LSLS10068 Landscape architecture

Details
Responsible DepartmentForest & Landscape

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseSLING courses (Skovskolen)
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: 7-point scale, external examiner
 
Organisation of TeachingUndervisningen foregår i Nødebo. Hvis du ikke er indskrevet på have- og parkingeniøruddannelsen tilmeldes kurset via mail til pcj@life.ku.dk
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
Course Content
Den studerende vil få indsigt i den europæiske havekunsts historie og nutidig dansk landskabsarkitektur samt hvordan landskabsingeniørfagets samspil er hermed. I havekunstens historie vil der være en gennemgang af forskellige stilperioder med vægt på, hvordan renæssancen, barokken, klassicismen, romantikken og modernismen kom til udtryk i Europa og Danmark. Endvidere vil der være en kort præsentation af japansk og kinesisk havekunst.

Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil den studerende blive præsenteret for forskellige anlægs- og driftsmæssige problemstillinger i relation til historiske og moderne anlæg.

I undervisningen vil der være en teoretisk og praktisk tilgang til menneskers brug af byen og det offentlige rum, herunder byplanlægningens og landskabsarkitekturens betydning for bevægelses- og opholdsmønstre. Som et led heri præsenteres den studerende for forskellige landskabsanalyser som eksempelvis rumlig analyse og områdeanalyse.

Der vil desuden blive en kort gennemgang af dansk skov- og landskabshistorie, herunder kulturlandskabets strukturelementer og disses samspil med naturgrundlaget (kulturmiljøer).

Som en overordnet ramme for kurset vil der være en gennemgang af og diskussioner om betydningen af forskellige syn på natur og æstetik, og hvordan dette afspejler sig i landskabsarkitekturen med henblik på at give den studerende et videnskabsteoretisk grundlag for den videre uddannelse.
 
Teaching and learning Methods
I kurset benyttes flere forskellige undervisningsformer. Det vil skifte fra år til år og kan blandt andet være forelæsninger, øvelser, case studier, litteraturstudier, diskussioner, film, rollespil, gruppearbejde, ekskursioner samt selvstudium.
 
Learning Outcome
Formålet med kurset er, at introducere den studerende til at se og forstå have- og parkingeniørfaget i historisk, arkitektonisk, kulturelt og videnskabsteoretisk perspektiv. Den studerende får med denne viden forudsætninger for at samarbejde med andre faggrupper, herunder landskabsarkitekter og formidle et anlægs kvaliteter i forhold til drift og nyanlæg.

Formålene indebærer, at den studerende:

Vidensfeltet:
. Kan redegøre for havekunstens forskellige stilperioder i Danmark og Europa
. Kan redegøre for centrale krakteristika i nutidig dansk landskabsarkitektur fra 1900 og frem til i dag
. Har kendskab til japansk og kinesisk havekust
. Har kendskab til byplanlægningens historie i Danmark og Europa
. Har kedskab til dansk skov- og landskabshistorie
. Kan forstå aktuelle driftsmæssige problemstillinger i tilknytning historiske og nutidige have- og parkanlæg
. Kan anvende forskellige typer af landskabsanalyse
. Kan udpege særlige problemfelter i forhold til driften af historiske anlæg
. Kan beskrive forskellige former for natursyn og hvordan de forskellige natursyn påvirker oplevelsen af et anlæg

Typer af færdigheder
. Kan redegøre for forskellige stilperioders udtryk, karkteristika og æstetiske værdier
. Kan anvende relevante landskabsanalyser til at beskrive og vurdere forskellige problemstillinger i et grønt urbant anlæg
. Kan formidle resultaterne af forskellige analyser til borgere og andre faggrupper
. Kan udpege og analysere særlige problemfelter i drift og udviklingen af grønne områder i forhold til forskellige målgruppers natursyn og æstetikopfattelse

Kompetencer
. Kan reflektere over hvilke virkemidler, der i driften af et anlæg understøtter og formidler anlæggets historie og/eller æstetiske idé
. Kan indgå i faglige diskussioner og et respektfuldt samarbejde med andre faggrupper om anlæg og drift af urbane grønne områder
. Kan med indsigt i forskellige personers natursyn fremme helhedsorienterede løsninger for udvikling af byens grønne rum
 
Course Coordinator
Susanne Ogstrup, sog@life.ku.dk, Forest & Landscape Denmark/Skovskolen, Phone: 353-31598
 
Study Board
Study Committee SLING