240080 Molekylærbiologiske metoder

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Plantebiologi og Bioteknologi   66 %
Institut for Jordbrug og Økologi   17 %
Institut for Fødevarevidenskab   17 %

English TitleMethods in Molecular Biology
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Ved slutning af kurset afholdes 4 timers skriftlig eksamen. Under eksamen besvares spørgsmål til øvelser, indlærte metoder, artikler og pensum i lærebog. Den skriftlige eksamen vægtes til 100 %.

7-trinsskala, intern censur

Eksamensdatoer:
11. november 2011
 
Forudsætninger for indstilling til eksamen5 ud af 7 laboratorierapporter skal være godkendt
 
Rammer for UndervisningI kurset indgår flere mindre laboratorieprojekter med rapporter og forelæsninger.
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: B
I kursets forløb udføres en række forsøg efter en fast plan, hvilket foregår typisk tirsdag eftermiddag og fredag formiddag.

 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger230002 Biokemi 1
240066 Genetik
Kurset kan ikke tages af studerende som har haft kurset Tema: Eksperimentel molekylærbiologi-240042
 
Begrænset deltagerantal30 studerende max. på grund af laboratorieplads og instrumentbegrænsninger.
 
Kursusindhold
Kurset henvender sig til studerende, som ønsker helt grundlæggende erfaring i teknikker som anvendes i praktisk bioteknologi. De udvalgte emner er valgt således, at de studerende stifter bekendtskab med de mest almindeligt anvendte metoder inden for molekylærbiologi og biokemi relevante for fødevaresystemer og biologisk analyse.

Kurset vil give erfaring i praktisk molekylærbiologisk arbejde med helt generelle metoder som fx. oprensning af DNA og RNA, sekvensering, PCR, RT-PCR og real time PCR analyse, kloning, vektorkonstruktioner, primer design, genetisk transformation af prokaryote og eukaryote organismer, heterolog genekspression, proteinoprensning, karakterisering af proteiner ved immunodetektion, enzymanalyser og bioimaging. De fleste metoder er generelle for bakterier, gær, svampe, planter og dyr.
 
Undervisningsform
I kursets forløb udføres efter en ugeplan. Hver uge introduceres ved en forlæsning som beskriver teoretisk baggrund for de pågældende metoder samt introduktion af ugens praktiske øvelser. Forsøgene kan evt. suppleres med journal clubs hvor emnerne i forsøgene behandles teoretisk og de studerende fremlægger udvalgte artikler for hinanden og udvalgte opponentgrupper stiller spørgsmål til artiklerne. Hver uge gennemgås og sammenfattes for at belyse problemer og støtte rapportskrivning. Alle øvelser støttes af detaljerede vejledninger. Som støtte for undervisningens teoretiske delle benyttes også lærebog.
 
Målbeskrivelse
Kursets hovedmålsætning er at give både praktisk erfaring og teoretisk viden om grundlæggende principper og metoder i praktisk molekylærbiologisk forskning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive grundlæggende principper og analysemetoder indenfor molekylær bioteknologi
- Redegøre for hvordan disse principper og metoder kan anvendes i praktisk laboratoriearbejde til løsning af konkrete forsknings og udviklingsmål.

Færdigheder:
- Planlægge og udføre en række almindeligt brugte metoder indenfor molekylærbiologi, biokemi og cellebiologi ved at bruge GLP.
- Analysere, vurdere og konkludere ud fra egne data opnået gennem laboratoriearbejde.
- Søge, vurdere og anvende resultater og viden fra relevante faglige informationskilder.
- Vurdere og at selvstændigt diskutere andres forskning samt egne undersøgelser.

Kompetencer:
- Arbejde selvstændigt og samarbejde med andre studerende og vejledere om gennemførelse af afgrænsede laboratorieorienterende opgaver.
- Overføre praktisk erfaring i og teoretisk viden om forskningsmetoder til praktisk gennemførelse af nye målrettede analyser.
- Vurdere og selvstændigt diskutere andres forskning samt egne undersøgelser ud fra faglige og videnskabsteoretiske principper.
 
Litteraturhenvisninger
Der udleveres en manual med teoretisk baggrundsinformation til hver øvelse. Desuden udleveres videnskabelige artikler som belyser metodik og som evt bruges til journal club.

Lærebog: Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology (6th ed) Keith Wilson and John Walker, paperback ISBN-13: 978-0-521-53581-6 ISBN-10: 0521535816, Cambridge University Press. 2005.

Der tages forbehold for, at lærebøger kan ændres indtil en uge før start af kursus.
 
Kursusansvarlig
Per Gunnar Andreas Blennow, abl@life.ku.dk, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi/Planteglykobiologi, Tlf: 353-33304
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
praktiske øvelser65
teoretiske øvelser5
forelæsninger16
kollokvier0
forberedelse116
eksamen4

206