LNAF10030 Vildtbiologi og -forvaltning

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Jordbrug og Økologi

English TitleWildlife Biology and Management
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenLøbende eksamen

skriftlig prøve

Portfolio eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Midtvejseksamen består i en 1 times skriftlig prøve. Sluteksamen består af bedømmelse af skriftlige opgaver der evt. kan udarbejdes i grupper af to personer. Deltagelse i internat og eskursioner er en forudsætning for at gå til eksamen

Vægtning: Midtvejs og sluteksamen tæller hver 50%7-trinsskala, intern censur
 
Rammer for UndervisningForelæsninger, kollokvier, teoretiske øvelser, ekskursioner, projektarbejde (individuel rapport). Et 4 dages internatophold på Vildtforvaltningsskolen, Kalø.
 
BlokplaceringBlok 4
Ugestruktur: C
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerLBIB10171 
LBIB10127 
For eksterne studerende forudsættes grundlæggende viden om økologi.
 
Begrænset deltagerantal20
 
Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i Naturforvaltningslovens definition af vildt, dvs. alle fugle og pattedyr, jagtbare som fredede. Det retter sig dog specielt mod varetagelse af jagt- og fiskeriinteresser i private og offentlige virksomheder samt forudsætninger for at skabe dialog vedr. naturens benyttelse hertil i forhold til forskellige borgerinteresser. Kurset behandler et spektrum af forvaltningsmæssige muligheder rækkende fra bestandspleje af enkeltarter til forvaltningsplaner og større landskabsfredninger. Det primære fokus er dog på landskabs og ejendomsniveau.
 
Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske øvelser, kollokvier, ekskursioner og projektarbejde (med individuel opgave). Forelæsningerne gives bl.a. af forskellige gæsteforelæsere. De teoretiske øvelser og kollokvier vil bestå af gruppearbejde, hvor udleveret materiale diskuteres. I kurset indgår et 4 dages internatophold ved Vildtforvaltningsskolen i Kalø, hvor de studerende dels deltager i ekskursioner og diskuterer naturplejetiltag. Kursets eksamensprojekt vil kunne målrettes til enten: - en naturplan for en ejendom med særlig vægt på vildt og jagt interesser - en formidlingsplan for en vildtrelateret problemstilling, hvor målgruppen kan være såvel jægere, organisationer eller borgere. - en litteratur udredning af en videnskabelig hypotese
 
Målbeskrivelse
Kursets målsætning er at give deltagerne en anvendelsesorienteret indføring i økologiske, økonomiske, lovgivningsmæssige, etiske og politiske faktorer af betydning for forvaltning af vildt.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå landskabsanvendelsens betydning for vildtet.
- Forstå de generelle principper inden for forvaltning af vildt.
- Vurdere det økologiske grundlag for potentielle vildtforvaltningstiltag.
- Kende til jagtformer og vildtopdræt.
- Kende til almindelige vildtsygdomme og zoonoser.
- Udpege interesseorganisationer og andre aktører inden for national og international vildtforvaltning.

Færdigheder:
- Analysere terræn og biotopkvalitet og på basis heraf at udarbejde en vildtplan.
- Identificere relevante støtteordninger og konsulentordninger i forhold til konkrete projekter.
- Formidle vildtforvaltningens lovgivningsmæssige grundlag.

kompetencer
- Reflektere over kulturelle forholds betydning for forvaltningspraksis.
- Diskutere og bedømme konkrete og potentielle forvaltningstiltag ud fra en politisk og etisk synsvinkel.
 
Litteraturhenvisninger
Udleverede artikler og noter.
 
Kursusansvarlig
Per Moestrup Jensen, pmj@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Zoologi, Tlf: 353-32673
Peter Esbjerg, pe@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Zoologi, Tlf: 353-32686
 
Deltagerbetaling
Deltagere må påregne betaling for internatophold på Vildtforvaltningsskolen.
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger28
teoretiske øvelser16
kollokvier28
ekskursioner24
projektarbejde36
forberedelse74

206