LVEK10344 Dif. Biomedicin, modul 2a UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Veterinær Sygdomsbiologi   80 %
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme   20 %

English TitleDif. Biomedicine, module 2a
Tidligst mulig placeringKandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi9 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Selvstændig besvarelse af opgave valgt blandt 5 mulige opgaver. Der gives 4½ dag til selvstændig besvarelse. Alle hjælpemidler er tilladte.

7-trinsskala, intern censur
 
Rammer for UndervisningForelæsninger, øvelser og seminarer. I 2011/2012 er undervisningen placeret i de første 6 uger i blok 3.
 
BlokplaceringBlok 3
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur
 
UndervisningssprogDansk
 
Begrænset deltagerantal35. Forbeholdt veterinærstuderende.
 
Kursusindhold
Kurset dækker følgende emner:

Relevante metoder til eftersporing af smitte, f.eks. fra besætning til besætning eller fra produktionsdyr til mennesker.
Relevante hurtigmetoder til påvisning af bakterier mv., virus og parasitter, herunder immunologisk baserede metoder.
Relevante metoder anvendt til studier af antibiotikaresistens.
Klinisk kemiske analysemetoder.
Laboratoriemetoder til overvågning af husdyrpopulationer.
Principper ved udvikling af moderne vacciner.
Grundlæggende forståelse af de mekanismer, der indgår i værts agens interaktion og hvorledes dette kan måles i laboratoriet
 
Undervisningsform
Forelæsninger, seminarer og praktiske øvelser
 
Målbeskrivelse
Kursus giver en videreuddannelse inden for det veterinære arbejdsområde laboratoriediagnostik vedrørende mikrobiologi og klinisk patologi, en indførelse i metoder, der anvendes til forskningsmæssigt at fastlægge, hvorfor et givet smitstof forårsager sygdom, og principper for moderne vaccineudvikling.

Når kursus er færdig forventes den studerende at kunne:

Viden:
. Beskrive moderne metoder og principper inden for mikrobiel, parasitær og klinisk patologisk diagnostik.
. Beskrive mekanismer bag antibiotika/anthelmintikaresistens, herunder klassificere de relevante resistensgener over for udvalgte klasser af antibiotika, samt reflektere over den kliniske og samfundsmæssige betydning af resistens.
. Beskrive sygdomsmekanismer på molekylært plan af udvalgte bakterier, virus og parasitter.
. Sammenfatte hvorledes overvågning for infektiøse sygdomme og antibiotikaresistens gennemføres teknisk.
. Beskrive principper ved vaccineudvikling og hvorledes vaccinebrug influerer på diagnostik.
. Beskrive og udvise overblik over metoder anvendt til at karakterisere sygdomsmekanismer hos smitstoffer.

Færdigheder:
. Forklare og vurdere styrker og svagheder ved centrale diagnostiske metoder og vurdere hvilke metoder, der bør anvendes i en given situation.
. Vurdere og formidle til fagfæller og ikke specialister resultater af ovenstående metoder og principper.
. Opstille principielle elementer for kvalitetssikring af metoder der anvendes i diagnostiske laboratorier.
. Forklare til fagfæller og ikke specialister hvad der er korrekt brug af antibiotika.
. Udføre antibiotikaresistens testning med både kvalitative og kvantitative metoder.
. Planlægge forskningsundersøgelser, der skal klarlægge hvilke faktorer hos et smitstof, der har betydning for sygdomsfremkaldelse.
. Planlægge forskningsundersøgelser, der skal klarlægge forhold vedrørende antibiotikaresistens.

Kompetencer
. Arbejde selvstændig med problemstillinger inden for de veterinære arbejdsfelter laboratoriediagnostik, karakterisering af sygdomsdeterminanter og anvendelse heraf i vaccineudvikling.
 
Litteraturhenvisninger
Vil foreligge fra instituttet senest 3 uger før kursusstart
 
Kursusansvarlig
Anders Miki Bojesen, miki@life.ku.dk, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Mikrobiologi, Tlf: 353-32671
 
Deltagerbetaling
For ekstraordinære deltagere må påregnes betaling for kursusmaterialer
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger57
praktiske øvelser50
teoretiske øvelser10
ekskursioner10
eksamen30
forberedelse90

247