorieøvelser i Kemi.
Supplerende materiale (noter, case-opgaver, eksempelopgaver etc.) udleveres via Absalon.
 
Kursusansvarlig
Morten Jannik Bjerrum, mobj@life.ku.dk, Institut for Grundvidenskab og Miljø, Tlf: 353-32452
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger50
teoretiske øvelser16
praktiske øvelser32
forberedelse104
eksamen4

206