LOJF10260 Environmental and Planning Law - Nature and Urban Areas

Details
Responsible DepartmentInstitute of Food and Resource Economics

Earliest Possible YearBSc. 2 year to MSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: Den skriftlige 4-timers prøve vil bestå af 2 konkrete opgaver/cases

Weight: Skriftlig prøve vægter 100 %7-point scale, external examiner

Dates of Exam:
26 January 2012
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
No Credit Points WithKurset afløser 310013 Miljø- og planlovgivning. Kurset kan derfor ikke tages såfremt man har bestået 310013.
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Kurset vil ud over en introduktion til grundlæggende juridisk metode omfatte love og regler vedrørende arealanvendelse og beskyttelse/benyttelse af miljøet i bred forstand - herunder natur, skove, landskab, kulturmiljø - med et særligt fokus på bymiljø samt planlægning i øvrigt. Kurset består af en fælles del med Miljø- og planlovgivning - natur og vand (ca. 2/3) og en specialiseringsdel med særligt fokus på regulering vedrørende byudvikling, byomdannelse, bebyggelse, beplantning og andre ejendomsrelaterede forhold.

Kurset indledes med en introduktion til den juridiske verden, herunder om sammenhængen mellem Grundlovens beskyttelse af ejendomsretten og begrænsninger i ejerrådighed af privatretlig (bl.a. naboretten) og offentligretlig karakter. Herefter tages der udgangspunkt i emner som nævnt ovenfor, hvor den relevante lovgivning vil blive introduceret og efterfølgende eksemplificeret og bearbejdet gennem cases.

Der vil bl.a. blive arbejdet med, hvilke regler der gælder ved planlægning af nye anlæg/projekter samt hvorledes forskellige forhold/miljøproblemer reguleres ved anvendelse af forskellige virkemidler, f. eks. påbuds- og indgrebsbeføjelser, tilladelseskrav, miljøkonsekvensvurderinger (VVM og SMV), forskellige planer - herunder Natura 2000-planer, kommune- og lokalplaner - samt servitutter mv. Desuden vil tilsyn med og håndhævelse af lovgivningen blive inddraget.

Af relevant lovgivning kan nævnes planloven,miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, byggeloven, hegnsloven samt anden relevant lovgivning. Relevant EU-lovgivning vil kort blive berørt, herunder EU's habitatdirektiv.

 
Teaching and learning Methods
Kurset baseres på introducerende forelæsninger, der suppleres af gennemgang og løsning af cases og opgaver. En typisk undervisningsgang vil starte med en indledende gennemgang af den relevante lovgivning og de særlige retlige problemer, der bl.a. knytter sig til samspillet mellem forskellige love. Herefter vil en case blive præsenteret og de studerende vil i grupper skulle identificere, håndtere og løse de retlige problemer sagen rejser. Herefter afsluttes der med en fælles gennemgang af casen og afrundning af dagens emne.
 
Learning Outcome
Kursets overordnede formål er at gøre de studerende i stand til at identificere og bedømme miljøretlige problemstillinger. Indsigt i miljø- og planlovgivningen samt i grundlæggende juridisk metode og begrebsanvendelse vil give de studerende et godt grundlag for efterfølgende at kunne varetage arbejdsopgaver, f.eks. som offentligt ansat, konsulent eller erhvervsudøver.

Efter endt kursus forventes det, at den studerende kan:

Viden:
- udvise overblik over miljø- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende natur og byområder
- redegøre for grundelementer inden for miljø- og planlovgivningen
- udvise overblik over myndighedsstruktur samt klagemuligheder inden for miljø- og planlovgivningen
- redegøre for grundtræk vedrørende juridisk metode, retskilder og grundlæggende retsprincipper

Færdigheder:
- identificere miljøretlige problemstillinger
- anvende juridisk metode til løsning af miljøretlige problemstillinger
- redegøre for relevante klagemuligheder
- bedømme betydningen af afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene

Kompetencer:
- diskutere og samarbejde om løsning af miljøretlige problemstillinger
- perspektivere juraen i forhold til forskellige områder af studie- og erhvervsmæssig relevans
- opnå forøgede forudsætninger for at følge andre retsvidenskabeligt orienterede kurser på LIFE og kurser på Juridisk Fakultet
 
Course Literature
Undervisningsmateriale oplyses ved kursusstart
 
Course Coordinator
Helle Tegner Anker, hta@life.ku.dk, Institute of Food and Resource Economics/Consumption, Health and Ethics Unit, Phone: 353-32321
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures42
theoretical exercises60
preparation100
examination4

206