LKEB10077 Biokemi 1

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Grundvidenskab og Miljø   90 %
Institut for Plantebiologi og Bioteknologi   10 %

English TitleBiochemistry 1
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Afsluttende skriftlig 4-timers eksamen med hjælpemidler. Eksamenssættet består typisk af 3-5 opgaver med varierende indbyrdes vægtning.

Vægtning: 100%7-trinsskala, intern censur

Eksamensdatoer:
08. november 2011
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenGodkendelse af mindst 5 ud af i alt 7 rapporter over laboratorieøvelser/case
 
Rammer for UndervisningBiokemi 1 undervises som en kombination af teoretisk undervisning (forelæsninger, ca. 2 x 2 timer/uge og superviseret opgaveløsning, ca. 2 timer/uge) samt praktiske laboratorieøvelser (4 timer/uge) suppleret med "rapportværksted" (2 timer/uge).
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A
Laboratorieøvelserne vil (bortset fra et øvelseshold) være placeret udenfor den valgte ugestruktur. Det tilstræbes, at der også bliver mulighed for at deltage på hold i modul B, idet hovedparten har Statistisk Dataanalyse 1 som parallelkursus (modul C)

 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerLKEA10108 
LKEA10109 
Cellebiologi (grundpakken)giver et væsentligt biologisk fælles fundament. Eksterne studerende (f.eks. CVU'ere) bør som minimum opfriske kemiske færdigheder inden kurset påbegyndes.
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Følgende emner behandles teoretisk:

Kemisk opbygning af proteiner, kulhydrater, lipider og RNA/DNA, ved repetition og overbygning på viden fra de grundlæggende kemikurser.

Introduktion til struktur og funktionalitet af proteiner, herunder enzymer.

Funktionalitet af membraner, herunder membrantransport som opfølgen på viden fra kurset Cellebiologi.

Energiforhold, energirige forbindelser, cofaktorer.

Universelle metaboliske reaktioner af betydning for omsætning af næringsstoffer:
glycolyse, anaerob respiration, citronsyrecyklus, oxidativ phosphorylering, pentosephosphatvejen, gluconeogenese, lipidstofskiftet, aminosyrestofskiftet.

Af ikke-universelle reaktioner gennemgås glyoxylatcyklus, som kendes fra planter og bakterier. For relevant differentiering mellem studieretninger gennemgås desuden muskelproteiners biokemi (Fødevare- og Husdyrvidenskab) henholdsvis fotosyntese og Calvins cyklus (alle øvrige studieretninger)

Udvalgte organers biokemi hos højere dyr, herunder eksempler på regulering af metabolisme og integration af stofskiftet.

Kurset indeholder desuden en eksperimentel introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger: Analytiske og præparative separationsteknikker (kromatografi og elektroforese), introduktion til funktionel karakterisering af enzymer (kinetik, specificitet), samt enzymbaseret bestemmelse af metabolitter.
 
Undervisningsform
Den teoretiske del af undervisningen udgøres af forelæsninger. Der gives 2 forelæsninger pr. uge med præsentation af pensum fra lærebog. I forelæsningerne inddrages typisk et mindre antal opgaver, ligesom indlæring af pensum understøttes ved teoretiske øvelser, hvor der selvstændigt løses opgaver relateret til det forelæste stof. I slutningen af kurset gennemføres et mindre case-forløb som støtte ved indlæring af integrationen af de gennemgåede metabolismeveje. Praktiske øvelser i laboratoriet (ca. 4 timers varighed) danner det eksperimentelle grundlag for biokemi 1. Der vil være 6 øvelser i alt, som udføres i hold af tre. Hjemmearbejdet udgøres af læsning af lærebog i forbindelse med forelæsninger, forberedelse til laboratorieøvelser, rapportskrivning, samt opgaveløsning som opfølgning på/forberedelse til de teoretiske øvelser. Én forelæsning og én øvelse er differentieret ifht. studieretning, se også under kursusindhold.
 
Målbeskrivelse
Kursets hovedmålsætning er at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder, med vægt på generel metabolisme samt struktur og funktion af de væsentligste makromolekyler.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
-Beskrive kulhydraters, lipiders, nucleinsyrers og proteiners grundlæggende kemiske opbygning samt overordnede funktion og egenskaber
-Beskrive væsentlige biokemiske teknikker til oprensning og karakterisering af proteiner, herunder enzymkinetiske undersøgelser
-Klassificere enzymer og beskrive disses generelle virkningsmekanismer og regulering
-Klassificere udvalgte biokemisk relevante reaktionstyper på basis af grundlæggende kemisk viden
-Beskrive centrale metabolismeveje og deres regulering
-Udvise overblik over centrale metabolitter og cofaktorer
-Reflektere over tilpasning af organismer til forskellige livsbetingelser i en biokemisk kontekst

Færdigheder:
-Anvende teoretisk funderede redskaber til løsning af enkle biokemiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder
-Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes ved biokemiske undersøgelser
-formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for biokemiske delområder

Kompetencer:
-Samarbejde med medstuderende om gennemførsel og afrapportering af laboratorieforsøg
-Udføre simple biokemiske undersøgelser inden for andre fagområder
 
Litteraturhenvisninger
Berg, Tymoczko & Stryer: "Biochemistry"
7. udg. 2012
Bjergegaard: "Opgavesamling Biokemi 1" 7.udgave, 2011.
Bjergegaard og Agerbirk: "Biokemi 1 Øvelsesvejledning" 7.udgave, 2011.
 
Kursusansvarlig
Charlotte Bjergegaard, cbj@life.ku.dk, Institut for Grundvidenskab og Miljø, Tlf: 353-32454
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger32
teoretiske øvelser16
praktiske øvelser24
forberedelse124
projektarbejde6
eksamen4

206