280015 Design Methods and Digital Tools

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearBSc. 2 year to BSc. 3 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination

Portfolio Examination


All aids allowed

Description of Examination: Evaluering af det endelige grafiske projektmateriale.

Weight: Projektresultat 100%7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamLøbende aflevering af delprojekter
 
Organisation of Teachingforelæsninger, øvelser, diskussioner, præsentationer, individuelt projektarbejde.
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: C
 
Language of InstructionDanish
 
Optional Prerequisites310039 Planning and Design
Minimum et års uddannelse indenfor faget landskabsarkitektur (eller tilsvarende designkompetencer).
 
Restrictions60
 
Course Content
På baggrund af et skitseringsforløb med inddragelse af relevante software, koncentreres indsatsen om udvikling af plantegning og visualiseringer med anvendelse af AutoCAD.
I denne del af forløbet fokuseres på brugergrænseflade, basale kommandoer til tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, arbejdsmetode i byggesektoren (x-ref), import og oprensning af eksterne filer, udveksling af data (raster og vektor), 3D (konstruktion og skyggeberegning). Herudover introduktion til software anvendt i forbindelse med digitalt samarbejde og modelbaseret projektering.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen handler om gennemførelsen af en designproces med anvendelse af software. Den primært anvendte software er AutoCAD, men også tilgrænsende programmer inddrages og anvendes efter de indledende introduktioner i forbindelse med udarbejdelse af en designopgave i forbindelse med omdannelse på byrumsskala. Undervisningen bygger på forelæsninger, introduktion til øvelser, vejledning ved øvelser og gennemførelse af selvstændige projekter, der fremlægges og kommenteres. Håndtering af software betragtes ikke som endemålet, men som en forudsætning for at kunne strukturere, producere og præsentere projektet. Undervisningens formål er at tilvejebringe tilstrækkelige færdigheder hos den studerende, så hun eller han er i stand til at gennemføre et designforløb og fremstille centrale illustrationer med anvendelse af CAD. Kun i starten bygger øvelserne på serielt, forklarede forløb, der fører til et resultat. Herefter må den studerende selv - ud fra introduktionen, hjælpefunktioner og www - forsøge at løse den stillede opgave. Vejledningen skal sikre, at den studerende ikke går i stå. For det mere rutineprægede henvises til www.lynda.com, der giver videointroduktioner til funktionsområder inden for relevant software. Hvis man sammenligner software med en by, kan man sige, at undervisningen i starten angiver ruter gennem byen for derefter at stille opgaver, der kræver, at den studerende går på opdagelse i de forskellige bydele. Vejledningen handler om, at sørge for at ingen farer helt vild og bliver væk i byen. Med afsæt i en opgave i byrums-skala (gård eller torv) tilknyttes IT-introduktion løbende frem mod en præsentation af det samlede projekt, som skal være digital og som udskrift i A1. Undervisning foregår på skolens computere, men den studerende har mulighed for at downloade AutoCAD til sin egen computer til studiebrug.
 
Learning Outcome
Målet med kurset er at øve de studerende i gennemførelse af et designforløb fra indledende skitsering til udvikling af projektnært tegningsmateriale, herunder forskellige visuelle, metodiske og redskabemæssige tilgange til arbejdet med landskabsarkitektoniske problemstillinger.

Formålene indebærer, at den studerende efter endt kursus kan:

-forstå grundlæggende grafiske principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale
-vide hvordan informationsteknologien har udviklet sig inden for faget, og hvilke udfordringer man står over for i dag

-gennemføre en designproces, herunder at gennemføre en digital skitsering
-udvikle plantegninger i et computerfælleskab (for eksempel en tegnestue)
-udarbejde oversigtsplaner og detalje tegninger i CAD til tryk
-viderebearbejde CAD-materiale til digital præsentation
-importere, vurdere og tilpasse tegningsmateriale fra landmåler, kommune eller anden samarbejdspartner
-vurdere hvilket software, der er bedst egnet til at løse en given opgave
-kommunikere med eksterne parter om udveksling af digital information

-overføre de opnåede metoder til fortsat indlæring af det i kurset anvendte samt nyt software
-eksperimentere med og udvikle sin egen grafiske stil
 
Course Literature
www.lynda.com anvendes som understøttelse til mestring af digitale grafiske programmer.

Øvrig litteratur vil blive offentliggjort på campusnet. 
Course Coordinator
Ian Jørgensen, iajo@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Unit of Landscape, Phone: 353-31779
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures16
Colloquia0
practicals60
project work95
preparation35

206