250007 Botanisk projekt og herbarium

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Jordbrug og Økologi   75 %

English TitleBotanical Project and Herbarium
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Der foretages en helhedsvurdering af herbarium og opgave.

7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenEt herbarium og en opgave skal være afleveret.
 
Rammer for UndervisningFarma 12,5 % Science 12,5 % Botanisk projekt og herbarium er en delvis ikke-skemalagt, selvstændig studie-aktivitet med skemalagt konsultation. Faget supplerer alle botaniske fag.
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger240011 
250071 
310041 
250078 
250043 
250044 Tropical Botany B 250012 Dansk Flora og Vegetation 240039 Plants in Populations, Communities and Ecosystems
 
Begrænset deltagerantalingen
 
Kursusindhold
Kurset samundervises af det Naturvidenskabelige-, det Farmaceutiske- og det Biovidenskabelige fakultet.

Formålet med dette kursus er: 1) at opnå færdigheder i at navngive planter korrekt og benytte relevante bestemmelsesredskaber til denne opgave; eller analysere intra- eller interspecifik variation i forhold til fx. planternes økologiske forhold og evolution indenfor et artskomplex; 2) at undersøge et selvvalgt botanisk emne eller et emne fra undervisernes opgave-katalog, ved at planlægge, udføre og sammenskrive en mindre opgave indenfor botanik; samt 3) at opnå forståelse for betydningen af herbarier i et moderne videnssamfund. Kurset er relevant for videregående studier indenfor fx. planteavl, planteforædling, naturforvaltning, landskabsarkitektur, naturlægemidler, lægemiddelplanter, etnobotanik, etnofarmakologi, plant drug discovery.

Botanisk Projekt og Herbarium er et tilbud til de studerende, som gerne vil arbejde selvstændigt med planter ved at lave et herbarium og en botanisk opgave. I starten af kurset gives en introduktion til indsamling og opsætning af herbarium og krav til den medfølgende systematiske eller analysemæssige oversigt over de indsamlede arter. Af tekniske grunde er kurset placeret i blok 1, men den studerende kan udføre herbarie-indsamling på et andet tidspunkt. Der er sædvanlig reeksamen efter blok 2.

Herbariet skal omfatte 100 ark, indeholdende forskellige arter, økotyper, underarter eller andre morfologiske varianter og opfylde følgende krav:
1. Planterne skal være personligt indsamlede, bestemt, presset og monteret på herbarieark. Detaljerede retningslinier for herbariet ligger under faget i Absalon og skal følges.
2. Herbarieark skal være forsynet med korrekt og fuldstændig udfyldt etiket. Detaljeret vejledning i etiketter ligger på under faget i Absalon og skal følges.
3. Sammen med herbariet afleveres en nummereret taxonomisk fortegnelse over de indsamlede arter eller individer. Detaljerede retningslinier for denne fortegnelse ligger under faget i Absalon.

Indsamling af planter til herbariet kan foretages i løbet af forår og sommer umiddelbart før kurset. Herbariet kan laves i tilknytning til den botaniske opgave. Kontakt den kursusansvarlige lærer i god tid, hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder.

Den botaniske opgave er en teoretisk eller praktisk opgave, hvor den studerende enten: 1) indsamler og bearbejder litteratur til belysning af emnet, 2) indsamler botaniske data og behandler disse, eller 3) analyserer et allerede indsamlet datasæt. Hvert år vil der være et opgave-katalog med potentielle emner til opgaven, eller den studerende kan frit vælge et emne af egen interesse i konsultation med lærerne.

En uge efter at opgaveemnet er valgt fremlægges en foreløbig arbejdstitel og en plan for arbejdet med opgaven. En eller to obligatoriske vejledningstimer aftales med vejlederen. Disse kan foregå elektronisk.

Forelæsninger
I de to første uger er der 4-5 forelæsninger, øvelser og ekskursioner. Aktiviteterne omhandler: 1) en gennemgang af, hvordan et herbarieark korrekt indsamles, monteres og etiketteres; 2) hvordan et herbarium fungerer og hvordan det kan bruges i botanisk forskning; 3) besøg i KU-LIFEs herbarium (CP), Københavns Universitets Herbarium (C) og NaturMedicinsk Museum (FARMA); 4) Etnofarmakologisk indsamling: metoder og det praktiske; 5) videregående botanisk nomenklatur; 6) hvordan en botanisk database fungerer, hvad den kan bruges til, og hvordan man kobler herbarieark hertil (demonstration af KU-LIFEs herbarie-database); ekskursioner til Botanisk Have og ud i naturen.
 
