LKEA10109 Organic Chemistry for Life Sciences

Details
Responsible DepartmentDepartment of Basic Science and Environment

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: 4 timers skriftlig eksamen

7-point scale, external examiner

Dates of Exam:
11 April 2012
 
Requirement for Attending Exam75% af laboratorierapporterne og 75% af afleveringsopgaverne skal være godkendt
 
Organisation of TeachingKurset vil være bygget op af forelæsninger (2 + 4 timer pr uge), teoretiske øvelser (2 timer pr uge) og laboratorieøvelser (4 timer pr uge) med aflevering af rapporter over resultater fra øvelserne. Desuden vil der være fire afleveringsopgaver (cases).
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: C, Laboratorieøvelser uden for struktur
Nogle laboratorieøvelser er placeret uden for ugestruktur C

 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesLMAB10066 Mathematics and Data Processing
Det nye kursus Almen Kemi for Biovidenskab
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Kursets faglige indhold vil være centreret omkring grundlæggende organisk-kemiske begreber med speciel fokus på emner af relevans for det biovidenskabelige fagområde. Dette inkluderer organiske forbindelsers molekylstruktur, navngivning (systematisk og trivialnavne), polaritet og udvalgte kemiske reaktioner såsom addition, substitution og elimination. Der gives en gennemgang af de fysisk-kemiske egenskaber for biologisk relevante funktionelle stofklasser (i.e., alkaner, cycloalkaner, alkener, alkyner, aromatiske forbindelser, alkylhalider, alkoholer, ethere, thioler, sulfider, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estre, amider) mhp at forstå deres rolle i biologisk vigtige molekyler såsom aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, og lipider. Endvidere gennemgås den organiske kemi for udvalgte metaboliske pathways. Stereokemi vil omfatte E/Z-, R/S- og D/L-nomenklatur, ligesom stereokemiske repræsentationsformer såsom Fisher-, Mills- og Haworth-projektioner vil blive gennemgået. Ligeledes vil savbuk- og Newman-projektioner til repræsentation af konformationsformer blive gennemgået. Optisk aktivitet vil også blive introduceret. Analytiske og spektroskopiske metoder til karakterisering af organisk molekyler vil være en integreret del af undervisningen. Dette inkluderer kromatografiske metoder såsom TLC, GC og HPLC samt spektroskopiske metoder såsom UV-, IR- og NMR spektroskopi samt massespektrometri.

En mindre del af undervisningen vil være opdelt i emner der er specifikt rettet mod de forskellige studieretninger. Således vil fokus for studerende på Fødevarevidenskabs-uddannelsen være organisk-kemiske problemstillinger i relation til fødevarer og fødevareforskning (lipider, oxidationsprocesser, frie radikaler, harskning, etc.). For studerende på Biologi-Bioteknologi-uddannelsen vil fokus være på bioorganisk kemi, med henblik på en forståelse af biologisk interessante molekylers rolle som byggesten og/eller regulatorer i biologisk kemi, biokemi og molekylærbiologi. For studerende på Naturressource-uddannelsen fokuseres på organisk kemi ud fra et analyse- og miljøkemisk perspektiv, samt på en forståelse af organiske stoffers biologiske og/eller toksikologiske effekter.
 
Teaching and learning Methods
Den organiske kemis grundlæggende begreber og teoretiske aspekter introduceres indledningsvist i plenum som en blanding af forelæsninger og deltager-aktiverende opgaver for at styrke indlæringen. Efterfølgende vil de studerendes færdigheder og kompetencer indenfor organisk kemi blive udbygget ved teoretiske klassetimer, ved praktiske laboratorieøvelser og ved obligatoriske case-opgaver. Det tilstræbes at forholdet mellem deciderede forelæsninger og de studerendes opgave-løsning bliver tæt på 1:1. Laboratorieundervisningen er obligatorisk og omfatter hjemmeforberedelse, gennemførelse af de praktiske øvelser og rapportskrivning.
 
Learning Outcome
Undervisningen i Organisk Kemi 1 skal bibringe de studerende en forståelse af den organiske kemis grundlæggende rolle i biovidenskabelige fagdiscipliner for derved at udgøre et stærkt fagligt fundament for videre studier indenfor naturressourcer, fødevarer, biologi-bioteknologi og husdyrvidenskab.

Viden:
Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne:
- redegøre for de under kurset gennemgåede stofklassers opbygning og fysisk-kemiske egenskaber
- beskrive simple kemiske reaktionsmekanismer
- redegøre for principper bag systematisk navngivning og tegning af strukturformler
- redegøre for grundlæggende principper for konstitutions-, konfigurations- og konformationsformler
- redegøre for spektroskopiske teknikker og deres egnethed til identifikation af organiske forbindelser
- beskrive aminosyrers, peptiders, kulhydraters og lipiders opbygning og grundlæggende funktion i biologiske systemer

Færdigheder:
Den studerende skal kunne
- repræsentere organiske forbindelser entydigt ved navngivning og/eller strukturformel, herunder kunne anvende E/Z-, R/S- og D/L-nomenklatur
- Kunne anvende Fisher-, Newman- og Haworth-projektioner samt fede og stiplede bindinger til stereokemiske strukturformler
- benytte korrekt kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af simple kemiske reaktioner
- identificere organiske forbindelser entydigt vha spektroskopiske metoder såsom UV, IR, NMR og MS.
- udføre simple organisk-kemiske eksperimenter, herunder kromatografiske analyser og spektroskopiske målinger

Kompetencer:
Den studerende skal efter kurset
- være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer indenfor organisk kemi for at kunne opnå en dybdegående forståelse af de biologiske fagområder i den videre uddannelse indenfor biovidenskab på LIFE, KU.
- kunne relatere eksperimentielle observationer gjort i tværfaglige miljøer til teoretisk viden om organisk kemi, for dermed at drage relevante konklusioner vedrørende biologiske systemer
- udvise god laboratoriepraksis, herunder arbejde sikkert i et eksperimentelt kemisk laboratorium i overensstemmelse med gængs praksis for laboratoriesikkerhed
 
Course Literature
John McMurry: Fundamentals of Organic Chemistry. 7th edition, 2011, Brooks/Cole, Cengage Learning
Kompendium: Vejledning til laboratorieøvelser i Organisk Kemi for Biovidenskab
 
Course Coordinator
Dan Stærk, dst@life.ku.dk, Department of Basic Sciences and Environment, Phone: 353-32425
John Nielsen, jn@life.ku.dk, Department of Basic Sciences and Environment, Phone: 353-32436
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures48
theoretical exercises16
practicals32
preparation106
examination4

206