LVEB10403 Speciel patologi og fjerkræsygdomme

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Veterinær Sygdomsbiologi

English TitleSpecial Pathology and Poultry Diseases
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år
VarighedTo blokke
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve

Praktisk eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Baseres på billeder og præparater med tilhørende spørgsmål. Uddybning af eksamensformen: Eksamen vil baseres på samme principper som undervisningsformen, hvor udgangspunktet er udredning af læsionsmanifestationer præsenteret ved f.eks. læsioner i organer (friske præparater) og billedmateriale. I forbindelse med præsentationen og de studerendes tolkning af materialet, vil de studerende også skulle udrede tilsluttende teoretiske aspekter som f.eks. differentialdiagnoistiske overvejelser.

Vægtning: Vægtning: der afholdes særskilte eksaminer i fjerkræsygdomme og speciel patologi 7-trinsskala: Speciel patologi. Ekstern censur. Bestået/ikke bestået: Fjerkræsygdomme. Ekstern censur.7-trinsskala, ekstern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenSpeciel patologi: 80% deltagelse i formiddagsøvelser
Fjerkræsygdomme: 80% deltagelse i formiddagsøvelser
 
Rammer for UndervisningTeoretiske gennemgange/cases ligger på eftermiddage. Øvelser placeres på formiddage og udvalgt eftermiddage. udbydes første gang 2011/2012
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Særlig plan med klinikken følger

Blok 2
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Særlig plan med klinikken følger
 
UndervisningssprogDansk
 
Begrænset deltagerantalIngen. Forbeholdt veterinærstuderende.
 
Kursusindhold
Kurset består af tre elementer:

Praktisk øvelseskursus, hvor den studerende bl.a. deltager i den daglige obduktion af huspattedyr og fjerkræ, organpræparation og -undersøgelse samt for speciel patologi histopatologisk udredning og diagnostik på præparater af udvalgte læsioner.

Teoretisk undervisning i sygdomme og læsioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr, omfattende bl.a. teoretisk gennemgang baseret på organsystemer og case-baseret undervisning.

Teoretiske øvelser, hvor den studerende eksponeres for en bred vifte af makroskopiske læsioner i forskellige væv og organer fra huspattedyr og fjerkræ.

For fjerkræsygdommegælder endvidere undervisningen omfatter produktionens opbygning, velfærds problematikker, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, herunder specielt høns, kalkuner, ænder og gæs. Undervisningen omfatter endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

 
Undervisningsform
Forelæsninger/teoretiske cases samt et praktisk øvelseskursus, hvor sektionsteknik samt tolkning af sektionsfund er de centrale elementer. For speciel patologi indgår endvidere et kursus i tolkning af histopatologiske fund. Ugentligt er der gennemgange for hele årgangen i makroskopisk diagnostik.
 
Målbeskrivelse
Speciel patologi:
Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne udrede 1) årsager til patologiske forandringer, 2)de enkelte organsystemers reaktionsmønstre på beskadigelse, og 3) reaktionsmådernes morfologiske udtryk, makroskopisk såvel som histologisk, i relation til patofysiologiske mekanismer. Herigennem forventes den studerende at være i stand til at beskrive, diagnosticere, udrede og evaluere patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer.

Fjerkræsygdomme:
Hovedformål er at give teoretisk og praktisk indførelse i forhold, der afspejler væsentlige arbejdsopgaver for dyrlæger herunder, fjerkræproduktionens infrastruktur, velfærd, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, specielt hos høns, kalkuner, ænder og gæs. Hertil kommer endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Når kurset er færdigt forventes den at studerende at kunne:

Viden:
Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr.
Forklare betydningen af obduktion og hygiejne ved obduktion samt valg af materialer udtaget ved obduktion til videregående laboratorieundersøgelser, herunder fejlkilder og usikkerhed.
Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.
Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse
Redegøre for de kødkontrolmæssige aspekter af observerede sektionsfund
Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse
Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.

Færdigheder:
Foretage obduktion og præparerer organer i forbindelse med obduktion af huspattedyr med henblik på vurdering af læsioner og reaktioner i organerne.
Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.

Kompetencer:
Foretage patoanatomisk diagnostik hos huspattedyr og fjerkræ. Bedømme de samlede obduktionsfund og ud fra disse og relaterede data foretage sygdomsdiagnostik. Udrede grundlæggende forhold vedrørende læsioner og reaktioner i de enkelte organers celler og væv hos pattedyr og fjerkær. På baggrund af teoretisk viden at foreslå anvendelse af nye metoder. Selvstændigt bedømme og strukturere egne læringsprocesser og tage ansvar for egen faglig udvikling med henblik på livslang læring.


 
Litteraturhenvisninger
Fjerkræsygdomme:
1) M.Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, 1)D.J. Alexander: Poultry Diseases, 6th edition, 2008
2) Udleverede bilag

Speciel patologi:
1) Sektionsteknik. H.E. Jensen, Páll S. Leifsson, O.L. Nielsen, J.S. Agerholm, L.W. Madsen & T. Iburg. DSR Forlag, 2001.
2) Pathologic Basis of Veterinary Diseases.4th ed., M.D. McGavin & J.F. Zachary. Mosby/Elsevier, 2007.
3) Kødkontrol - Det Patoanatomiske Grundlag. H.E. Jenesen, P.S. Leifsson, O.L. Nielsen, J. S. Agerholm & T. Iburg. Biofolia, 2006.
4) Udleverede bilag.
 
Kursusansvarlig
Henrik Michael Elvang Jensen, helj@life.ku.dk, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Patologi, Tlf: 353-33100
Jens Peter Christensen, jpc@life.ku.dk, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Mikrobiologi, Tlf: 353-32748
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
praktiske øvelser98
teoretiske øvelser28
forelæsninger30
eksamen7
forberedelse249

412