LOJB10225 Introductory Economics

Details
Responsible DepartmentInstitute of Food and Resource Economics

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

No aid allowed

Description of Examination: Skriftlig 4-timers prøve uden hjælpemidler

Weight: 100%7-point scale, internal examiner

Dates of Exam:
11 April 2012
 
Organisation of TeachingForelæsninger og øvelser
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: C
 
Language of InstructionDanish
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Kurset giver en kort, afrundet introduktion til de økonomiske problemstillinger og metoder, idet der lægges begrænset vægt på at indøve det teknisk-formelle økonomiske begrebsapparat, der er nødvendigt for videregående økonomistudier.

Kurset giver en generel introduktion til økonomi, men i det omfang, det er muligt, vil eksempler og illustrationer være hentet fra jordbrugs- og miljøområdet.

Mere konkret vil den studerende få kendskab til følgende emner:
- den enkelte virksomheds og den enkelte forbrugers beslutninger
- prisdannelse for forskellige markeder, navnlig markedsformerne fuldkommen konkurrence og monopol.
- Velfærdsøkonomiens grundlag, herunder komplikationer som eksterne effekter og offentlige goder. Mulighederne for at bruge cost-benefit-analyse som beslutningsgrundlag diskuteres.

Disse mikroøkonomiske emner udgør hovedparten af kurset, men de studerende præsenteres også for makroøkonomiske problemstillinger, hvor den studerende vil få kendskab til nationalregnskabsteori, arbejdsløshed og inflation, internationale økonomiske relationer samt økonomisk politik.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen vil bestå af traditionelle forelæsninger, hvor centrale dele af pensum gennemgås, kombineret med en række praktiske og teoretiske øvelser, hvor de enkel- og gruppevis arbejder med udleverede opgavesæt under kyndig vejledning.
 
Learning Outcome
Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i økonomiens hovedproblemstillinger og metoder, samt give de studerende en række redskaber, der kan bruges som introduktion til fortsatte økonomistudier.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:
- definere de vigtigste økonomiske begreber som f.eks. forbrug, pengemængde, nytte og elsticiteter
- redegøre for de vigtigste sammenhænge mellem de forskellige økonomiske variable som f.eks. efterspørgsels- og udbudsfunktioner, forbrugs- og investeringsfunktioner og produktionsfunktioner
- beskrive hvordan disse begreber og sammenhænge viser sig indenfor det resource og miljømæssige område

Færdigheder:
- anvende kendskabet til disse sammenhænge til at forklare simplere økonomiske fænomener
- analysere simple mikro- og makroøkonomiske modeller
- forklare hvilke praktiske problemstillinger økonomien kan behandler og analysere
- kombinere de økonomiske argumenter med deres biologiske og naturvidenskabelige viden

Kompetencer:
- anvende kendskabet til økonomisk teori til at diskutere simplere økonomiske problemstillinger
 
Course Literature
Thomas Alslev Christensen, Jeppe Christiansen og Helge Pedersen, Nationaløkonomi på dansk, Samfundsliteratur, København, seneste udgave.

Kirsten Halsnæs, Peder Andersen & Anders Larsen (red.), Miljøvurdering på økonomisk vis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007
 
Course Coordinator
Niels Kærgård, nik@life.ku.dk, Institute of Food and Resource Economics/International Economics and Policy Unit, Phone: 353-32264
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures36
theoretical exercises27
preparation139
examination4

206