300058 Veterinary Anatomy and Physiology - part 1

Details
Responsible DepartmentDepartment of Basic Animal and Veterinary Sciences   78 %
Department of Agriculture and Ecology   2 %
Department of Basic Science and Environment   20 %

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationTwo blocks
 
Credits15 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationContinuous Assessment

written examination


Some Aid allowed

Description of Examination: Den løbende eksamen består af syv delelementer: 1) Fem internetbaserede opgaver, som præsenteres på Absalon, og som inkluderer teoretiske spørgsmål til pensum i anatomi, fysiologi, biofysik og zoologi. 2) En skriftlig auditorieeksamen (2 timer) i biofysik. 3) En praktisk-skriftlig spottest (1 time) baseret på fremlagte præparater og øvelsesmateriale. Spottesten finder sted i eksamensugen i blok 3. Det tilstræbes, at 7,5 point af kursets eksamensbelastning afvikles i blok 2 og 7,5 i blok 3h

pass/fail, internal examiner

Dates of Exam:
24 January 2012
 
Organisation of TeachingUndervisningen består af forelæsninger, praktiske øvelser, teoretiske øvelser, IT-sessioner (e-læring) samt selvstudium. Der placeres to emnerelaterede IT-sessioner pr. blok, og desuden vil hver af de praktiske øvelser omfatte en mindre IT-session.
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Der er givet dispensation fra ugestruktur

Blok 3
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Der er givet dispensation fra ugestruktur
 
Language of InstructionDanish
 
Optional Prerequisites300067 Introduction to Veterinary Science
 
RestrictionsMed hensyn til de praktiske øvelser i histologi, dissektion og fysiologi begrænses deltagerantallet til 186. Studerende, der tidligere har været tilmeldt kurset, kan ikke påregne at få plads på øvelseskurset igen.
 
Course Content
Kursets alternative titel er: Bevæge-, kar-, nerve- og hudsystemets anatomi og fysiologi Undervisningen i anatomi vil fokusere på huspattedyrenes normale struktur og opbygning fra det makroskopiske til det mikroskopiske niveau (speciel histologi). Den histologiske undervisning koordineres med cellebiologi, almen histologi og genetik. Følgende af kroppens organsystemer vil blive gennemgået: Bevægeapparatet inkluderende biomekanik, karsystemet, centrale og perifere nervesystem samt hud og hudmodifikationer. Undervisningen i fysiologi vil hovedsageligt være rettet mod specifikke organers og organsystemers funktion, specielt muskler, blodet, hjertet, karsystemet, centrale og perifere nervesystem og mælkekirtler samt mod membran- og transportfysiologi, stofskifte- og energiomsætning og temperaturregulering. Undervisningen i metabolisk biokemi vil omfatte omsætning af hovednæringsstoffer (protein, kulhydrat og lipid) med hovedvægten lagt på anabole reaktioner. Undervisningen i biofysik vil omfatte emnerne kraft, energi, belastning, biomekanik, bioelektricitet, gasser, optik, lyd/ultralyd, hydrodynamik og temperatur. Kurset vil endvidere indeholde praktiske øvelser i zoologi.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen i anatomi omfatter forelæsninger og praktiske demonstrationer, øvelser og dissektioner. Undervisningen understøttes af IT-baseret undervisningsmateriale (blended learning), f.eks.vejlednings- og demonstrationsvideoer. Såvel mikroskopiske (speciel histologi) som makroskopiske øvelser foregår for hele årgangen samlet i henholdsvis histologisalene og dissektionssalen. Dissektioner foregår i småhold. Hver dissektion afsluttes med en præsentation og frivillig spottest på dissekerede præparater, hvor de studerende kan teste deres praktiske vidensniveau. Undervisningen i zoologi består af praktiske øvelser. Undervisningen i fysiologi, biofysik og biokemi omfatter forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser samt IT-baseret undervisning (e-læring).
 
