LOJF10262 The Economics of Food Production

Details
Responsible DepartmentInstitute of Food and Resource Economics

Earliest Possible YearBSc. 1 year to BSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

No aid allowed

Description of Examination: Skriftlig 4-timers eksamen uden hjælpemidler

Weight: Skriftlig prøve: 100 %7-point scale, internal examiner

Dates of Exam:
19 June 2012
 
Requirement for Attending ExamGodkendelse af mindst 75% af de givne hjemmeopgaver (mindst 5 af 7)
 
Organisation of TeachingForelæsning, øvelser, gruppearbejde
 
Block PlacementBlok 4
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesLOJB10259 Micro Economics
Mikroøkonomi
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Kurset bygger på den generelle produktions- og omkostningsteori, der forudsætter at virksomheder har profitmaksimering som det primære mål. Der udledes kriterier, som kan danne grundlag for at vejlede virksomheder i deres økonomiske dispositioner i den løbende produktion, og i forbindelse hermed gives en introduktion til teorien om virksomheders økonomiske adfærd. Teorien er generel, men der vil i vid udstrækning blive anvendt eksempler fra jordbrugs- og fødevaresektoren.

Kurset omfatter følgende hovedemner: Produktions-og omkostningsteori og teoriens relation til jordbrugsproduktionens særkende. Produktionsfunktionen. Optimering af ressourceanvendelse og produktion over tid. Optimal fordelingen af faste input på alternative output. Optimal ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger. Optimering af produktion under forskellige markedsformer. Virksomhedens udbudskurve og virksomhedens eftersørgsel efter input. Økonomisk rente. Prisdannelse på jord. Regulering af jordbrugsproduktion. Størrelsesøkonomiske fordele og ulemper. Lineær algebra, og anvendelse af Lineær Programmering (LP) til optimering af ressource-anvendelse og produktion. Optimering af produktion under usikkerhed (introduktion til beslutningsteori)

Andet:
Dette kursus henvender sig såvel til studerende, der ønsker at specialisere sig i økonomi, som til studerende, der ud over kurset Driftsøkonomi ønsker en lidt mere omfattende behandling af økonomiske problemstillinger knyttet til optimering af produktionen på en (jordbrugs)virksomhed. Viden om de produktionsøkonomiske sammenhænge er vigtig for alle kandidater, uanset om der sigtes på et job inden for private virksomheder, erhvervsorganisationer, centraladministrationen, politik, forskning eller rådgivning.
 
Teaching and learning Methods
Undervisningen er bygget op omkring forelæsninger og øvelser som de centrale elementer. Under øvelseerne arbejder de studerende med stoffet i mindre grupper, hvor man løser beregningsmæssige og teoretiske øvelsesopgaver. I forbindelse med forelæsningerne udleveres test-spørgsmål til lærebogsstoffet, og der er i den forbindelse mulighed for at stille spørgsmål. Endelig arbejdes med stoffet i form af ugentlige hjemmeopgaver, som afleveres som forudsætning for at gå til eksamen
 
Learning Outcome
Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at formulere de økonomiske problemer, der er knyttet til en virksomheds løbende produktion samt at angive optimale løsninger herpå. Et væsentligt udgangspunkt for at de studerende er i stand til dette, er at de bliver introduceret til formulering af modeller og metoder, der kan danne grundlag for økonomisk analyse af virksomheders produktion.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Definere og beskrive produktionsfunktioner og de hertil hørende begreber, produktivitet, efficiens og teknologiske ændringer
- Karakterisere produktionsfaktorer,herunder deres fasthed på kort og lang sigt
- Beskrive kriterier for profitmaksimering og omkostningsminimering, grafisk og matematisk
- Beskrive sammenhængen mellem virksomhedens omkostningsfunktion og virksomhedens og markedets udbudsfunktion
- Beskrive økonomiske principper for kombination af flere produktionsfaktorer og flere produkter
- Karakterisere alternative mekanismer for regulering af produktion og ressourceanvendelse
- Karakterisere en virksomheds størrelse og beskrive sammenhænge mellem virksomhedens størrelse og omkostninger
- Beskrive de kræfter, der påvirker landbrugserhvervets strukturudvikling
- Beskrive Lineær Programmering, herunder styrker og svagheder som planlægningsredskab
- Beskrive årsager til usikkerhed i landbruget
- Beskrive statistiske mål for usikkerhed
- Beskrive teori om forventet nytte
- Beskrive mulige redskaber for risikostyring

Færdigheder:
- Optimere ressourceanvendelse under forskellige markedsformer
- Optimere ressourceanvendelse og produktion over tid
- Optimere fordelingen af faste input på alternative output
- Optimere ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger
- På basis af produktionsfunktionen at udlede virksomhedens efterspørgsel efter input
- Udlede virksomhedens udbudsfunktion
- Optimere en virksomheds produktion ved anvendelse af Lineær Programmering
- Demonstrere anvendelsen af Flerperiodisk Lineær Programmering og Blandet Heltalsprogrammering ved produktionsplanlægning
- Demonstrere muligheder for at planlægge og træffe beslutninger under usikkerhed
- Demonstrere opgørelsen af værdi af information under usikkerhed

Kompetencer:
- Anvende økonomisk teori til at forklare principper for virksomheders økonomiske optimering af produktion
- Analysere konsekvenser af ændringer i priser på input og output
- Analysere konsekvenser af regulering

 
Course Literature
Rasmussen, Svend (2007): Produktionsøkonomi. Forlaget Samfundslitteratur, København.

Supplerende litteratur:
Gravelle, H. and Ray Rees (2004): Microeconomics. Third edition. Pearson Education Limited, England
Debertin, David L. (1986): Agricultural Production Economics, 366 sider
Beattie, Bruce R. & Taylor, C. Robert (1985): The Economics of Production
 
Course Coordinator
Svend Rasmussen, sr@life.ku.dk, Institute of Food and Resource Economics/Production and Technology Unit, Phone: 353-32266
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures20
theoretical exercises32
preparation130
examination4
Colloquia16
Excursions0
project work0
supervision4

206