LFKF10281 Sociologiske metoder for biovidenskab

Detaljer
Ansvarligt institutFødevareøkonomisk Institut

English TitleSociological Methods for Life Sciences
Tidligst mulig placeringBachelor 1. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Den studerende eksamineres i pensum med udgangspunkt i projektrapport

Vægtning: Mundtlig eksamination i projektrapport og pensum: 100%7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenGodkendelse af gruppebaseret projektrapport
 
Rammer for UndervisningUndervisning er kombination af forelæsninger, øvelser og diskussioner. Kurset retter sig imod studerende der arbejder med planter, dyr og naturressourcer samt biologi, jordbrugsøkonomi, bioteknologi, landskabsforvaltning og lignende.
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: B
 
UndervisningssprogDansk
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Hovedvægten i kurset ligger på undervisningen i samfundsvidenskabelige metoder. Særligt er fokus på metoder, der kan være relevante for studerende, som arbejder med, eller ønsker at arbejde med, problemstillinger i relation til jordbrug, planter, dyr og naturressourcer samt biologi, jordbrugsøkonomi, bioteknologi, landskabsforvaltning eller andre former for naturanvendelse.

De metoder der undervises i på kurset omfattende såvel kvantitative (interviewbaserede) som kvalitative (spørgeskemabaserede) metoder. Vægten ligger på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af interview- og spørgeskemabaserede undersøgelser - herunder arbejdsprocesserne fra konkrete forskningsspørgsmål til det endelige undersøgelsesredskab i form af spørgeskema eller interviewguide (design og operationalisering); samt dataindsamlingen såsom selve interviewet eller distributionen af spørgeskemaet. Desuden vil den efterfølgende analyse af de indsamlede data blive behandlet.

I kurset indgår et projektarbejde, hvor de studerende - efter eget valg - får mulighed for at arbejde med tilrettelæggelse og gennemførelse af en interview- eller en spørgeskemaundersøgelse. I løbet af projektarbejdet kommer de studerende gennem alle undersøgelsens faser fra design og operationalisering af forskningsspørgsmål til dataindsamling i form af mindre pilotindsamling.

Menneskets naturanvendelse udgør den faglige ramme for metodeundervisningen på kurset, der indgår derfor også en mindre forløb, hvor der undervises i grundlæggende sociologiske og etiske temaer med relation til menneskets anvendelse af naturen. Herunder eksempelvis lægfolk og eksperters forskellige syn på naturanvendelse; sociale konteksters betydning for befolkningens syn på naturanvendelsen; forskellige aktørers anvendelse af magt og indflydelse til at påvirke rammerne for samfundets naturanvendelse samt de etiske spørgsmål naturanvendelsen rejser.

Undervisningen vil i høj grad tage udgangspunkt i konkrete eksempler på anvendelse af naturen indenfor eksempelvis landbruget - herunder husdyrbrug og plantebrug - samt udnyttelsen af det åbne land og skove mv. Disse cases vil på den ene side være udgangspunkt for diskussion af relevante teorier og etiske refleksioner. På den anden side vil casene danne udgangspunkt for en gennemgang af hvordan sociologiske undersøgelser kan designes og gennemføres.
 
Undervisningsform
På kurset veksles mellem forelæsninger og seminarer. Med udgangspunkt i teori og konkrete cases ligger hovedvægten på undervisning i samfundsvidenskabelige metoder (interviews og spørgeskemaer). Teori og metode behandles på baggrund af litteratur samt i form af øvelser, hvor de studerende afprøver forskellige metoder og designs. Samtidig gennemfører de studerende et gruppebaseret projektarbejde med fokus på en selvvalgt metode. Tyngden i projektarbejdet er design af en sociologisk undersøgelse og arbejde med metodiske redskaber til indsamling af empiri.
 
Målbeskrivelse
Det er målet med kurset at de studerende opnår indsigt i samfundsmæssige aspekter og etiske problemstillinger i forbindelse med naturanvendelsen. Det er endvidere målet at de studerende opnår færdigheder i forhold til forståelsen af grundprincipperne i forskellige samfundsvidenskabelige metoder der kan benyttes til at studere naturanvendelsen. Endelig er det målet at de studerende tilegner sig færdigheder indenfor anvendelsen af en kvalitativ (f.eks. interviews) og kvantitativ (f.eks. spørgeskema) sociologiske metoder til studiet af samfundsmæssige aspekter af naturanvendelsen.

Efter endt kursus vil den studerende:

Viden
- Kunne redegøre for hvordan sociologisk forskning kan bidrage til at belyse forskellige former for naturudnyttelse.
- Udvise et overblik over forskellige kvalitative og kvantitative samfundsvidenskabelige forskningsmetoder.
- Kunne reflektere over hvilke metoder der er bedst egnede i konkrete sammenhænge.

Færdigheder
- Kunne anvende relevante sociologiske begreber i analysen af en konkret naturressourcemæssig problemstilling.
- Være i stand til at reflektere over samfundsvidenskabelige problemstillinger i relation til naturanvendelse, herunder hvorledes personer og grupper kan have forskellige syn på brugen af naturen.
- Anvende principperne for sociologiske undersøgelsesdesign og metoder i forhold til specifikke naturanvendelsesproblemstillinger.
- Kunne designe enten en kvalitativ eller en kvantitativ undersøgelse af en konkret problemstilling samt gennemføre en pilotundersøgelse.
- Kunne evaluere et undersøgelsesdesign og identificere forbedringsmuligheder.

Kompetencer
- Kunne indgå i et samarbejde omkring problemanalyse og empiriindsamling af en samfundsvidenskabelig problemstilling i relation til naturudnyttelse.
- Være i stand til at diskutere naturanvendelsen i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.
 
Litteraturhenvisninger
Kompendium med teoretiske og empiriske tekster samt metodebogen:
Ole Riis 2005: Samfundsvidenskab i praksis. Introduktion til anvendt metode. Hans Reitzels Forlag. og:
Projektspecifik litteratur
 
Kursusansvarlig
Jesper Lassen, jlas@foi.dk, Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik, Tlf: 353-33010
Tina Hansen, tih@life.ku.dk, Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik, Tlf: 353-32905
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger28
teoretiske øvelser8
forberedelse55
projektarbejde114
eksamen1
0

206