Learning Outcome
Når kurset er færdigt forventes den studerende: Viden De studerende forventes at beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi.inden for det angivne pensumområde og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion. Vidensniveauet vil være differentieret efter den kliniske, hygieiniske og forskningsmæssige tyngde, hvormed de forskellige organsystemer vurderes at være relevante for efterfølgende kurser på veterinæruddannelsen samt for det endelige veterinære virkefelt. De studerende forventes at kunne: . Umiddelbart forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser . Umiddelbart identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det centrale og perifere nervesystem . Umiddelbart identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet, karsystemet samt hud og hudmodifikationer og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr . Identificere og huske almene fysiologiske og biofysiske principper . Definere samspillet mellem organer og organsystemer . Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefra kommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår . Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer Færdigheder De studerende forventes at kunne: . Anvende sit kendskab til huspattedyrenes anatomi og specielle histologi samt til dissektionsteknik som grundlag for senere kurser på studiet rettet mod såvel produktions- som hobbydyr. . Læse og forstå anatomiske beskrivelser i international litteratur samt kommunikere om faglige emner med inden- og udenlandske kolleger i korrekte anatomisk og fysiologisk nomenklatur . Anvende fysiologiske principper til forklaring af organers funktion og regulering . Anvende anatomisk og fysiologisk viden til at vurdere om en given tilstand afviger fra det normale . Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser . Foretage videnskabelig beskrivelse og analyse af anatomiske og fysiologiske problemstillinger Kompetencer De studerende forventes at kunne: . Anvende sin praktiske viden om makroskopisk anatomi og speciel histologi, herunder sin erfaring med dissektion og mikroskopi, som baggrund for at søge yderligere nødvendig viden til indlæring af og stillingtagen til kirurgiske indgreb samt medicinske og patologiske problemstillinger . Anvende kendskab til organers og organsystemers funktion til forståelse af sygdommes ætiologi . Samarbejde med medstuderende om løsningen af anatomiske og fysiologiske problemstillinger . Tilegne sig ny viden til løsning af problemstillinger inden for kursets fagområder . Formidle faglige problemstillinger til kolleger og lægfolk . Arbejde selvstændigt med henblik på udvikling af fagets videngrundlag
 
Course Literature
Makroskopisk anatomi . Schaller, O. (2nd ed. 2007): Illustrated veterinary anatomical nomenclature. . Pasquini, C., Spurgeon, T. and Pasquini, S. (11th ed. 2007): Anatomy of domestic animals - Systemic and regional approach . Alternative bogvalg til makroskopisk anatomi: - Dyce, K.M., Sack, W.O and Wensing, C.J.G. (3rd ed. 2002): Textbook of veterinary anatomy. - König, H.E. and Liebich, H.-G. (2004): Veterinary anatomy of domestic animals - Textbook and colour atlas. Speciel histologi . Eurell, J.A. and Frappier, B.L. (6th ed. 2 06): Dellmann's textbook of veterinary histology. Embryologi . Hyttel, P., Sinowatz, F. and Vejlsted, M. (2009): Essentials of domestic animal embryology. Fysiologi . Cunningham, J.G. (4th ed., 2007: Textbook of veterinary physiology. . Silverthorn, D.U. (5th ed., 2008): Human physiology. Fysik . Hansen, S. (2009): Fysik for life. Zoologi: . Kardong, K.V. (5th ed. 2009): Vertebrates: Comparative anatomy, function, evolution.
 
Course Coordinator
Dan Arne Klærke, dk@life.ku.dk, Department of Basic Animal and Veterinary Sciences/Physiology & Biochemistry, Phone: 353-32511
Sophia Gry Moesgaard, som@life.ku.dk, Department of Human Nutrition/Clinical Nutrition, Phone: 353-33884
Poul Hyttel, poh@life.ku.dk, Department of Basic Animal and Veterinary Sciences/Anatomy & Cell Biology, Phone: 353-32541
Steen Laugesen Hansen, slh@life.ku.dk, Department of Basic Sciences and Environment, Phone: 353-32320
Christian Moliin Outzen Kapel, chk@life.ku.dk, Department of Agriculture and Ecology/Section of Zoology, Phone: 353-32690
Nicolai Vitt Meyling, nvm@life.ku.dk, Department of Agriculture and Ecology/Section of Zoology, Phone: 353-32666
 
Study Board
Study Committee V
 
Work Load
lectures56
theoretical exercises20
practicals120
preparation202
project work6
examination8

412