LNAF10056 Analysis of Urban Space and behaviour

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearBSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationFinal Examination

oral examination


All aids allowed

Description of Examination: Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i de analysemetoder og tilknyttede problemstillinger, der gennemgåes og bearbejdes i kursets litteratur, øvelser og projekter. Eksamen er en individuel mundtlig eksamen.

Weight: Den mundtlige eksamen tæller 100%.7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamGodkendelse af 3 opgaver i analysemetoder, som laves i løbet af de første 6 uger.
 
Organisation of TeachingForelæsninger, øvelser og projektarbejde fordeles jævnt over kursusforløbet.
 
Block PlacementBlok 1
Week Structure: B
 
Language of InstructionDanish
 
RestrictionsMaximum 50 studerende. Kurset er obligatorisk for studerende i fagpakken byplan på bachelor i landskabsarkitektur og bydesign.
 
Course Content
Inden for planlægning og bydesign benyttes analyser på mange forskellige niveauer og med
forskelligt sigte. Eksempler kan være lokale forstudier før udvikling af design og planer,
analyser af lokale forudsætninger og regionale relationer for at kunne udvikle plan- og strategi, eller evalueringer og effektvurderinger med henblik på at vejlede planlægningen generelt. I alle tilfælde kan der trækkes på flere analysemetoder med forskelligt bidrag og fokus.

På kurset lægges vægt på at introducere de overordnede principper for valg af metoder og gennemførelse af analyser, gennemgang af eksempler på anvendt metode, samt feltarbejde og projektarbejde i grupper med henblik på praktisk afprøvning af dataindsamling, analyser og præsentation af resultater.

Kurset består af en projektdel og en teoridel, der forløber sideløbende.
I projektdelen løses opgaver om forskellige analyseteknikker i grupper. Dette sker i tre byanalysemetode-forløb, hvor følgende analysemetoder applikeres:
- stedsanalyse med observation og strukturanalyse
- kvalitativ analyse
- kvantitativ analyse
Via de tre metodeforløb afprøves de grundliggende metode-komponenter med henblik på data-skabelse, analyse, konklusion og fremstilling. Projektarbejdet foregår dels som feltarbejde, dels som skrivebordsarbejde og afsluttes med en mundtlig fremlæggelse.

I teoridelen behandles en række 'hovedformer' inden for dataindsamling og analyse i relation til byplanområdet. Stedsanalysen, samt geografisk/rumlige analyser, er karakteriseret ved at fokusere på en vel-afgrænset lokalitet og/eller at gøre rum og land til genstand for analysen. Hertil lægges hovedformerne inden for samfundsvidenskabelige metoder: kvalitative og kvantitative, der kan karakteriseres ved at fokusere på mennesker eller virksomheder (agenter) og deres vurderinger og handlinger. Der fokuseres på betydningen af formål og vidensbehov, for-forståelse af byrummets betydning (teori), samt mulighederne for at analysere og konkludere om byplanmæssige problemstillinger.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen består af forelæsninger, gæsteforelæsninger, feltarbejde, projektarbejde i grupper, vejledning, fremlæggelser og kollektive refleksioner. Forelæsningerne giver den principielle og teoretiske baggrund for metoder og metodevalg. Inddragelse af gæsteforelæsninger sigter mod at præsentere eksempler på anvendelse af analyser i planlægningssammenhæng. Felt- og projektarbejde bidrager med viden og erfaring i forhold til vejen fra virkelighed til data, analyse og konklusion. Alle projektopgaverne løses i grupper og danner sammen med kursuslitteraturen udgangspunkt for den afsluttende individuelle eksamen.
 
Learning Outcome
Kursets hovedmålsætning er at give den studerende grundlæggende kendskab til hovedmetoder inden for analyse af byrums brug og betydning. Herunder geografisk/rumlige registreringer og analyser, såvel som kvalitative og kvantitative tilgange til indsamling og analyse af data fra respondenter.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- rumlige/geografiske analyser
- grundlaget for kvalitative og kvantitative dataindsamlings- og analysemetoder
- anvendelse af samfundsvidenskabelige analysemetoder på byplanområdet.

Færdigheder:
- indsamling, analyse og præsentation af data på baggrund af forskellige metodiske byanalyse-forløb
- udvælge og anvende metoder til at afdække byaktørers brugsmønstre og præferencer
- formidle sig skriftligt og mundtligt om en specifik byplanmæssig case

Kompetencer:
- overføre teorier og principper for metoder til nye situationer
- valg af undersøgelsesmetoder ud fra formål og kontekst
- samarbejde med medstuderende om gennemførsel og afrapportering af analyseforsøg
 
Course Literature
Albertsen 1993: Byen, det sociale og retorikken
Andersen 2008: Den skinbarlige virkelighed
Kirkeby 2003: Det adfærdsregulerende rum - Kontrol, delegation og kode
Bundgaard, Gehl, Skoven 1982: Hvor bygning og byrum mødes
Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen 2002: Vejledning om brugerundersøgelser
Gans 1993: The Potential Environment and the Effective Environment
Gehl 2003: Livet mellem husene
Hillier 1993: Specifically Architectural Knowledge
Illeris 2000: Hvorfor vokser København igen?
Klarqvist 1991: Manual för rumslig analys av städer och byggnader
Kvale 2006: Interview - introduktion til det kvalitative forskningsinterview
Lynch 1960: The Image of the City
Marling, Kiib 2004: Byarkitektonisk kvalitet - de mange fortællinger om netværksbyens arkitektoniske værdier
Næss 2003: Boliglokalisering, bilafhængighed og transportadfærd i Hovedstadsområdet
Whyte 1988: City - rediscovering the center
 
Course Coordinator
Thomas Alexander Sick Nielsen, sick@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Urban and landscape studies, Phone: 353-31830
Trine Agervig Carstensen, tac@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark, Phone: 353-31840
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures68.75
practicals68.75
project work68.5

206