LFKK10387 Erhvervsprojekt

Detaljer
Ansvarligt institutStudieforvaltningen

English TitleProject in Practice
Tidligst mulig placeringKandidat 1.år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: En projektrapport (inkl. engelsk resume, der skal sendes til studenterservice@life.ku.dk) afleveres senest med udgangen af eksamensugen efter den/de blokke, hvori erhvervsprojektet gennemføres. Kravene til rapporten er beskrevet i præsentation på http://www.life.ku.dk/uddannelse/studerende/undervisning/Erhvervsprojekt.aspx

Vægtning: Bedømmelse af projektrapport vægtes 100 %bestået/ikke bestået, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenAktiv deltagelse i midtvejs-status.
 
Rammer for UndervisningAktiviteten kan gennemføres fuldtids i én blok eller halvtids over to blokke. Den kursusansvarlige fra det mest relevante institut er vejleder. Den studerende skal deltage aktivt i en midtvejs-status.
 
BlokplaceringBlok 1, eller

Blok 2, eller

Blok 3, eller

Blok 4
 
UndervisningssprogDansk
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Dette er en individuel projektorienteret studieaktivitet, hvis indhold defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos projektværten og som beskrives i erhvervsprojektaftalen. Rammerne for aktiviteten beskrives kun i overordnede træk her; mere detaljerede beskrivelser kan findes på
http://www.life.ku.dk/uddannelse/studerende/undervisning/Erhvervsprojekt.aspx

Erhvervsprojektet skal forhåndsgodkendes før gennemførelse - proceduren er beskrevet på ovennævnte hjemmeside.

Hvert institut har en formel kursusansvarlig, som er ansvarlig for 1) at vejlede dig i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse, udarbejdelse af samarbejdsaftale med projektværten 2) at give dig konkret faglig vejledning gennem projektperioden, 3) at organisere midtvejsstatus og 4) at bedømme slutrapporten. 
Undervisningsform
Midtvejs i projektperioden gennemføres en midtvejsstatus. Den konkrete form aftales med den faglige vejleder.Vejledning kan ske i form af personlige møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende.
 
Målbeskrivelse
Alle LIFE-kandidater vil skulle fungere i en professionel ramme, det være sig en virksomhed, institution eller en organisation. De forventninger og krav, der er til LIFE-kandidaterne fra virksomhederne/organisationerne udtrykkes i en helhed af kompetencer, som det kan være vanskeligt for studerende at opnå ved alene at følge kurser og mere traditionelle studieaktiviteter. Et Erhvervssprojekt kan medvirke til udviklingen mod en professionalisering af din kompetenceprofil.

De overordnede mål med aktiviteten er at give dig:

* Erfaring med at anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation
* En bredere indsigt i og forståelse af den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som dit fag/uddannelse indgår i
* En forståelse for en arbejdsplads- eller organisationskultur
* Erfaring med samarbejde og kommunikation mellem forskellige faggrupper

Formålet med slutrapporten er, at du kan dokumentere, at du kan reflektere over anvendelsen af din faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng samt reflektere over din læring.

Efter at have gennemført aktiviteten forventes det, at du kan:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for at du kan gennemføre forløbet. Det være sig viden du har med dig fra dine forudgående studier såvel som viden du erhverver dig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at du kan forklare din egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til din personlige og professionelle udvikling, samt
- reflektere over, hvad du har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden du havde med dig ved starten af forløbet.
- reflektere over din rolle og funktion i organisationen samt over hvad du konkret har lært gennem dit ophold i den.

 
Kursusansvarlig
Camilla Volden Van, van@life.ku.dk, Uddannelse og Studerende/Sekretariat for studienævn og uddannelser, Tlf: 353-32093
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forberedelse200
projektarbejde200
vejledning12

412