310058 Byplan - projekt

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleUrban Planning - Projects
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Kursusopgaver medbringes. Eksamen tager udgangspunkt i de indleverede kursusopgaver og det gennemgåede stof fra forelæsninger og ekskursioner

7-trinsskala, ekstern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenBesvarelse og aflevering af samtlige stillede opgaver.
 
Rammer for UndervisningForelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde vekslende over tid
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerKurserne Plan og Design, Naturgrundlag 1+2, Videnskabsteori og Miljø- og Planlovgivning. Kurset gennemføres i sanmarbejde med kurset Byplan-strategi (310057)
 
Begrænset deltagerantalPå grund af den intensive tegnebordsvejledning begrænses deltagerantallet til max 36. Kurset er obligatorisk for studerende med fagpakke Byplan.
 
Kursusindhold
Dette kursus tilrettelægges i samarbejde med kurset Byplan-strategi (310057). Begge kurser handler om kommuneplanlægning, fra den overordnede kommuneplan og kommunale udviklingsstrategier til projekter, bebyggelses- og lokalplaner. De to kurser gennemføres i samarbejde med en dansk provinskommune med det formål at kombinere undervisning i teori og metode med studier i felten og udvikling af egne færdigheder i praksis. Under kurset skal de studerende analysere kommunale planproblemer på forskellige niveauer, bibringes en forståelse for de rammer, planlægningen virker under, og selv arbejde med løsning af planlægningsopgaver. Landskabsarkitektoniske kompetencer udvikles i arbejdet med byplanopgaver gennem et fokus på rumlig helhedsopfattelse og rumlige helhedsløsninger. Kurserne handler således om: hvorfor, hvordan og under hvilke vilkår, man planlægger - fra det strategiske niveau til formgivning af bebyggelser.

Hovedvægten i kurset Byplan-projekt lægges på den basale byforståelse gennem indføring i byens funktionelle og formmæssige typologier. Der fokuseres på fysiske planer på flere skalatrin, og der lægges specielt vægt på de elementer i planlægningen, som styrkes gennem landskabsarkitekturen som redskab.

Sideløbende gennemføres 1-2 mindre afsluttede øvelser og et lidt større projekt. Disse arbejder lægger vægt på samspillet mellem det plananalytiske og formgivningen.
 
Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser på tegnesal, ekskursioner, diskussioner og tegnebordsvejledning. Øvelser m.v. udføres på tegnesalen og tilknyttede it-faciliteter. Projektarbejdet knyttes til en eller flere geografiske lokaliteter. Forelæsninger og øvelser følges ikke nødvendigvis ad. Forelæsningerne kan både fremstå som oplæg til øvelser og desuden være en bredere orientering i faget, dvs. af mere almendannende karakter. Hovedparten af projektarbejdet gennemføres som gruppearbejde, idet der lægges vægt på diskussion og ideudvikling i grupperne. Vejledningen foregår som katalysator for denne proces. Det forventes, at den studerende fører logbog under hele kurset.
 
Målbeskrivelse
Kurset er tilrettelagt således, at det retter sig mod praksis i såvel den offentlige som i den private sektor.

Kurset bygger videre på kurset Plan og Design og gennemføres i samarbejde med kurset Byplan - strategi (310057).

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- redegøre for det danske planlægningssystems opbygning, principper og vigtigste virkemidler
- redegøre en generel byforståelse og for urbaniseringsprocessen
- redegøre for hovedtrækkene i den danske plantradition

Færdigheder:
- at foretage relevante analyser af et steds egenart
- udvikle rumlige løsningsforslag til et større byområde
- forstå betydningen af begrebet målestok
- præsentere og formidle et forslag på en grafisk tilfredsstillende måde

Kompetencer:
- beskrive en planlægningssituation, udpege dens centrale problemstillinger og fremkomme med løsningsforslag baseret på landskabsarkitektens faglighed.
 
Litteraturhenvisninger
Gårdmand, Arne (1993): Dansk Byplanlægning 1938-92
Kommunalt planmateriale
Diverse vejledninger fra ministerier
Udvalgte artikler og uddrag fra bøger, som bekendtgøres under kurset
 
Kursusansvarlig
Dennis Lund, dl@mgarkitekter.dk, Skov & Landskab/Afd. For Parker Og Urbane Landskaber, Tlf: Ukendt
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger24
forberedelse88
ekskursioner36
projektarbejde58

206