LBIF10159 Thematic Course: Experimental Molecular Biology

Details
Responsible DepartmentDepartment of Plant Biology and Biotechnology   65 %
Department of Basic Animal and Veterinary Sciences   4 %
Department of Veterinary Disease Biology   10 %
Department of Agriculture and Ecology   3 %
Department of Basic Science and Environment   3 %
Institute of Food and Resource Economics   15 %

Earliest Possible YearBSc. 3 year
DurationTwo blocks
 
Credits30 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationContinuous Assessment

written examination and oral examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: Ved slutning af blok 2 afholdes 4 timers skriftlig eksamen. Under eksamen besvares spørgsmål til øvelser, præsenterede metoder, journal club artikler og pensum i lærebog om videnskabsteori. Ved slutning af blok 3 afholdes individuel mundtlig eksamen. Projektgrupper afleverer en rapport og udarbejder en poster per projekt. Under den individuelle mundtlige eksamen (ca. 30 min) spørges til projektrapporten og til projektet i relation til de metoder og begreber som indgår i første del af kurset.

Weight: Den skriftlige og den mundtlige eksamen vægtes hver med 50%. Begge eksaminer skal være bestået.7-point scale, external examiner

Dates of Exam:
26 January 2012
 
Requirement for Attending Exam5 ud af 7 laboratorierapporter skal være godkendt
 
Organisation of TeachingI første del (blok 2) indgår flere mindre laboratorieprojekter med rapporter, forelæsninger, og journalclub. I anden del (blok 3) gennemføres gruppevis projekter som foregår i tilknytning til institutternes forskningsgrupper.
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Der undervises næsten alle dage i blokken

Blok 3
Week Structure: Udenfor ugestruktur, Primært projektarbejde, som planlægges med vejleder
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesDet forudsættes at man har gennemført kurser, som giver et grundlæggende kendskab til biokemi og molekylær genetik. Alle for hvem dette er et obligatorisk kursus skal optages. Der er optag på op til 40 for andre studerende.
 
Restrictions40
 
Course Content
Kurset henvender sig til studerende, som ønsker færdigheder inden for brugen af bioteknologiske metoder. De udvalgte emner er valgt således, at de studerende stifter bekendtskab med almindeligt anvendte metoder inden for specielt molekylærbiologi men også bioinformatik, biokemi og fysiologi. Der indgår en indføring i grundlæggende begreber inden for videnskabsteori og etik. Desuden introduceres til hhv. begreber og IT-værktøjer til brug i dels projektstyring og dels posterfremstilling.

Kurset vil give erfaring i eksperimentelt molekylærbiologisk arbejde med helt generelle metoder som fx. oprensning af DNA, RNA, PCR, RT-PCR, Real-Time PCR, in situ hybridisering, kloning, vektorkonstruktioner, transformation af prokaryote og eukaryote organsimer, dyrkning af cellekulturer, heterolog genekspression, proteinoprensning, karakterisereing af proteiner ved western blot, histokemi, enzymanalyser, bioimaging og bioinformatik. De fleste metoder vil være generelle for både bakterier, gær, svampe, planter og mammale celler.
 
Teaching and learning Methods
I første del af kurset (blok 2) udføres en række forsøg efter en fast plan, hvilket foregår hver eftermiddag (typisk fra kl.12.30 - ca. 16.30). Ugen vil bestå af en blanding af korte og lange dage. Forsøgene suppleres med forelæsninger og journal clubs 2-3 formiddage hver uge, hvor emnerne i forsøgene behandles teoretisk. De studerende fremlægger udvalgte artikler for hinanden og udvalgte opponentgrupper stiller spørgsmål til artiklerne. Desuden besvares gruppevis teoretiske journalark med resultater af forsøgene samt supplerende spørgsmål. Disse besvarelser gennemgås en formiddag om ugen. Som støtte for undervisning benyttes lærebog. Der holdes forelæsninger i videnskabsteori og etik med baggrund i lærebog i videnskabsteori og et kompendium vedr. etik, og principperne anvendes i vurdering af videnskabelige artikler (ved journal club) og gennem mindre opgaver. I anden del af kurset (blok 3)udføres Tema-projekter, som er små forskningsprojekter udført på forskellige institutter. Der er 3-5 studerende i hver tema-projekt gruppe, som udarbejder en fælles rapport, som beskriver forskningsområdet, de anvendte metoder og de opnåede resultater og diskuterer resultaterne og de konklusioner der kan drages. I rapporten skal indgå to afgrænsede afsnit med diskussioner af forskningsområdet og eget arbejde ud fra henholdsvis videnskabsteoretiske og etiske perspektiver. Der gives introduktion til IT-værktøjer til fremstilling af poster og på basis af projekterne laver hvert hold en poster, som beskriver projektet og de opnåede resultater.
 
