300020 Dif. Hestesygdomme, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Produktionsdyr og Heste   85 %
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi   5 %
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab   5 %
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme   5 %

English TitleDif. Equine clinics, module 1
Tidligst mulig placeringKandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi9 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Udlevering af klinisk relevant opgave, som løses individuelt (individuel vurdering). Den præcise tidsramme oplyses ved start af kurset

Vægtning: 100%7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamen80 % tilstedeværelse.
 
Rammer for UndervisningTeoretisk klinisk kursus, som indeholder forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser samt ekskursioner. Heldagsundervisning
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Undervisning og øvelser foregår formiddag og eftermiddag
 
UndervisningssprogDansk
 
Begrænset deltagerantal25. Forbeholdt veterinærstuderende.
 
Kursusindhold
Delemner og - mål
i. Heste og hestevelfærd under danske forhold
Den studerende skal kunne beskrive hesteindustrien i Danmark, herunder racer, opstaldningsbetingelser, organisation. Den normale hests opførsel og bedømmelse af unormal adfærdsmønstre skal kunne vurderes. Den studerende skal kunne vurdere smerte, lidelse og stress. Den studerende skal kunne afgrænse hestens basale behov og skal kunne vurdere velfærdsaspekter af opstaldning, transport, konkurrence samt almindelig brug. Den studerende skal kunne vurdere de lovgivningsmæssige aspekter i relation til hestevelfærd.
ii. Bevægelse og bygning
Den studerende skal kunne beskrive det normale eksteriør/bygning af føl, ungdyr og voksne heste og skal kunne vurdere afvigelser fra det normale samt betydningen af disse afvigelser i forhold til den tænkte brug af hesten. Den studerende skal kunne vurdere behovet for hovpleje og beslag såvel hos den normale hov som den afvigende. Den studerende skal kunne redegøre for almindeligt anvendte trænings principper. Den studerende skal kunne vurdere tilpasnings af sadel og seletøj.
iii. Praksismanagement
Den studerende skal have kendskab til almindelig praksisdrift herunder ledelse, økonomi og rådgivning (klientkommunikation), til dansk lovgivning om udøvelse af dyrlægegerning i hestepraksis samt de specielle problemstillinger der knytter sig til handel og forsikring af heste samt dyrlægens ansvar.
iv. Klinisk diagnostik
Billeddiagnostik, patologi, cytologi og klinisk patologi
Den studerende skal kunne redegøre for teknikker for udtagelse af prøver samt håndtering af disse indtil undersøgelse. Den studerende skal kunne angive og vurdere relevante hæmatologiske og klinisk-kemiske parameter. Den studerende skal have træning i at vurdere almindeligt anvendte cytologiske præparater i hestepraksis
v. Fodring og reproduktion
Den studerende skal kunne vurdere foderplaner, herunder fodermiddelkvalitet, i relation til ernæringsbetingede sygdomme og effektivitet samt gennemføre enkle kontrolforanstaltninger.
Den studerende skal introduceres til IT-relaterede fodringsprogrammer og til fodring og reproduktion. Den studerende skal introduceres til normale og patologiske tilstande hos føl og hoppe under drægtighedsperioden.
vi. Klinisk mikrobiologi, parasitologi og farmakologi.
Den studerende skal kunne redegøre for udtagelse af relevant materiale, vurdering af svar herunder resistensbedømmelse. Den studerende skal kunne beskrive baggrunden for valg af præparat til henholdsvis føl/voksne for så vidt angår antimikrobielle midler, NSAID, steroider, analgetika samt væske og elektrolytterapi, COPD-lægemidler, hormoner og antiparasitære midler under praksisforhold.
 
Undervisningsform
Med baggrund i danske forhold vil kurset skabe grundlaget for aktiv deltagelse i Valgfag Hestesygdomme 2 (17 uger), der primært gennemføres inden for rammerne af hestehospitalet ved KVL. Det vil forme sig som en række forelæsninger, øvelser, seminarer, e-learning, ekskursioner m.m., hvorunder de studerende gives det teoretiske grundlag for de kliniske øvelser i Hestesygdomme 2 gennem indføring i hestemanagement, hestevelfærd, hestens bevægelse og bygning, praksismanagement, muligheder og begrænsninger ved anvendelse af mikrobiologiske, immunologiske og cytologiske undersøgelser, muligheder og begrænsninger ved anvendelse af billeddiagnostiske hjælpemidler, forensiske forhold i hestepraksis.
 
Målbeskrivelse
Kurset skal give den studerende en grundlæggende viden om relevante aspekter af hestehold og udøvelse af dyrlægegerning i hestepraksis samt en grundlæggende viden om veterinærkliniske og parakliniske principper og metoder mhp undersøgelse og behandling af heste samt om fodring og brug.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
-Udtrykke viden om veterinærkliniske og parakliniske principper og metoder med henblik på brug af samt undersøgelse og behandling af heste.
-Reflektere over problemstillinger, der knytter sig til handel og forsikring af heste.
-Reflektere over lovgivningsmæssige aspekter i relation til hold og brug af hest.

Færdigheder:
-Anvende sit kendskab til rammerne for hestehold i Danmark.
-Anvende sit kendskab til almindelig praksisdrift.
-Argumentere udfra sit kendskab om lovgivning om udøvelse af dyrlægegerning i hestepraksis.

Kompetencer:
-Diskutere hestens basale behov, feks. velfærdsaspekter af opstalding, transport, konkurrence og almindelig brug.
-Vurdere brug og behandling af heste i et velfærdsmæssigt og veterinært perspektiv.
 
Litteraturhenvisninger
Selvstændig opsøgning og kritisk vurdering af relevant litteratur er et af målene med kursus.
 
Kursusansvarlig
Pia Haubro Andersen, pia@life.ku.dk, Institut for Produktionsdyr og Heste/Faggruppe: Medicin og Kirurgi, Tlf: 353-32874
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger64
teoretiske øvelser42
ekskursioner8
praktiske øvelser50
eksamen27.5
forberedelse50
vejledning6

247.5