310004 Landscape Analysis

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearBSc. 2 year to MSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


All aids allowed

Description of Examination: Gruppen præsenterer den afsluttende opgave. Derefter individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i den afsluttende opgave. Fremgangsmåde, analyseresultat og fremstilling vurderes.

Weight: Mundtlig eksamen 100 %7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamGennemførelse af min. 4 opgaver i analyseteknik, som laves i løbet af de første 6 uger, samt den afsluttende opgave.
 
Organisation of TeachingForelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde i vekslende forhold mellem uger.
 
Block PlacementBlok 1
Week Structure: C
 
Language of InstructionDanish
 
Optional Prerequisites310039 
310040 
310041 
Plan og design, Naturgrundlaget 1 og 2
 
Restrictions60
 
Course Content
Kurset består af en projektdel og en teoridel. I projektdelen løses dels opgaver om forskellige analyseteknikker og dels en afsluttende analyse- og planlægningsopgave. Lokalisering af vindmøller eller udpegning af et område for skovrejsning er eksempler på opgaver. I tilknytning til projektdelen indlægges løbende teoridelen, der sætter landskabsanalysebegrebet i perspektiv m.h.t. værdigrundlag, teknikker og planlægningsmæssig sammenhæng.

På baggrund af geomorfologiske og topografiske kort, flyfotos og registrering i marken foretages i gruppe en naturgeografisk og kulturhistorisk analyse, en rumlig analyse og en områdeanalyse af det givne landskab. Disse analyser giver en grundlæggende forståelse for landskabets indhold og udvikling.

Herefter gennemføres en lokaliserings- og konsekvensanalyse med vurdering af landskabets muligheder og begrænsninger/sårbarhed overfor fremtidige anlægs krav og påvirkninger, og de studerende udarbejder et forslag til lokalisering. Sideløbende hermed introduceres relevante tematiske kort. Mulige scenarier eller alternativer og forslagets rumlige og visuelle konsekvenser illustreres derefter.

Kurset afsluttes med en projektopgave, som også løses gruppevis. Da problemstillingen og det valgte landskabsområde er nye i forhold til de forudgående opgaver, kræver det, at den studerende vurderer de forskellige analysemetoders generelle kvaliteter og forstår at anvende dem i en ny sammenhæng.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse at man har forudsætninger i GIS, og der undervises ikke i brugen af GIS. Men gennem kursusdeltagere, der behersker dette redskab, kan GIS inddrages i løsning af opgaverne.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen foregår som forelæsninger, ekskursioner, registrering, kortlægning og analyser i marken, projektarbejde i grupper og individuelt, vejledning, fremlæggelser og diskussioner. Projektopgaverne præsenteres ved "minifremlæggelser" hvor udvalgte eksempler på arbejdsresultater fremlægges i plenum. Lærere og studerende bidrager med kritik og diskussion ved alle fremlæggelser. Projektopgaverne og den afsluttende opgave løses i grupper. M.h.t. fremstilling lægges hovedvægten på grafisk præsentation, men støttet skriftligt og mundtligt. Den mundtlige eksamen består af fremlæggelse af og indivisuel redegørelse for den afsluttende opgave.
 
Learning Outcome
Kursets hovedmålsætning er at give overblik og viden om væsentlige kort og datakilder samt relevante typer af landskabsanalyser til fysisk planlægning, projektering og forvaltning i byen og det åbne land.

Målet er endvidere at give praktiske færdigheder og kompetencer til at anvende diverse korttyper og landskabsanalysemetoder samt til at præsentere og argumentere for analyse- og planresultater.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- udvise overblik over væsentlige topografiske og tematiske kort samt datakilder til landskabsanalyser
- udvise overblik over og kendskab til relevante typer af landskabsanalyser
- reflektere over teorier og principper for anvendelsen af disse metoder til landskabsanalyse.
- beskrive sammenhængen mellem den valgte landskabsanalysemetode og planresultatet.

Færdigheder:
Vælge mellem og anvende relevante værktøjer og analysemetoder til at:
- kortlægge landskabets indhold og bindinger,
- forstå, få overblik over og vurdere landskabet (natur- og kulturhistorisk, rumlig og område-analyse),
- lokalisere nye anlæg og tiltag i landskabet og konsekvensvurdere landskabsændringer (lokaliserings- og konsekvensanalyse)
- præsentere landskabsanalyser og argumentere for planløsninger i Power Point.

Kompetencer:
- samarbejde med medstuderende fra samme og tilgrænsende fagområder om kortlægning af egenskaber ved en lokalitet samt gennemførelse og formidling af landskabsanalyser.
- selvstændigt vælge, strukturere og gennemføre samt præsentere landskabsanalyser til forståelse, løsning og formidling af nye problemstillinger.
 
Course Literature
Stahlschmidt, P., Nellemann, V., 2009: Metoder til landskabsanalyse. Forlaget Grønt Miljø.

Supplerende litteratur:
- Fritzbøger, B., 1998: Det åbne lands kulturhistorie. DSR Forlag.
- Korsgaard, P., 2006: Kort som kilde - en håndbog om historiske kort og deres anvendelse. Dansk Historisk Fællesråd, Sammenslutningen af lokalarkiver.
- Lynch, Kevin, 1950: The Image of the city. Massachusetts, S.
- McHarg, Ian, 1969 (paperback ed. 1971): Design with nature, Garden City, New York, Natural History Press.
- Primdahl, J, 2000. Strategisk landskabsanalyse. I: "Landskabet vi lever i" s. 234-247- Arkitekturforlaget.
- Skov- og Naturstyrelsen, 2007: Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen. Miljøministeriet. (Landskabskarakter¬metoden) http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2007/Landskabsvejledning.htm
- Skov- og Naturstyrelsen, 2000: Visualiseringer og VVM - behov, metoder, teknikker, eksempler. Miljø- og Energiministeriet.

 
Course Coordinator
Vibeke Wainø Nellemann, vne@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31841
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures25
supervision70
Excursions8
project work103

206