310061 Bypolitik

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleUrban Policies
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år til Kandidat 1.år
VarighedEn halv blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


kun visse hjælpemidler
Den afleverede projektopgave


Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af projektopgave udarbejdet i gruppe. Den enkelte studerende evalueres på baggrund af spørgsmål til projektopgaven samt bredere spørgsmål til kursusindhold.

Vægtning: Mundtlig eksamen tæller 100%7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenAfleveret projektopgave
 
Rammer for UndervisningForelæsninger og kollokvier (ca 35%) kombineret med studierejse til udland (ca 15%) og en projektopgave (ca 50%), der løber i kursets hele længde.
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
PointspærringIngen
 
Anbefalede forudsætningerAnbefalede forudsætninger: Plan & Design, Fagets videnskabsteori, Landskabsarkitektur og Bydesign, eller tilsvarende.
 
Begrænset deltagerantalMax 40. Kurset er obligatorisk for studerende i fagpakken byplan på bachelor i landskabsarkitektur og bydesign.
 
Kursusindhold
På kurset introduceres tre typer af bymæssige problemstillinger og de bypolitiske indsatsområder, der er knyttet til dem: Det boligsociale, (byfornyelse og kvartersløft), det økonomiske (tilgængelighed og arealudvikling) samt det fysiske/æstetiske (fysisk planlægning, arkitektur, urbant landskab). De tre indsatsområder ses i en helhed og der lægges vægt på de indsatser, der er knyttet til udviklingen af det fysiske miljø.

I tillæg til forelæsninger, diskussioner og studierejsen, arbejdes med en gennemgående analyseøvelse, der løses i mindre grupper. Der tages udgangspunkt i en nutidig bypolitisk case i København og spørges:

- Hvad var baggrunden for denne indsats? Hvilke problemer lå til grund?
- Hvem var involveret i projektet? Aktører / interessenter. Offentlige og private.
- Var der konflikter knyttet til indsatsen? Hvilke?
- Hvilke plantiltag / politikker blev gennemført? Hvorfor? Hvad var mål og forventninger?
- Hvordan blev projektet gennemført. Hvilke bypolitiske instrumenter blev anvendt?
- Hvad var resultatet? Hvor og hvordan kan dette konkret aflæses i byen?
- Kvalitativ vurdering af resultatet.
- Hvad kan vi lære af casen?

Internationalt perspektiv sikres gennem udlandseksursion. Kursusdeltagere der ikke kan deltage i udlandsekskursionen afleverer en afløsningsopgave.
 
Undervisningsform
Kurset består af forelæsninger, studieturen samt en gennemgående projektopgave. Forelæsninger giver et overblik over problemfeltet, basal teori knyttet til det samt overblik over konkrete problemstillinger i byudvikling og bypolitiske indsatser. Studieturen giver en intuitiv indsigt i problemfeltet knyttet samt en international vinkel på bypolitiske problemstillinger og virkemidler. I projektopgaven opøves evne til at knytte det indlærte til en virkelig case gennem simpel analyse.
 
Målbeskrivelse
Landskabsarkitekter og bydesignere arbejder i praksis med situationer hvor byplan- og landskabsarkitektoniske løsninger indgår som en del af en samlet løsning på problemer, hvor mange aktører og politiske indsatser er i spil. Kurset sætter bydesignere og landskabsarkitekters specialistviden ind i en bypolitiske kontekst ved at give de studerende kendskab til væsentlige problemstillinger i byudvikling og de til typiske bypolitiske indsatser knyttet hertil, samt grundlæggende forståelse af samspillet mellem aktører og af planlægningens betydning for den faktiske udvikling af byerne. Der opøves analyse af en bypolitisk case og vurdering af de faktiske resultater i den på baggrund af litteratur, primær og sekundærdata samt problemanalyse. Projektarbejdet og opgaveaflevering foregår i grupper for at træne samarbejde.

Når kurset er færdigt ventes den studerende at kunne:

Viden:
- Identificere og beskrive grundlæggende elementer i bypolitiske problemer og indsatsområder

- Identificere og beskrive væsentlige bypolitiske aktører og deres roller i den fysiske planlægning

- Sætte den danske bypolitiske indsats i et internationalt perspektiv


Færdigheder:
- Indsamle litteratur samt primær- og sekundærdata, bearbejde det og vurdere dets kvalitet og relevans for den givne analyseopgave

- Analysere en given bypolitisk case med hensyn til baggrund, aktører, konflikter, konkrete tiltag og resultat.

Kompetencer
- Arbejde effektivt i en gruppe om et fælles projekt og selvstændigt tage ansvar for resultatet

- Reflektere over byområders kvalitet og byplanlæggerens og landskabsarkitektens rolle i byudvikling.
 
Litteraturhenvisninger
Andersen, Hans Thor: Bypolitik i Danmark efter 1960 - i historisk perspektiv. I Christensen, Søren Bitch: Den moderne by, Aarhus Universitetsforlag, 2006.

Sehested, Karina, (red): Bypolitik mellem Hierarki og netværk. Akademisk forlag, 2003. Særligt kapitel 1: Bypolitik mellem hierarki og netværk, samt kapitel 6: Nye planlæggerrroller i byens netværksstyring

Ærø, Thorkild og Gertrud Jørgensen: implementering af bypolitik i Norden. Nordisk Misterråd 2005. s 9-61. http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:502

Kursuskompendium, der forefindes ved kursusstart
 
Kursusansvarlig
Lise Byskov Herslund, lihe@life.ku.dk, Skov & Landskab/By- og landskabsstudier, Tlf: 353-31926
Christian Fertner, chfe@life.ku.dk, Skov & Landskab/Afd. For Parker Og Urbane Landskaber, Tlf: 353-31782
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger26
kollokvier15
projektarbejde110
ekskursioner40
eksamen15

206