240025 Mikrobiologi

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Jordbrug og Økologi

English TitleMicrobiology
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

kun visse hjælpemidler
Multiple-choice opgaven er uden hjælpemidler. Til essayopgaven er alle hjælpemidler tilladt.


Beskrivelse af eksamen: Kurset afsluttes med en individuel bedømmelse i form af en skriftlig eksamen, der består af en 1 times multiple-choice test (uden hjælpemidler) samt en 2 timers skriftlig eksamen (essay) med hjælpemidler.

Vægtning: Multiple-choice testen tæller 1/3 og essay-opgaven tæller 2/3.7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenAflevering af mindst 75% af opgaver fra gruppearbejde samt 75% tilstedeværelse ved øvelseskursus
 
Rammer for UndervisningUndervisningen omfatter klassiske forelæsninger, case-studier, gruppearbejde og praktisk laboratoriearbejde.
 
BlokplaceringBlok 3
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger230002 
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Kursusindhold
Kurset vil give de studerende kendskab til prokaryote og eukaryote mikroorganismers opbygning og cellestrukturer, samt give en forståelse af principperne bag mikrobiel diversitet og taksonomisk inddeling af mikroorganismer. Endvidere vil kurset give et kendskab til de vigtigste mikrobielle stofskifteprocesser og til mikroorganismers vækst- og overlevelsesstrategier. Ligeledes opnås der en forståelse af hvordan mikroorganismers vækst kan hæmmes med fysiske og kemiske metoder. Derudover vil antibiotiske stoffers virkningsmekanismer og faktorer, der fører til udvikling af resistens blive behandlet. Betydningen af mobile DNA elementer og de mekanismer, der ligger til grund for deres spredning blandt mikroorganismer, vil blive gennemgået. Under øvelsesdelen indøves følgende:
- sterile arbejdsmetoder;
- påvisning af bakterier og svampe ved mikroskopi og farvning;
- isolering, rendyrkning og overordnet klassifikation;
- undersøgelse af vækst samt kontrol af vækst ved hjælp af antibiotika og desinfektionsmidler;
- påvisning af ekstracellulær enzymproduktion hos svampe

Studerende på Bioteknologi-uddannelsen:
Under kurset vil de studerende få kendskab til udvalgte problemstillinger som relaterer sig til bioteknologiske anvendelser af bakterier og svampe samt en kort introduktion til interaktioner mellem mikroorganismer, og deres miljø, herunder planter eller dyr. Ved øvelserne indøves endvidere:
- bestemmelse af mikrobiel aktivitet;
- påvisning af mutanter samt analyse af bakteriofagers vækstcyklus.

Studerende på Naturressource-uddannelsen:
Under kurset vil de studerende få kendskab til vigtige problemstillinger inden for mikroorganismers funktion i naturlige og menneskeskabte miljøer, ligesom der gives en kort introduktion til interaktioner mellem mikroorganismer og planter. Ved øvelserne indøves endvidere:
- bestemmelse af bakteriers omsætning af organisk stof i jord og vand;
- måling af effekten af miljøfremmede stoffer for bakteriers aktivitet.
 
Undervisningsform
Undervisningen omfatter klassiske forelæsninger, gruppearbejde, case-studier og regneopgaver. En del af kurset består af praktisk laboratoriearbejde, da et af kursets mål er at træne de studerende i eksperimentelle metoder inden for mikrobiologien.
 
Målbeskrivelse
Målbeskrivelse
Kursets formål er at give de studerende et bredt kendskab til bakteriers og svampes forekomst og aktivitet i naturlige og menneskeskabte miljøer. Ved hjælp af nye og klassiske metoder bliver vigtige grupper af bakterier og svampe karakteriseret med hensyn til vækst og fysiologi. Sameksistens og konkurrence mellem bakterier og svampe beskrives og relateres til deres livsform og stofskifteprocesser. Metoder til kontrol (hæmning) af mikroorganismers vækst ved hjælp af antibiotika og fysiske metoder gennemgås, ligesom deres identifikation og taksonomi beskrives ved hjælp af molekylære og morfologiske analyser. De studerende introduceres til anvendelse af mikroorganismer inden for fødevare- og plantebioteknologi, og får kendskab til sygdomsfremkaldende bakterier og deres virulensfaktorer. Endvidere gennemgås vigtige principper bag betydningen af mikroorganismer for plantedyrkning samt nedbrydning af miljøfremmede stoffer. Forekomst og anvendelse af bakterier og svampe relateres til bioetiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af mikroorganismer inden for bioteknologi og fødevareproduktion.

Viden
- demonstrere kendskab til forekomst, vækst og fysiologi hos vigtige grupper af bakterier og svampe
- referere basale principper bag isolering, identifikation, vækst og kontrol af mikroorganismer
- beskrive vigtige stofskifteprocesser hos mikroorganismer
- relatere anvendelse af antibiotika og andre hæmmende stoffer til hæmning af mikroorganismers vækst
- have kendskab til principper bag spredning af mikroorganismers gener i miljøet

Færdigheder
- formidle viden om bakterier og svampes morfologi og biologi
- analysere sammenhænge mellem stofskifte og forekomst af bakterier og svampe i forskellige miljøer
- vurdere viden om anvendelse af mikroorganismer inden for fødevare- og plantebioteknologi
- analysere betydningen af mikroorganismer for plantedyrkning og stofomsætning i jorden
- vurdere principper om bakteriers betydning for udbredelsen af sygdomme, produktion af antibiotika, samt interaktioner med andre organismer

Kompetencer
- vurdere forekomst og betydning af bakterier og svampe i naturlige og menneskeskabte miljøer
- anvende mikrobiologiske teknikker til dyrkning og karakterisering af mikroorganismer
- bedømme muligheder for bioteknologisk udnyttelse af mikroorganismer
 
Litteraturhenvisninger
1. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. & Clark, D.P.: Brock Biology of Microorganisms, 12. Edition, Pearson Education, 2009
2. Deacon, J.: Fungal Biology, 4 Edition, Blackwell Publishing, 2006
3. Øvelsesvejledning (hentes fra kursets hjemmeside på Absalon)
4. Udleveret materiale (omfang oplyses under kurset)
 
Kursusansvarlig
Niels O. G. Jørgensen, nogj@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Genetik og Mikrobiologi, Tlf: 353-32625
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger32
forberedelse63
praktiske øvelser24
projektarbejde84
eksamen3

206