Learning Outcome
Kursets hovesmålsætning er at give både praktisk erfaring og teoretisk viden om grundlæggende principper og metoder i eksperimentel molekylærbiologisk forskning samt en indføring i videnskabsteoretiske og etiske begreber indenfor feltet.

Når kurset er færdigt foventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive grundlæggende principper og analysemetoder inden for molekylærbiologiske forskning.
- Redegøre for hvordan disse principper og metoder kan anvendes i praktisk laboratoriearbejde til løsning af konkrete forskningsmål.
- Udvise overblik over hvordan projektorienteret eksperimentelt arbejde planlægges og gennemføres, fra definition af mål til endelig afrapportering.
- Beskrive grundlæggende teoretiske elementer i den naturvidenskabelige forskningmetode.
- Beskrive udvalgte erkendelsesteoretiske problemstillinger og centrale etiske principper og tankegange.

Færdigheder:
- Planlægge og udføre forsøg med en række almindeligt brugte metoder inden for molekylærbiologi, biokemi og cellebiologi.
- Planlægge og udføre afgrænsede eksperimentelle studier indenfor bioteknologi, herunder skrive en klar problemformulering og opstille hypoteser.
- Analysere, vurdere og konkludere ud fra egne data opnået gennem laboratoriearbejde.
- Søge, vurdere og anvende resultater og viden fra relevante faglige informationskilder, samt citere rigtigt og udforme en korrekt litteraturliste.
- Sammenfatte og formidle problemstillinger og egne anlyser i skriftlig form til fagfæller.
- Vurdere og selvstændigt diskutere andres forskning samt egne udersøgelser ud fra videnskabsteoretiske og etiske principper.
- anvende bl.a IT-værktøjer i kreative processer i forbindelse med hhv. præsentation og projektstyring.

Kompetencer:
- Arbejde selvstændigt og samarbejde med med andre studerende og vejledere om planlægning og gennemførelse af afgrænsede laboratorieorienterede forskningsopgaver.
- Overføre praktisk erfaring i og teoretisk viden om forskningsmetoder til praktisk gennemførelse af nye målrettede analyser.
- Være i stand til at reflektere over det erkendelsesmæssige grundlag for bioteknologisk forskning og til at forstå og kunne deltage i den bredere etiske og samfundsmæssige diskussion vedrørende brugen af bioteknologi
 
Course Literature
Der udleveres en manual med teoretisk baggrundsinformation til hver øvelse. Der udleveres videnskabelige artikler, som bruges til journal club. Endelig udleveres et kompendium vedrørende etik og bioteknologi.

Lærebog: "Videnskabsteori for de biologiske fag". Andersen H, Emmeche C, Norup M, Sandøe P, København: Biofolia, 2006.

Lærebog i molekylærbiologiske og biokemiske metoder: "Principles and techniques of Biochemistry and Molecular Biology" Wilson & Walker, Cambridge Univ. Press, 2005.

Der tages forbehold for, at lærebøger kan ændres indtil en uge før start af kursus.


 
Course Coordinator
Tom Hamborg Nielsen, thni@life.ku.dk, Department of Plant Biology and Biotechnology/Section for Molecular Plant Biology, Phone: 353-33338
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
practicals140
theoretical exercises4
lectures35
Colloquia16
preparation218
project work407.5
examination4.5

825