Undervisningsform
Hovedparten af kursusaktiviteten er individuel og selvstændig, hvor tid og sted vælges af den studerende. Det gælder indsamling, tørring, opsætning og etikettering af 100 planter samt aflevering af opgaveformulering og opgaveudførelsen. En mindre ikke-obligatorisk del af kurset er skemalagt, og det drejer sig om forelæsninger, ekskursioner og evt. tilhørende øvelser. Vejledningstid aftales med opgavevejlederen. I første uge af kurset gives en introduktion til indsamling og opsætning af herbarium. Samtidig gennemgås krav til den medfølgende systematiske oversigt eller analyse af de indsamlede planter. Rødlistede arter diskuteres. I anden uge af kurset introduceres opgaveskrivning og den studerende kan enten vælge en opgave fra et opgave-katalog, som fremlægges af underviserne eller man kan vælge sin egen opgaveformulering, under forudsætning af, at man kan få en af underviserne på kurset til at være vejleder. Opgaverne udføres selvstændigt under vejledning. De kursusansvarlige er: Conny Bruun Asmussen Lange, con@life.ku.dk, LIFE, Institut for Jordbrug og Økologi, Faggruppe Botanik, Tlf: 35332803 Anna K. Jäger, ankj@farma.ku.dk, FARMA, Institut for Medicinalkemi, Tlf: 35336339 Olof Ryding, olofr@snm.ku.dk, Statens Naturhistoriske Museum, Tlf: 35322204 Ulrik Søchting, ulriks@bio.ku.dk, SCINECE, Biologisk Institut, Tlf: 35323710
 
Målbeskrivelse
Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne:
Viden
Beskrive formålet med og anvendelsesmulighederne af et herbarium.
Formidle viden om anvendelsen af herbarieark og herbarier.
Planlægge, udføre og sammenskrive en mindre opgave indenfor botanik under vejledning.
Identificere brugbare botaniske 'ressourcer' til løsning af specifikke problemstillinger.

Færdigheder
Opsætte, etikettere og håndtere herbarieark korrekt.
Bestemme 100 plantearter korrekt, eller analysere morfologisk variation indenfor 100 individer af en art eller et artskomplex.
Forklare regler for korrekt etikettering af herbarieark.
Fremstille en taxonomisk og nomenklatorisk korrekt liste over 100 herbarieark, som dækker enten forskellige arter eller variation indenfor en art eller et artskomplex.
Anvende botaniske 'ressourcer' både de elektroniske og ikke-elektroniske som fx. bøger, databaser, herbarier og botaniske haver til korrekt bestemmelse af planter og udføre en botanisk opgave.
Demonstrere præcis og målrettet videnssøgning og sammenskrivning af en opgave indenfor botanik.
Inddrage og analysere relevant faglitteratur og internet-information til belysning af opgaver indenfor botanik.
Håndtere referencer og lave en litteraturliste som er naturvidenskabelig korrekt.

Kompetencer
Vurdere information fra herbarieark og herbarier.
Diskutere betydningen af korrekt bestemmelse af planter i forhold til anvendelse.
 
Litteraturhenvisninger
Arnklit, F., Jensen, H.A. og Jensen, J. 2007. Plantenavne, Dyrkede og vilde planter. Plantedirektoratet, Biofolia.

Asmussen-Lange, C.B. og Lange, C. 2009. Levende Verden - introduktion til livets evolution og klassifikation.

Fitschen, J. 2007. Gehölzflora. Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim (12. Auflage).

Frederiksen S, Rasmussen F.N. og Seberg O. 2006. Dansk Flora. Gyldendal.

Jacobsen N. og Jensen, J. 2005. Systematisk Botanik. Biofolia. (uddrag af bogen).

Lange, C.B.A. og Jacobsen, N. 2009. Biologisk Nomenklatur.

Mossberg, B. og Stenberg, L. 2005. Den Nye Nordiske Flora. Gyldendal.
 
Kursusansvarlig
Conny Bruun Asmussen Lange, con@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Botanik, Tlf: 353-32803
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger20
praktiske øvelser40
projektarbejde50
vejledning5
ekskursioner40
forberedelse51

206