300071 Retsmedicin og etologi

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Produktionsdyr og Heste

English TitleVeterinary jurisprudence and ethology
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år
VarighedUdenfor blokstruktur
 
Pointværdi5 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig auditorieeksamen. Besvarelsen afleveres elektronisk

Vægtning: 100%bestået/ikke bestået, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenGodkendelse af skriftlige opgavebesvarelser
 
Rammer for UndervisningUndervisning hele dage 8-16 i ugerne 22, 23 og 24. Auditorieundervisning, teoretiske øvelser i/uden for auditoriet, video-lab øvelser og evt. besøg i en produktionsbesætning.
 
BlokplaceringBlok 4
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Dispensation til at undervisningen ikke skal placeres i ugestruktur
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerAlle kurser til og med blok 3 på 3. bachelorår
 
Begrænset deltagerantalIngen. Forbeholdt veterinærstuderende.
 
Kursusindhold
Kursus omfatter forelæsninger og teoretiske og praktiske øvelser om
- basal etologi med kerneelementerne motivation og stimuli, evolution og ontogeni, adfærdens årsager og funktion, kommunikation, indlæring og socialadfærd.
- lovgivning om dyrlægegerning og veterinærvæsenets opbygning, lægemidler, hold af dyr, dyreværn (herunder transport, aflivning og velfærd). Der gives forelæsninger og gennemføres øvelser i at kunne kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. Dette skal sætte den studerende i stand til at udføre dyreværn og til at formulere sig fagligt objektivt.

Kursus giver grundlag for at forstå dyrevelfærdsbegrebet og at kunne gennemføre velfærdskontrol. Dette undervises i kursus "Retsmedicin og dyrevelfærdskontrol" på veterinæruddannelsens kandidatdel. Det er derfor kursets mål at koble etologi og retsmedicin, netop fordi dyreværnslovgivningen i stort omfang dels baserer sig på etologisk viden, dels har mange gråzoner, hvor en juridisk afgørelse baserer sig på et fagligt skøn af hvorvidt lovgivningens grænser i teknisk juridisk forstand er overskredet.
 
Undervisningsform
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og skriftlige opgaver vedrørende etologiske elementer og anvendelse af lovtekster på elektronisk form. Valget begrundes i et stort pensum med nødvendigheden af at give oversigtsforelæsninger, at træne skriftlig brug af lovtekster og udformning af juridiske dokumenter, samt træning i praktisk anvendelse af lovgivningen.
 
Målbeskrivelse
Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne følgende:
Viden:
Beskrive husdyrs basale adfærdsmæssige mekanismer og behov.
Bedømme husdyrs frygt- og flugtreaktioner for at kunne håndtere dem på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Identificere normale og unormale adfærdsreaktioner med henblik på at kunne diagnosticere adfærdsproblemer.
Beskrive normal adfærd samt mulige adfærdsproblemer hos forskellige dyrearter.
Definere og beskrive forskellige begreber om dyrevelfærd med relevans for forholdet mellem mennesker og dyr.
Relatere dyrenes basale behov til deres velfærdsmæssige status, dels for det enkelte dyr, dels på besætningsniveau.

Kendskab til dyrlægers professionelle arbejdsområder.
Kendskab til og forståelse af lovgivning om dyrlæger, veterinærvæsen, dyreværn og om medicinanvendelse.
Kendskab til procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
Kendskab til begrebet dyrevelfærd for såvel produktionsdyr som familiedyr.

Færdigheder:
Anvende husdyrs adfærd til at bedømme om dyreværnslovens krav opfyldes.
Anvende indlæringspsykologiens principper til træning af husdyr.
Anvende viden om dyrs adfærd til at løse problemer, herunder relation til hold og brug af dyr.

Anvende, arbejde med og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. På det grundlag skal den studerende kunne udtrykke sig fagligt objektivt.

Kompetencer:
Anvende viden om etologi til sikkerheds- og dyreværnsmæssig forsvarlig hold og håndtering af dyr samt til rådgivning af dyreejere.
Søge og kritisk at vurdere videnskabelig litteratur over specifikke adfærdsrelaterede emner.
Samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og retsinstanser (herunder politi) om veterinærvæsen, dyreværn, medicinanvendelse og relateret skriftlig fremstilling.
Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles projekt.
Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til etologi og veterinærrelateret lovgivning.

 
Litteraturhenvisninger
I. Lærebogen The Ethology of Domestic Animals (P.Jensen, 2nd ed.) CABI Publ. 2009 samt andre udvalgte tekster.
II. Velfærdsnoter om teori.
III. Veterinær lovgivning, udgivet elektronisk af Schultz Forlag (www.schultz.dk) (Abonnement tegnes af Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek). Alternativt kan lovgivning hentes på www.retsinfo.dk .
IV. Uddrag af bog: Nielsen, M.: Uddrag af Veterinær retsmedicin. 3. udgave af vejledning i veterinær retslære, 1. del. København, Kandrup & Wunsch forlag 1956, side 31-61 indgår i pensum. Redigeret og sprogligt revideret af lektor H.B. Simonsen 23. oktober 2001. (på CampusNet).
 
Kursusansvarlig
Jens Frederik Gramstrup Agger, jfa@life.ku.dk, Institut for Produktionsdyr og Heste/Faggruppe: Populationsbiologi, Tlf: 353-33013
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger35
teoretiske øvelser53.5
praktiske øvelser5
forberedelse40
eksamen4

137.5