LFKM10383 Modul 3a: Samfundet i landdistrikterne

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleModule 3a: Civic Society in Rural Areas
Tidligst mulig placeringMaster udd. (efteruddannelse)
VarighedUdenfor blokstruktur
 
Pointværdi9 (ECTS)
 
KursustypeMaster udd. (efteruddannelse)
 
EksamenLøbende eksamen

skriftlig prøve


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Aflevering af 4-6 små opgaver.

Vægtning: Opgaverne vægtes ligeligt. Karakteren er et gennemsnit af opgaverne.7-trinsskala, ingen censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenDeltagelse i begge internater, mindst et seminar samt aflevering af opgaver.
 
Rammer for UndervisningKurset afholdes næste gang foråret 2014. Undervisningen er koncentreret i to internater af hver 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af hver en dags varighed. I de mellemliggende perioder løses en projektopgave med vejledning
 
BlokplaceringUdenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerMan kan starte på uddannelsen med dette modul
 
Begrænset deltagerantal25
 
Kursusindhold
Samfund i landdistrikterne er blevet meget sammensatte og forskelligartede. Nogle svinder ind, mens andre vokser og i øvrigt meget forskelligartet. Man kan f.eks. nu skelne mellem rurbane samfund og udkantsområder, og demografi, levevilkår, de sociale og kulturelle mønstre samt udviklingspotentialerne peger i forskellige retninger. Klassiske teorier og begreber må erstattes med nye, der kan opfange denne diversificering. Herunder teorier der kan forklare, hvorfor stadigt mere af udviklingen ofte er overladt til det lokale niveau og folk selv at gøre noget ved. Rækkevidden af ildsjælenes, foreningslivets, entrepreneurships, kulturbårne og den sociale kapitals formåen vil blive drøftet i den sammenhæng. I modulet vil der desuden blive set på betydningen af kultur og identitet, social kapital, livsstile og bosætning, politiske strømninger, støttestrukturer og aktører. 
Undervisningsform
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/feltstudier. Der udarbejdes en række mindre opgaver, der tilsammen skal bestås for at bestå modulet.
 
Målbeskrivelse
Modulets hovedmålsætning er, den studerende indføres i den aktuelle samfundsudvikling og levevilkårene i landdistrikterne, med baggrund i nye teorier og erfaringer. der fokuseres på store regionale forandringer og på lokale forskelle, og deres baggrunde.

Når modulet er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- beskrive udviklingen af og i forskellige typer landdistrikter
- beskrive relevante faktorer bag denne udvikling
- karakterisere typiske livsstile, bosætningsmønstre og adfærd
- beskrive typiske lokale aktions- og reaktionsmønstre og deres nærmere kulturelle og sociale relationer
- beskrive typiske politiske strømninger og ideer om udviklingen og dens retning, herunder konkrete politiske tiltag

Færdigheder:
- anvende teorier og analyseredskaber
- lave en problemformulering
- trække på relevante videnkilder

Kompetencer:
- samarbejde med medstuderende om at gennemføre en analyse af lokalsamfund
- gennemføre mindre selvstændige analyser
 
Kursusansvarlig
Hanne Wittorff Tanvig, hwt@life.ku.dk, Skov & Landskab/By- og landskabsstudier, Tlf: 353-31710
 
Deltagerbetaling
17.000 kr.
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger44
ekskursioner16
kollokvier8
forberedelse80
projektarbejde94
vejledning4.5
eksamen1

247.5