240055 Introduction to Biotechnology

Details
Responsible DepartmentDepartment of Plant Biology and Biotechnology   67 %
Institute of Food and Resource Economics   33 %

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination and oral examination


All aids allowed

Description of Examination: Individuel fremlæggelse og forsvar af egen gruppes projektrapport og eksamination i pensum med relation til projektet.

Weight: Rapport, forsvar og eksamination 100%pass/fail, no second examiner
 
Requirement for Attending ExamGodkendt midtvejsseminar og godkendt formalia på projektrapporten
 
Organisation of TeachingForelæsninger, 3 per uge Ekskursioner, i alt 4 Projektarbejde incl. MOP
 
Block PlacementBlok 1
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
En række forelæsninger belyser bioteknologiens rolle i relation til forskellige biologiske systemer. Herudover vil de studerende, gennem forelæsninger og øvelser, få en introduktion til den bioteknologiske terminologi, samt et indblik i en række bioteknologiske firmaers forskning og produktudvikling og herved et indledende kendskab til organismers biologiske diversitet.

De studerende gennemfører et problemorienteret projektarbejde i grupper ud fra en selvvalgt samfundsrelateret bioteknologisk problemstilling, som kan vælges på baggrund af fagmiljøernes idéoplæg. Rammer, krav og kriterier klargøres, det vil bl.a. sige oplæg om projektarbejdets form og organisering og om problemorientering. Der gives yderligere oplæg om problemanalyse, problemformulering og handlingsplan og om aspekter ved samarbejde i mindre grupper, bl.a. samarbejdsaftaler i gruppen og med vejledere. Vejledning af projektgrupperne vil finde sted løbende. Indholdet i vejledningen styres af den valgte problemstilling og af behovet for vejledning hvad angår faglige, metodemæssige og samarbejdsmæssige spørgsmål. På baggrund af de enkelte gruppers projektforslag hjælpes de i gang med søgningen af litteratur til projektet. de får også en generel introduktion til biblioteket samt til litteratur- og kildehåndtering generelt og formelt.
Hver arbejdsgruppe præsenterer resultatet af deres projekt, og opponerer på et andet projekt.


 
Teaching and learning Methods
Undervisningen består af en række forelæsninger som suppleres med ekskursioner til bioteknologiske virksomheder. Hovedparten af undervisningsaktiviteten indenfor metode og projektarbejde består i selvstændigt projektarbejde styret af de studerende, understøttet af vejledning fra henholdsvis en metodevejleder og en faglig vejleder.
 
Learning Outcome
Gennem projektorienteret undervisning giver kurset et grundlæggende kendskab til hvorledes bioteknologien kan udnytte organismernes naturlige processer til fremstilling af nyttige produkter.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Reflektere over de levende organismers diversitet.
- Beskrive og forstå den erhvervs - og forskningsmæssige udnyttelse af organismer i bioteknologien
- forstå og udvise overblik over de videnskabelige kriterier der er i forbindelse med kommunikation og rapportudarbejdelse, hvad angår klarhed, præcision, og sprog.

Færdigheder:
- identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.
- formidle skriftligt, således at normerne for videnskabelig formidling i rapportform opfyldes.
- håndtere information der er relevant for et projekt og forholde sig kritisk til denne.
- arbejde konkret problemorienteret og projektorganiseret i en gruppe, samt formidle resultatet både mundtligt og skriftligt ift. de krav der er til naturvidenskabelig formidling

Kompetencer:
- planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.
- samarbejde effektivt i grupper og udvise forståelse for gruppedynamiske aspekter i et samarbejde.
- opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende
 
Course Literature
Dahl,A., Dich,T., Hansen,T. og Olsen, V. Styrk Projektarbejdet. Biofolia 2005.

Renneberg, Reinhard. Biotechnology for Beginners. Academic Press 2008

 
Course Coordinator
Bjarke Veierskov, bv@life.ku.dk, Department of Plant Biology and Biotechnology/Section for Transport Biology, Phone: 353-32616
Poul Erik Jensen, peje@life.ku.dk, Department of Plant Biology and Biotechnology/Section for Molecular Plant Biology, Phone: 353-33340
Vagn Olsen, vo@life.ku.dk, Institute of Food and Resource Economics/Consumption, Health and Ethics Unit, Phone: 353-32167
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures25
Excursions20
project work122
supervision37
examination2

206