310066 Planlægning i det åbne land

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleContryside Planning and Management
Tidligst mulig placeringKandidat 1.år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve

Portfolio eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Der afleveres ved kursets afslutning en portfolio bestående af 3-5 opgaver (af ca. 2-4 siders længde hver). Portfolioen udarbejdes individuelt, men dele af opgaverne kan være baseret på øvelser, der er lavet i grupper i undervisningsforløbet.

7-trinsskala, intern censur
 
Rammer for UndervisningDen gennemsnitlige timefordeling pr. uge: 4 timer forelæsninger, 4 timer teoretiske øvelser, 1 time seminarer, 1,5 time ekskursioner, 12,5 timer undervisnings- og eksamensforberedelse
 
BlokplaceringBlok 3
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger310015 
290056 
240026 
Hvis ovennævnte forudsætningskurser ikke er fulgt er kompetencer indenfor landskabsanalyse i kombination med naturforvaltning og miljø- og planlovgivning en minimumsforudsætning for deltagelse i kurset.
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Der undervises i følgende emner:

Indhold og effekter af offentlige planer og politikker vedrørende det åbne land inklusiv:
- landbrugs- og landdistriktspolitik,
- politikker og planer for skovrejsning, bebyggelse af det åbne land, råstofindvinding, vindmøller og andre anlæg samt
- politikker og planer for beskyttelse og forbedring af natur og landskab.

Tilgange, metoder og teknikker til opstilling af mål og strategier samt metoder til vurdering af planer og politikker.

Teorier om tilblivelse og implementering af planer og politikker.

Modeller og koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning.
 
Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger inklusiv gæsteforelæsninger, diskussioner, ekskursioner samt teoretiske og praktiske øvelser i grupper. Undervisningen er struktureret omkring en række temaer og der vil til hvert tema være knyttet både teori, metode samt praksis (eksempler på politikker og planer). Forelæsningerne bliver efterfulgt af mindre seminarer, hvor de studerende har forberedt oplæg i grupper, eller af gruppediskussioner. Derudover vil der til hovedparten af forelæsningerne være nyttet øvelser af kortere elle længere varighed.
 
Målbeskrivelse
Kurset omhandler den offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land, men beskæftiger sig også med private lodsejeres landskabsforvaltning samt samspillet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning. Offentlig planlægning og forvaltning i det åbne land foregår på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau og der arbejdes med alle 3 niveauer på kurset, dog med hovedvægten på den kommunale planlægning og forvaltning. Kurset er obligatorisk for de studerende på landskabsforvaltningsudannelsen, men henvender sig også til biologi-, geografi-, agronom- og skovbrugsstuderende samt landskabsarkitekter og byplanstuderende, der ønsker beskæftigelse indenfor den offentlige forvaltning af det åbne land.

Efter endt kursus skal de studerende kunne:

Viden:
- Beskrive indhold, funktion og effekter af den offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
- Beskrive og diskutere teori om den offentlige planlægnings udformning og iværksættelse,
- Beskrive og diskutere modeller og koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning
- Referere til forskellige former for og tilgange til planlægning og deres fordele og ulemper

Færdigheder:
- Have forståelse for hvordan man opstiller og udformer mål, strategier og planer for specifikke landskabers funktioner og udvikling, samt træffer valg vedrørende instrumenter til virkeliggørelse af planerne
- Formidle komplekse landskabsrelaterede problemstillinger og principper for helhedsorienterede løsninger

Kompetencer:
- Forholde sig kritisk og refleksivt til den eksisterende offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
- Arbejde selvstændigt såvel som i grupper med personer fra forskellige fagdiscipliner og traditioner
- Skrive om landskabsrelaterende problemer og løsninger på en struktureret og videnskabelig måde
 
Kursusansvarlig
Lone Søderkvist Kristensen, lokr@life.ku.dk, Skov & Landskab/By- og landskabsstudier, Tlf: 353-31831
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger36
teoretiske øvelser36
forberedelse112
kollokvier9
ekskursioner13

206