LLEA10286 Klinisk praksis inkl. stresskommunikation

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Human Ernæring

English TitleClinical practice incl. stress communication
Tidligst mulig placeringKandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenLøbende eksamen

mundtlig eksamen

Praktisk eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamen baseret på forelæggelse af foredrag om godkendt emne efter hver af de 3 periodeforløb. Alle 3 skal bestås.

Vægtning: Bedømmelse af projekt-foredrag samt kompetencevurdering på praktikstedet.bestået/ikke bestået, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamen80% aktiv deltagelse i det kliniske arbejde.
 
Rammer for Undervisning3 gange 3 ugers praktisk vejledning på hospital kombineret med teoretisk undervisning forelæsning og opgaver
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A

Blok 1
Ugestruktur: B
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerLLEK10200 
 
Begrænset deltagerantalMax. 20
 
Kursusindhold
Den kliniske praksis er inddelt i 3 perioder.
I Periode 1 udfører den studerende selv screening og kostanamnese, under supervision af klinisk diætist.
I Periode 2 er den studerende med overlæge på stuegang for at opnå praktisk erfaring med samspillet mellem sygdomslære, ernæring og den konkrete patientsituation, opleve hvilken rolle ernæring spiller for de samlede beslutninger under sygdomsforløbet og fornemme arbejdsgangen på en kliniks afdeling. Oplevelser og problemer diskuteres i plenum i forbindelse med de teoretiske forelæsninger om eftermiddagen. Desuden træner den studerende i ernæringsterapi under ophold på en afdeling, hvor næsten alle patienter ernæres via sonde eller blodet (intravenøst), f.eks. på en intensiv afdeling. Den studerende udfører beregninger under supervision af personalet (læger og sygeplejersker). Der følges op på erfaringerne i forbindelse med de teoretiske forelæsninger om eftermiddagen.
I Periode 3 trænes stress kommunikation ved at den studerende tilknyttes et antal patienter med kræft, og følger op på egne instruktioner gennem gentagne kontakter. Der skal opnås erfaringer med manglende efterlevelse af råd og vejledning, da patienternes opmærksomhed er meget svær at holde fangen (stress-kommunikation). Eftermiddagsforelæsningerne holdes med fokus på stress kommunikation.
 
Undervisningsform
3 gange 3 ugers klinisk praksis på forskellige hospitalsafdelinger. Første del koncentreres om screening og kostanamnese - anden del om ernæringsterapi - tredje del om kommunikation med syge (stressede) om ernæring (anamnese og behandling). Formiddagene afvikles på sengeafdeling eller ambulatorium. 2-3 eftermiddage om ugen forelæsning på Rigshospitalet. Hvert forløb afsluttes med en eksamen/tentamen, hvor den studerende holder foredrag for de medstuderende, lærer og censor indenfor godkendt emne med relation til den seneste del af kurset.
 
Målbeskrivelse
Kurset giver kompetencer til at anvende teorien i klinisk praksis. Der forudsættes derfor en betydelig teoretisk viden om sygdomslære, ernæringsprincipper og ernæringsterapi.

Viden
- beskrive og udføre screening for underernæring
- beskrive og gennemføre kostinterview
- beskrive og udfærdige kostplan med kost, sondeernæring og intravenøs ernæring
- beskrive og udføre kostinstruktion af patienter
- reflektere over kommunikationsproblemer i dialogen med kritisk syge patienter
- udvise overblik over funktion og struktur på hospitalsafdelinger af forskellig type
- udvise kendskab til skrevne og uskrevne regler for adfærd på et hospital, herunder påklædning.

Færdigheder
- kommunikere tværfagligt om patienter
- skabe god kontakt til somatiske patienter, gennemføre en dialog med disse, samt trænge igennem et mentalt forsvar
- vurdere en patientsituation med henblik på valg af de mest hensigtsmæssige metoder til ernæringsterapi
- Definere indikationer for sondeernæring og intravenøs ernæring samt kombinationer af disse og mad
- Reflektere over mulighederne for at dække behov for protein og energi ved
kombinationer af administrationsformer
- Beregne ernæringsbehov hos patienter under stressmetaboliske betingelser
- formidle ernæringsrelaterede budskaber i dialogen med andre faggrupper, herunder diætister og læger
- kunne udføre i praksis procedurer omkring kost og ernæring

Kompetencer
- Sammenligne resultaterne af forskellige beregningsmetoder for ernæringsbehov
- Afveje styrker og svagheder ved forskellige løsningsmodeller hos den
enkelte patient
- Evne at forklare løsninger for patienter og personale i hospitalsafdelinger
- Analysere løsningsmodellers sikkerhed for patienten i forhold til eksisterende viden
- Diskutere forskellige løsningsmodeller i forhold til behov for ny viden
- Selvstændigt at kunne udforme og iværksætte ernæringsterapi hos den
enkelte patient
- samarbejde i en klinisk hverdag på en hospitalsafdeling, både i relation til patienter og andre samarbejdspartnere.
- tage ansvar for ernæringsterapi og håndtere uventede situationer.
- diskutere ernæringsrelaterede problemer med andre fagprofessionelle, og kunne håndtere at det ikke altid er egen opfattelse, der slår igennem.
- bedømme den kommunikative kvalitet af en dialog med patient
 
Litteraturhenvisninger
Der udleveres kopier af vejledninger og specialafsnit fra opslagsværker.
 
Kursusansvarlig
Jens Rikardt Andersen, jra@life.ku.dk, Institut for Human Ernæring/Klinisk og eksperimentel ernæring, Tlf: 353-32504
 
Studienævn
Studienævn LSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger27
teoretiske øvelser81
praktiske øvelser144
projektarbejde60
forberedelse91
eksamen9

412