LSLS10066 Design, planter og projektering

Detaljer
Ansvarligt institutSkov & Landskab

English TitleDesign and urban planting projects
Tidligst mulig placeringBachelor 1. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeSLING kurser (Skovskolen)
 
EksamenSluteksamen

skriftlig og mundtlig eksamen

Portfolio eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Der afleveres en skriftlig rapport/portfolio og et afsluttende projektforslag med planteplan præsenteres ved en mundtlig eksamen.

Vægtning: Den samlede præsentation (rapport/portfolio og projektforslag) vurderes i forhold til målopfyldelsen.bestået/ikke bestået, intern censur
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: C
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
Med udgangspunkt i en konkret lokalitet skal den studerende udarbejde et skitseforslag med tilhørende planteplaner. Det kræver at den studerende får indsigt i følgende:
. Registrering
. Analyse
. Rumlige forhold
. Skitseringsteknik
. Tegningstyper - plan, snit og teknisk tegning
. Plantekvalitet
. Plantevalg
. Vækstforhold
. Beplantningens udviklingspotentiale
. Jordprøver

I kurset vil der blive sat særlig fokus på valg af planter (fortrinsvis træer og buske), herunder planters vækstforhold, og basale konstruktioner som eksempelvis plantehuller- og bede, rodvenlig befæstelse samt hvilken betydning plantevalget har biologisk, æstetisk og rumligt.

Skitser og præsentationsmateriale udarbejdes digitalt i samarbejde med det sideløbende kursus i "IT til projektering - CAD"
 
Undervisningsform
Hovedparten af undervisningen vil foregå som tegneøvelser i klasselokalet med vejledning fra underviseren, fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum. De forskellige opgaver fra øvelserne samles i en rapport/portfolio, som indgår i vurderingen ved eksamen. Endvidere vil der blive undervist i planter og planteanvendelse. De studerende skal undervejs i forløbet præsentere deres projekt for hinanden og de vil blive undervist i præsentationsteknik og konstruktiv feedback med henblik på at kunne bruge hinanden som sparringspartnere. Der undervises både ved tegnebordet og der gives forelæsninger i eksempelvis planteanvendelse, skitseringstekniker, præsentationsteknik og landskabsarkitektur som inspiration. I både litteratur og forelæsningerne vil den studerende blive præsenteret for rumlige, kulturhistoriske, funktionelle og biologiske forholds betydning for menneskers ophold og trivsel i byrummet og parken, herunder brug af beplantning som rumdannende funktion, økologiske processer og fremme af bynatur. Registrering af planter og rumlige forhold foregår primært udendørs i det udvalgte projektområde. Kurset gennemføres i tæt tilknytning til det sideløbende kursus i "IT til projektering - CAD". Det forudsættes at den studerende selv anskaffer sig diverse tegneredskaber, tegnemateriale og har egen pc, der er velegnet til større kort- og tegneøvelser.
 
Målbeskrivelse
Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til design og projektering af byens grønne områder.

Formålene indebærer, at den studerende:

Vidensfeltet:
. Kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
. Kan læse og forstå situationsplaner, snit og simple tekniske tegninger
. Kender til og forstår målestoksforhold
. Forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
. Kender til mundtlige præsentationsteknikker

Typer af færdigheder:
. Kan anvende skitsering som et redskab til udvikling af byens grønne områder
. Kan udarbejde situationsplaner indeholdende alle relevante informationer som eksempelvis tegningshoved, nordpil, signaturforklaring, målestoksforhold og forklarende tekst
. Kan anvende beplantning som arkitektonisk element
. Kan udarbejde enkle planteplaner
. Kan udarbejde enkle tekniske tegninger
. Har en bevidsthed om planters forskellige egenskaber i forhold til biologiske, æstetiske og sundhedsmæssige aspekter
. Kan give og modtage konstruktiv feedback
. Kan formidle og præsentere et planforslag for fagfolk

Kompetencer
. Kan anvende de kendte planter i andre tilsvarende projekter
. Kan overføre de opnåede metoder til fortsat indlæring
. Kan afprøve nye skitseringsteknikker og metoder
. Kan eksperimentere med planter som rumskabende elementer
. Kan udvikle egen kreative tænkning
 
Kursusansvarlig
Susanne Ogstrup, sog@life.ku.dk, Skov & Landskab/Skovskolen, Tlf: 353-31598
Marianne Skærbæk, marsk@life.ku.dk, Skov & Landskab/Skovskolen, Tlf: Ukendt
 
Studienævn
Studienævn SLING
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger36
forberedelse84
ekskursioner12
praktiske øvelser50
vejledning10
eksamen14

206