300023 Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2

Details
Responsible DepartmentDepartment for Small Animal Clinical Sciences

Earliest Possible YearMSc. 2 year
DurationTwo blocks
 
Credits23 (ECTS)
 
Level of CourseMSc
 
ExaminationContinuous Assessment

written examination and oral examination


All aids allowed

Description of Examination: Kurset har individuel løbende evaluering i kursets del 1 og 2, hvor elementer som patientpræsentation i plenum og interkollegial kommunikation, mindre opgaver i specialservices/valgfag m.m. indgår i den løbende evaluering. Der er ikke tale om en gruppeopgave.

7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamMødepligt (80%) og aktiv mødedeltagelse på kurset (opgjort pr. modul).
Tilfredsstillende management af patient/klientopgaver og patientsimuleringer. Godkendte skriftlige opgaver.
 
Organisation of TeachingKlinisk kursus i 4 dele: Del 1: Intern medicin og specialer (4 uger) Del 2: Special kirurgi (4 uger) Del 3: Billeddiagnostik (1 uge), klinisk patologi (1 uge), akut medicin (2x1 uge) Del 4: Valgfri del (4-5 uger) Sprog: dansk og engelsk
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Blok 4
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Blok 1
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Blok 2
Week Structure: Udenfor ugestruktur
 
Language of InstructionDanish
 
Optional Prerequisites300022 
Kurserne 300006, 300031, 300028, 300022
 
RestrictionsForbeholdt veterinærstuderende. 45 studerende, der fordeles på 2 hold, hvoraf det ene hold begynder om foråret, det andet hold om efteråret
 
Course Content
Det kliniske kursus omfatter 45 studerende fordelt på Kursus. Den studerende gennemfører 4 moduler af en varighed på 4x4 uger, herunder et valgfrit forløb på 4-5 uger. Hver rotation har et studenterantal på 6-8.
På de 3 moduler er fagene/områderne obligatoriske.
Modul 1: Intern medicin og specialer 4 uger,

Modul 2: kirurgi og specialer 4 uger,

Modul 3: billeddiagnostik 1 uge, klinisk patologi 1 uge, skadestuerotation 2x1 uge,

Modul 4:valgfri del, 4-5 uger

På det 4. modul er der valgfrihed mht. planlægning. Derved opnår den studerende en mulighed for fordybelse indenfor specifikke interesseområder samt en høj grad af fleksibilitet og valgfrihed i den sidste del af studiet.
 
Teaching and learning Methods
Forelæsninger, øvelser, kollokvier, stuegange, seminarer og projektvejledning
 
Learning Outcome
Kursets formål
Videregående klinisk uddannelse i intern medicin og kirurgi, således, at den studerende efter kandidateksamen kan fungere som assistent i moderne specialiseret smådyrspraksis eller varetage en veterinær turnusuddannelse (internship) på universitetshospital i Europa.
Integrere grundlæggende klinisk viden inden for kommunikation, problemorienteret udredning herunder kliniske og parakliniske undersøgelser, kliniske beslutningsprocesser, behandling, management og opfølgning i moderne mindre husdyrs praksis


Efter gennemførelse af differentieringen Mindre husdyr skal den veterinærmedicinske kandidat kunne:

Viden:

Forklare klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, klinisk patologiske og andre parakliniske diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser, patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning i moderne specialiseret smådyrspraksis
Forklare særligt relevante zoonotiske sygdomme i specialiseret smådyrspraksis.
Forklare indikationer, behandlingsprincipper, virkningsmekanismer, tekniske procedurer herunder anæstæsi og operationer samt komplikationer og bivirkninger for de vigtigste behandlingsformer i moderne henvisningspraksis.
Forklare indikationer, fysiske principper, udførelse, tolkning samt risiko og komplikationer for de vigtigste diagnostiske modaliteter i moderne henvisningspraksis


Færdigheder:

Gennemføre kommunikation, klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser (bekræfte, lokalisere, sygdomsproces (DAMN-IT), diagnose), patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning for de forekommende kirurgiske og medicinske sygdomme i moderne specialiseret smådyrspraksis
Anvende korrekt veterinærmedicinsk terminologi
Gennemføre et selvstændigt medicinsk interview med optagelse af anamnese med klient
Fastholde, træne og uddybe kliniske kompetencer og færdigheder
Selvstændigt etablere en udredningsplan for det syge dyr og stille diagnoseforslag
Selvstændigt diagnosticere og behandle livs- og funktionstruende tilstande
Udføre en regelret elektronisk problemorienteret journal.
Arbejde i teams med patientansvar for et lille antal patienter og således fungere som en form for dyrlægeassistent
Præsentere en patient i et fagligt forum både mundtligt og skriftligt
Deltage som en ressourceperson i kliniske specialservices
Skrive en epikrise til henvisende dyrlæge


Kompetencer:

Reflektere over egne muligheder og begrænsninger og kunne henvise til specialundersøgelse
Reflektere over betydningen af kontinuert efteruddannelse som dyrlæge i specialiseret smådyrspraksis
Tage ansvar for og planlægge kontinuert efteruddannelse som dyrlæge i specialiseret smådyrspraksis
Reflektere over vurdering af evidensbaserede behandlingsprincipper, herunder vurdering og kritik af relevant faglitteratur
Reflektere og forstå arbejdsopgaver og management ved drift af en moderne smådyrsklinik

 
Course Literature
Skal foreligge fra instituttet senest 1 måned før kursusstart
 
Course Coordinator
Jørgen Koch, jko@life.ku.dk, Department of Small Animal Clinical Sciences/, Phone: 353-32933
 
Study Board
Study Committee V
 
Work Load
practicals340
preparation292.5

632.5