300075 Veterinært erhvervsprojekt

Detaljer
Ansvarligt institutStudieforvaltningen
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab   0 %
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi   0 %
Institut for Produktionsdyr og Heste   0 %
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme   0 %

English TitleProject in Practice
Tidligst mulig placeringKandidat 1.år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve

Praktisk eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: En projektrapport (inkl. resume, der skal sendes studenterservice@life.ku.dk)afleveres senest med udgangen af eksamensugen efter den/de blokke, hvori erhvervsprojektet gennemføres. Kravene til rapporten er beskrevet på http://www.life.ku.dk/uddannelse/studerende/undervisning/Erhvervsprojekt.aspx

Vægtning: Bedømmelse af projektrapportr vægtes 100%bestået/ikke bestået, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenAktiv deltagelse i midtvejs-status
 
Rammer for UndervisningAktiviteten er mulig at gennemføre på halvtid i én blok. Den kursusansvarlige fra det mest relevante institut er vejleder. Den studerende skal deltage aktivt i en midtvejs-status.
 
BlokplaceringBlok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
Dette er en individuel projektorienteret studieaktivitet, hvis indhold defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos projektværten og som beskrives i erhvervsprojektaftalen. Rammerne for aktiviteten beskrives kun i overordnede træk her; mere detaljerede beskrivelser kan findes under Dette er en individuel projektorienteret studieaktivitet, hvis indhold defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos projektværten og som beskrives i erhvervsprojektaftalen. Rammerne for aktiviteten beskrives kun i overordnede træk her; mere detaljerede beskrivelser kan findes på
http://www.life.ku.dk/uddannelse/studerende/undervisning/Erhvervsprojekt.aspx

Erhvervsprojektet skal forhåndsgodkendes før gennemførelse - proceduren er beskrevet på ovenstående webside.

Hvert institut har en formel kususansvarlig, som er ansvarlig for 1) at vejlede dig i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse, udarbejdelse af samarbejdsaftale med projektværten 2) at give dig konkret faglig vejledning gennem projektperioden, 3) at organisere midtvejsstatus og 4) at bedømme slutrapporten.

For så vidt angår erhvervspraktik på den veterinære kandidatuddannelse, så kan instituttet/den kursusansvarlige på grund af bl.a. dyrlægelovens bestemmelser om rettigheder og pligter fastsætte relevante nærmere krav til fysiske og personalemæssige forhold hos praktikværten, samt fastsætte nærmere krav til arten af arbejdsopgaver.

Kursusansvarlig pr. Institut:
IBHV: Niels Enggaard Hansen, tlf: 35333040, nih@life.ku.dk
IVS Line Elnif Thomsen, tlf: 35332754, leth@life.ku.dk
IMHS Dorte Hald Nielsen, tlf: 35332943, dhn@life.ku.dk
IPH Bjarne Schmidt Berg, tlf: 35333586, bb@life.ku.dk

 
Undervisningsform
Midtvejs i projektperioden gennemføres en midtvejsstatus. Den konkrete form aftales med den faglige vejleder.Vejledning kan ske i form af personlige møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende.
 
Målbeskrivelse
Alle LIFE-kandidater vil skulle fungere i en professionel ramme, det være sig en virksomhed, institution eller en organisation. De forventninger og krav, der er til LIFE-kandidaterne fra virksomhederne/organisationerne udtrykkes i en helhed af kompetencer, som det kan være vanskeligt for studerende at opnå ved alene at følge kurser og mere traditionelle studieaktiviteter. Et Erhvervssprojekt kan medvirke til udviklingen mod en professionalisering af din kompetenceprofil.

De overordnede mål med aktiviteten er at give dig:

* Erfaring med at anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation
* En bredere indsigt i og forståelse af den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som dit fag/uddannelse indgår i
* En forståelse for en arbejdsplads- eller organisationskultur
* Erfaring med samarbejde og kommunikation mellem forskellige faggrupper

Formålet med slutrapporten er, at du kan dokumentere, at du kan reflektere over anvendelsen af din faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng samt reflektere over din læring.

Efter at have gennemført aktiviteten forventes det, at du kan:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for at du kan gennemføre forløbet. Det være sig viden du har med dig fra dine forudgående studier såvel som viden du erhverver dig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at du kan forklare din egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til din personlige og professionelle udvikling, samt
- reflektere over, hvad du har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden du havde med dig ved starten af forløbet.
- reflektere over din rolle og funktion i organisationen samt over hvad du konkret har lært gennem dit ophold i den.
 
Kursusansvarlig
Louise Berntsen, lob@life.ku.dk, Uddannelse og Studerende/Sekretariat for studienævn og uddannelser, Tlf: 353-32370
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forberedelse103
projektarbejde100
vejledning3

206