LNAB10085 Urban Planning - Strategies

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearBSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


All aids allowed

Description of Examination: Kursusopgaver medbringes. Eksamen tager udgangspunkt i de indleverede kursusopgaver og det gennemgåede stof fra forelæsninger og ekskursioner

7-point scale, external examiner
 
Requirement for Attending ExamBesvarelse og aflevering af samtlige stillede opgaver.
 
Organisation of TeachingForelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde vekslende over tid.
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: C
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesKurserne: Plan og Design, Naturgrundlaget 1+2, Videnskabsteori og Miljø- og planlovgivning (sideløbende med blok 2). Kurset gennemføres i samarbejde med kurset Byplan-projekt (310058)
 
RestrictionsPå grund af den intensive tegnebordsvejledning begrænses deltagerantallet til max 45. Kurset er obligatorisk for studerende med fagpakke Byplan.
 
Course Content
Dette kursus tilrettelægges i samarbejde med kurset Byplan-projekt (310058). Begge kurser handler om kommuneplanlægning, fra den overordnede kommuneplan og kommunale udviklingsstrategier til projekter, bebyggelses- og lokalplaner. De to kurser gennemføres i samarbejde med en dansk provinskommune med det formål at kombinere undervisning i teori og metode med studier i felten og udvikling af egne færdigheder i praksis. Under kurset skal de studerende analysere kommunale planproblemer på forskellige niveauer, bibringes en forståelse for de rammer, planlægningen virker under, og selv arbejde med løsning af planlægningsopgaver. Landskabsarkitektoniske kompetencer udvikles i arbejdet med byplanopgaver gennem et fokus på rumlig helhedsopfattelse og rumlige helhedsløsninger. Kurserne handler således om: hvorfor, hvordan og under hvilke vilkår, man planlægger - fra det strategiske niveau til formgivning af bebyggelser.

Hovedvægten i kurset Byplan-strategi lægges på planer og projekter, som kommunerne anvender til at tackle nye udviklingstræk i omverdenen og til at realisere ideer og mål for kommunens udvikling. Vi ser på skiftende udviklingstræk i en dansk kommune, dens rolle og identitet og de mål og visioner den sætter i samarbejde med institutioner, virksomheder og borgere om kommunens udvikling. Forståelsen for planlægningsproblemer og planløsninger trænes, og rammer og værktøjer i den kommunale planlægning introduceres.

Sideløbende gennemføres øvelser med analyser og egne løsningsforslag til rammer for detailplanlægning og projekter.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser på tegnesal, ekskursioner, diskussioner og tegnebords- og IT undervisning. Øvelser udføres på tegnesalen og tilknyttede it-faciliteter. Projektarbejdet knyttes til en eller flere geografiske lokaliteter. Forelæsninger og øvelser følges ikke nødvendigvis ad. Forelæsningerne kan både fremstå som oplæg til øvelser og desuden være en bredere orientering i faget, dvs. af mere almendannende karakter. Hovedparten af projektarbejdet gennemføres som gruppearbejde, idet der lægges vægt på diskussion og ideudvikling i grupperne. Vejledningen foregår som katalysator for denne proces.
 
Learning Outcome
Kurset er tilrettelagt således, at det retter sig mod praksis i såvel den offentlige som i den private sektor.

Kurset bygger videre på kurset Plan og Design og afvikles i samspil med det umiddelbart forudgående kursus Byanalyse og det parallelt løbende kursus om Miljø- og Planlovgivningen.

Kurset Byplan-projekt (310058) kan med fordel tages i forlængelse af Byplan-strategi.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- redegøre for det danske planlægningssystems opbygning, principper og vigtigste virkemidler
- redegøre for hovedelementerne i strategisk planlægning
- redegøre for hovedtrækkene i den danske plantradition

Færdigheder:
- reflektere over planlæggerens rolle, opgaver og muligheder
- reflektere over i hvilke situationer man anvender udviklingsstrategier, planer og projekter
- foretage relevante analyser af en kommunes relationer til omverdenen og centrale planproblemstillinger

Kompetencer:
- beskrive en planlægningssituation, udpege dens centrale problemstillinger og fremkomme med løsningsforslag baseret på landskabsarkitektens faglighed.
 
Course Literature
Gårdmand, Arne (1993): Dansk Byplanlægning 1938-92
Kommunalt planmateriale
Diverse vejledninger fra ministerier
Udvalgte artikler og uddrag fra bøger, som bekendtgøres under kurset
 
Course Coordinator
Niels Boje Groth, nbg@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31834
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures24
preparation88
Excursions36
project work58

206