LFKM10383 Module 3a: Civic Society in Rural Areas

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearPost experience Master´s Programme
DurationOutside schedule
 
Credits9 (ECTS)
 
Level of CoursePost experience masters programme
 
ExaminationContinuous Assessment

written examination


All aids allowed

Description of Examination: Aflevering af 4-6 små opgaver.

Weight: Opgaverne vægtes ligeligt. Karakteren er et gennemsnit af opgaverne.7-point scale, no second examiner
 
Requirement for Attending ExamDeltagelse i begge internater, mindst et seminar samt aflevering af opgaver.
 
Organisation of TeachingKurset afholdes næste gang foråret 2014. Undervisningen er koncentreret i to internater af hver 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af hver en dags varighed. I de mellemliggende perioder løses en projektopgave med vejledning
 
Block PlacementUdenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur

Udenfor blokstruktur
Week Structure: Udenfor ugestruktur
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesMan kan starte på uddannelsen med dette modul
 
Restrictions25
 
Course Content
Samfund i landdistrikterne er blevet meget sammensatte og forskelligartede. Nogle svinder ind, mens andre vokser og i øvrigt meget forskelligartet. Man kan f.eks. nu skelne mellem rurbane samfund og udkantsområder, og demografi, levevilkår, de sociale og kulturelle mønstre samt udviklingspotentialerne peger i forskellige retninger. Klassiske teorier og begreber må erstattes med nye, der kan opfange denne diversificering. Herunder teorier der kan forklare, hvorfor stadigt mere af udviklingen ofte er overladt til det lokale niveau og folk selv at gøre noget ved. Rækkevidden af ildsjælenes, foreningslivets, entrepreneurships, kulturbårne og den sociale kapitals formåen vil blive drøftet i den sammenhæng. I modulet vil der desuden blive set på betydningen af kultur og identitet, social kapital, livsstile og bosætning, politiske strømninger, støttestrukturer og aktører. 
Teaching and learning Methods
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/feltstudier. Der udarbejdes en række mindre opgaver, der tilsammen skal bestås for at bestå modulet.
 
Learning Outcome
Modulets hovedmålsætning er, den studerende indføres i den aktuelle samfundsudvikling og levevilkårene i landdistrikterne, med baggrund i nye teorier og erfaringer. der fokuseres på store regionale forandringer og på lokale forskelle, og deres baggrunde.

Når modulet er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- beskrive udviklingen af og i forskellige typer landdistrikter
- beskrive relevante faktorer bag denne udvikling
- karakterisere typiske livsstile, bosætningsmønstre og adfærd
- beskrive typiske lokale aktions- og reaktionsmønstre og deres nærmere kulturelle og sociale relationer
- beskrive typiske politiske strømninger og ideer om udviklingen og dens retning, herunder konkrete politiske tiltag

Færdigheder:
- anvende teorier og analyseredskaber
- lave en problemformulering
- trække på relevante videnkilder

Kompetencer:
- samarbejde med medstuderende om at gennemføre en analyse af lokalsamfund
- gennemføre mindre selvstændige analyser
 
Course Coordinator
Hanne Wittorff Tanvig, hwt@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31710
 
Course Fee
17.000 kr.
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures44
Excursions16
Colloquia8
preparation80
project work94
supervision4.5
examination1

247.5