310015 Nature and Landscape Politics

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearBSc. 1 year to BSc. 3 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


All aids allowed

Description of Examination: 30 minutters mundtlig eksamen pr. studerende. Projektrapport vil blive inddraget i den mundtlige eksamen, hvor der eksamineres i pensum

Weight: Mundtlig eksamen 100%7-point scale, external examiner
 
Requirement for Attending ExamProjektrapport skal være afleveret
 
Organisation of TeachingForelæsninger, teoretiske øvelser
 
Block PlacementBlok 1
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Kurset bygges gradvist op.
Først gives en introduktion til policy formulering, modellering samt analyse af policy processer. Der gives et resume af natur og miljøpolitik i Danmark og EU med hovedvægten på landskabspolitik samt skov og naturpolitik. Centrale og aktuelle problemstillinger introduceres og der præsenteres en overordnet model til politik analyse, der er faseopdelt i politik formulering, design, implementering, overvågning og evaluering. Herunder diskuteres: Hvordan initieres politik, hvilke institutioner påvirker den politiske dagsorden, hvilke policy værktøjer er til stede, hvordan måles effekten af en politik og hvordan bruges denne viden til at evaluere politikforslag. Sammenhængen mellem politik analyse og formulering diskuteres.

Forskellige opfattelser/modeller til forståelse af det politiske systems organisering gennemgås, herunder bla. Government versus Governance, 'New Institutionalism' 'Incrementalism'.

Interessemodsætninger og -grupperinger er ofte afgørende determinanter i forbindelse med formulering og implementering af politikker. Derfor gives der i kurset en introduktion til aktøranalyse, magtanalyse, analyse af politiske netværk, diskursanalyse samt koalitionsanalyse.

Endelig gives der en indføring i implementering og effektivitet, monitering af effekter af politik, samt design og evaluering. Der gennemgås forskellige former for virkemidler og deres sammenhæng med den overordnede styringsform (Government versus governance, centraliseret versus decentraliseret styring). Virkemidler omfatter lovgivning, institutionelle rettigheder, økonomiske virkemidler, mærkningsordninger. Evaluering af virkemidlerne diskuteres i fht. kriterier som effektivitet, målgruppens motivationsstruktur, enforceability, fairness og etik. Borgerinddragelse gennemgås særskilt både som som virkemiddel til policy implementering og som redskab til styrkelse af demokratiske beslutningsprocesser (fokus på repræsentation og deliberation).
 
Teaching and learning Methods
Daglige forelæsninger støttes af teoretiske øvelser relateret til emneområderne. De studerende og underviserne gennemgår resultaterne og der arrangeres dagligt en diskussion af de præsenterede emner og resultater. De studerende laver enten individuelt eller i grupper af 3-4 studerende et essay indenfor et selvvalgt emne. Essayet præsenteres i plenum sidst i kurset.
 
Learning Outcome
Formålet med kurset er at introducere den studerende til værktøjer og metoder der kan anvendes til at gennemføre en formel analyse af natur- og miljøpolitik. Der gives en introduktion til det politologiske fagområde og dets anvendelse på natur og miljø relaterede emner.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
-Beskrive principper for policy formulering, implementering, overvågning og evaluering

- Beskrive modeller og metoder til analyse af policy processer

- Redegøre for naturressourceanvendelse og -beskyttelse i jord- og skovbrug, fødevareproduktionssystemet og interaktioner med lovgivning og det omgivende samfund.

- Beskrive de politiske rammer for skovenes og landskabets anvendelse

- Identificere de aktører der opererer i spændingsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.


Færdigheder
-Udvælge og anvende modeller/metoder til policy analyse af en given problemstilling (fx aktøranalyse, magt analyse, diskursanalyse)

- Udvælge og anvende relevante data til at belyse en given problemstilling i natur- og landskabspolitik


Kompetencer
- Identificere og diskutere holdningsdannelse og problemstillinger i natur- og landskabspolitiske beslutningsprocesser, hvad enten det drejer sig om forvaltning af naturressourcer, jordbrugsproduktion eller miljøspørgsmål, på lokalt, nationalt og globalt plan.

-Overføre og anvende policy- og forvaltningsmæssige teorier og principper til analyse og kvalificering af natur- og landskabspolitiske problemstillinger
 
Course Literature
Christensen, S. & Jensen, P-E. D. 2001. Kontrol i det stille. Forlaget Samfundslitteratur, 134 pp.

Boon, T.E.(red.)2008. Kompendium i Natur- og Landskabspolitik - en artikelsamling.
 
Course Coordinator
Tove Enggrob Boon, tb@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Unit of Forestry, Phone: 353-31760
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures28
theoretical exercises27
Excursions8
preparation56
project work83
examination4

206