LFKM10215 Fødevarekompleksets aktører

Detaljer
Ansvarligt institutFødevareøkonomisk Institut

English TitleThe Food System and Its Actors
Tidligst mulig placeringMaster udd. (efteruddannelse)
VarighedUdenfor blokstruktur
 
Pointværdi6 (ECTS)
 
KursustypeMaster udd. (efteruddannelse)
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Der eksamineres i samlet pensum med udgangapunkt i afleveret projektrapport.

7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenUdarbejdelse af projektrapport.
 
Rammer for UndervisningAfholdes næste gang efterår 2013. Kurset består dels af forelæsninger som finder sted på to faglige samlinger på Frederiksberg og dels af udarbejdelse af en projektopgave.
 
BlokplaceringUdenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
Kurset opbygges omkring en række forelæsninger indenfor fire temaer:

Fødevaresystemet som en analytisk ramme: Her er fokus på en præsentation af produktions- / forbrugssystemet som en analytisk ramme for arbejdet med fødevaresikkerhed og kvalitet. Herunder introduktion til centrale begreber og teorier, der kan anvendes til at forstå udviklingen i kvalitet. Særlig vægt tildeles præsentation af det brede kvalitetsbegreb, hvor kvalitet består af såvel materielle elementer, der er repræsenteret i selve produktet; og immaterielle elementer, der relateres til produktionsprocessen og dens konsekvenser for f.eks. miljøet.

Kvalitet og sikkerhed i en historisk kontekst: Her er fokus på den historiske udvikling af levnedsmiddelproduktionen, med særlig vægt på betydningen af den strukturelle og teknologiske udviklings konsekvenser for sikkerhed og kvalitet; samt udviklingen samspillet mellem sektoren og det omgivende samfund.

Aktørernes og deres interesser: Inden for dette tema sættes fokus på dels de enkelte aktører (primærproduktion industri og detailhandel over myndigheder til forbrugerne og deres organisationer), deres interesser og muligheder for at forfølge disse interesser. Dels på samspillet mellem disse forskellige interesser i den kamp, der udfoldes som har direkte eller indirekte konsekvenser for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Temaet vil endvidere berøre de væsentligste strukturer (f.eks. levevilkår, markedet eller lovgivning), som udgør rammebetingelserne for disse aktørers handlen.

Fødevarernes politik: Indenfor dette tema er fokus på fødevarepolitik og regulering på nationalt, EU og globalt plan.

Herudover arbejder den studerende løbende på et projekt, der så vidt muligt tager udgangspunkt i problemstillinger, som relaterer sig til den studerendes egen arbejdsplads; eller alternativt aktuelle fødevarepolitiske problemstillinger som eksempelvis GMO, functional foods, berigelse, økologisk produktion eller anvendelsen af pesticider.
 
Undervisningsform
Forelæsninger i forbindelse med to samlinger på LIFE. Læsning af udleverede tekster og evt købte bøger som forberedelse til samlingerne. Udarbejdelse af projekt indenfor kursets overordnede problemstillinger.
 
Målbeskrivelse
Formålet med kurset er at give den studerende en samfundsvidenskabeligt baseret forståelse de dynamikker i fødevaresektoren, som har betydning for fødevarernes kvalitet (herunder ernæring) og sikkerhed. Herunder at introducere de aktører, strukturer og væsentligste begreber (såsom kvalitet, sikkerhed, magt og indflydelse, politisk forbrug mm.), der har betydning for kvalitet og sikkerhed af fødevarer. På denne baggrund er det dels målet at den studerende bliver i stand til at forstå og analysere samfundsvidenskabelige aspekter af fødevarekomplekset og dels målet at den studerende får et grundlag for en nuanceret forståelse af de samfundsmæssige aspekter, der tematiseres i uddannelsens øvrige kurser.

Kvalifikationer
Den studerende vil efter at have bestået dette kursus have følgende kompetencer:

Viden
Efter afsluttet kursus vil den studerende:
-kunne gøre rede for centrale teorier og begreber, der kan anvendes i en samfundsvidenskabelig beskrivelse af fødevaresystemet
-have en indsigt i de væsentligste træk af den nationale og internationale fødevarepolitik.
-have et overblik over den historiske udvikling i opfattelserne af kvalitet og sikkerhed
-have indsigt i hvordan forskellige grupper af aktører domineres af forskellige opfattelser af kvalitet og sikkerhed.

Færdigheder:
Efter endt kursus vil den studerende:
-kunne anvende relevante samfundsvidenskabelige begreber og teorier til at analysere en konkret fødevarerelateret problemstilling i et jord-til-bord perspektiv.

Kompetencer
Efter endt kursus vil den studerende
-være i stand til, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre, at foretage en problemanalyse af samfundsvidenskabelige aspekter af en fødevarerelateret problemstilling.
-på denne baggrund være i stand til at pege på samfundsmæssige forhold, det vil være væsentligt at indtænke i håndteringen af sådanne problemstillinger i forbindelse med hans/hendes beskæftigelse.
 
Litteraturhenvisninger
Holm, Lotte m.fl. (Red.): Mad mennesker og måltider - samfundsvidenskabelige perspektiver. Munksgaard Danmark, 2006.

Derudover udleveres en række artikler, knyttet til kursets forelæsninger.
 
Kursusansvarlig
Jesper Lassen, jlas@foi.dk, Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik, Tlf: 353-33010
 
Deltagerbetaling
Deltagerbetalingen udgør 11.250 kr
 
Studienævn
Studienævn LSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger35
projektarbejde65
forberedelse64
eksamen1

165