290065 International økonomi og fødevarepolitik

Detaljer
Ansvarligt institutFødevareøkonomisk Institut

English TitleInternational Economics and Food Policy
Tidligst mulig placeringBachelor 1. år
VarighedTo blokke
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Eksamen gennemføres som en 30 min. individuel mundtlig eksamination i pensum, projektrapport samt en personlig procesevaluering/-refleksion

Vægtning: Individuel mundtlig eksamen i pensum, projektrapport og personlig procesevaluering/-refleksion: 100%7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenGodkendelse af 3 opgavesæt;
Godkendelse af projektrapport;
Aktiv deltagelse i midtvejs- og afsluttende seminar med præsentation og opponering
 
Rammer for UndervisningForelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, problemorienteret projektarbejde i grupper
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A

Blok 2
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Kurset består af fire elementer:

. Basal økonomisk teori omfattende mikroøkonomi og handelsteori
. Økonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger på bedrifts-, sektor-, national- og internationalniveau. Problemstillingerne tager udgangspunkt i relevante og aktuelle problemer.
. Med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på baggrund af kursets faglige indhold, vil metode i problemorienteret projektarbejde blive introduceret og udviklet. Projektet gennemføres i grupper. Under arbejdet med projektet vil grupperne få både fagligt og metodisk vejledning,
. Generel erhvervsintroduktion og samfundsbeskrivelse.
 
Undervisningsform
Undervisningen omfatter forelæsninger baseret på tematiske emner, teoretiske øvelser, hvor der i grupper arbejdes med udleverede opgavesæt, der afspejler pensum i bred forstand. Derudover gennemføres et problemorienteret projektarbejde i grupper med tilknyttet metode- og projektvejleder. Projekter tager udgangspunkt i kursets faglige indhold.
 
Målbeskrivelse
Kurset har to hovedmålsætninger. 1) at give de studerende en viden om generel mikroøkonomi og international økonomi samt fødevaresektorens økonomiske, institutionelle og erhvervspolitiske forhold og problemer såvel nationalt som internationalt. 2) at give de studerende en grundlæggende indføring i principperne bag det problemorienterede og gruppebaserede projetarbejde samt at opnå erafing med at arbejde på den måde. Argumentet for denne del er at væsentlige dele af det samlede studie såvel som arbejdslivet efter endt uddannelse er organiseret på denne måde.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

. Referere generel introducerende økonomisk og jordbrugsøkonomisk teori
. Beskrive centrale problemstillinger inden for national, regional og international fødevarepolitik.
. Beskrive størrelsesforhold og udviklingstendenser inden for international økonomi og fødevareerhvervet.
. Udtrykke forståelse for hvilken funktion og hvilket udtryk en problemformulering har og hvordan man gennem en problemanalyse kommer frem til den
. Beskrive basale gruppedynamiske begreber
. Beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faser


Færdigheder

. Analysere centrale nationale og internationale økonomiske problemstillinger ud fra simpel økonomisk teori.
. Anvende den opnåede viden til at udforme en problemformulering i forbindelse med en faglig rapport
. Anvende principperne om opbygningen af en rapport og formelt håndtere litteraturen korrekt.

Kompetencer

. Igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt. med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en faglig relevant problemstilling.
 
Litteraturhenvisninger
McDowell, Thom, Frank and Bernanke: Principles of Microeconomics, European Edition, McGraw-Hill, 2009

Dahl, A., T. Dich, T. Hansen og V. Olsen (2005): Styrk Projektarbejdet - En redskabsbog til problemorienteret projektarbejde, Biofolia, Frederiksberg

Bilagssamling med diverse artikler
 
Kursusansvarlig
Per Svejstrup Hansen, psh@foi.dk, Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for International Økonomi og Politik, Tlf: 353-32271
Anders Dahl, and@life.ku.dk, Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik, Tlf: 353-32376
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger55
teoretiske øvelser30
forberedelse138
eksamen2
kollokvier0
ekskursioner8
projektarbejde145
vejledning4
praktiske øvelser30

412