LSLS10057 Naturforvaltning og samfund

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleNatural Resource Management and Society
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeSLING kurser (Skovskolen)
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt inddrages i eksamensgrundlaget sammen med det øvrige pensum.

7-trinsskala, ekstern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenAflevering og godkedelse af naturforvaltningsprojekt.
 
Rammer for UndervisningUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på sling-uddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: A

Blok 1
Ugestruktur: C
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
1. Opsamling på praktikken: Korte studenteroplæg, udvælgelse og fremlæggelse af relevante problemstillinger.
2. Naturplanlægning i Danmark: Beslutningsprocesser, forvaltningsopbygning og naturpolitik, planstruktur og kompetenceplacering.
3. Samfundsøkonomi: National- og naturressource økonomi, værdisætning af naturområder og naturprojekter (tværgående tema med skovdrift og samfund)
4. Drift af naturarealer: Helhedsplanlægning.
5. Landskabsudpegninger: Habitatdirektivet, vandrammedirektivet, nationale love, fredninger, beskyttelser. Betydningen for forvaltningen og private lodsejere.
7. Udbud, udlicitering og tilbudsgivning: Udbudsregler, projektbeskrivelse, kvalitetsbeskrivelse, udførselskrav, tilbudsgivning, grønne partnerskaber
8. Naturplanlægning i større naturområder: Den multifunktionelle landskabsanvendelse. Integration af forskellige hensyn og ønsker.
9. Ekskursion med Virksomhedsbesøg, projektstyring og projektudførsel. Overvågning og opfølgning.
 
Undervisningsform
Forelæsninger bliver suppleret af en del øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Naturforvaltningsdelen afsluttes med udarbejdelsen af en handle/forvaltningsplan, som sammen med pensum danner grundlag for eksamen. Der vil være tværgående aktiviteter fælles med kurset skovdrift og samfund.
 
Målbeskrivelse
Formålet med kurset er at den studerende med udgangspunkt i et større sammenhængende terrestrisk naturareal eller bynært område samt søer og vandløb kan fremstille forvaltnings-, natur- og plejeplaner under hensyntagen til juridiske, økonomiske, fysiske, økologiske og sociale hensyn.

Formålet indebærer, at den studerende på et større sammenhængende dansk naturareal kan

Videnfeltet
- Identificere forskellige administrative bindinger (nationale og internationale)
- Identificere forskellige økonomiske, fysiske, økologiske og rekreative potentialer på naturområder.
- Klarlægge naturpotentialer og værdisætte dem i forhold til forskellige brugergrupper.

Færdigheder
- Indsamle, udvælge og bearbejde relevante data gennem forskellige databaser, planer, bekendtgørelser og regulativer.
- Træffe beslutning om arealets fremtidige anvendelse, herunder at prioritere mellem naturindhold, rekreativ værdi og produktion.
- Vurdere de administrative bindinger i forhold til plangennemførelsen
- Argumentere for og forklare sine prioriteter og beslutninger.
- udarbejde udbudsmateriale for en konkret opgave samt afgive tilbud på et udbudsmateriale
- Styre, kontrollere og overvåge naturprojekter i og udenfor internationale naturområder.

Kompetencer
- Udarbejde, argumentere og formidle en pleje-, natur-, handle- eller forvaltningsplan, der tilgodeser den multifunktionelle arealanvendelse
- Inddrage andre relevante faggrupper til samarbejdet omkring projekter og deres gennemførelse
 
Kursusansvarlig
Anne-Kristine Sverdrup Lauridsen, akla@life.ku.dk, Skov & Landskab/Skovskolen, Tlf: 353-31580
 
Studienævn
Studienævn SLING
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger50
praktiske øvelser50
ekskursioner50
projektarbejde54
forberedelse200
eksamen8

412