LVEK10359 Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Mindre Husdyrs Sygdomme

English TitleClinics - Small Animals
Tidligst mulig placeringKandidat 1.år
VarighedTo blokke
 
Pointværdi13 (ECTS)
 
KursustypeKandidatkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Skriftlig elektronisk eksamen i blokuge 9 af blok 2 i form af 6 timers on-line prøve indeholdende hovedspørgsmål og korte multiple choice spørgsmål. On-line prøven besvares og afleveres elektronisk i løbet af 6-timers perioden. Individuel eksamen - gruppe eksamen er ikke tilladt.

7-trinsskala, ekstern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenMindst 80 % aktiv deltagelse i øvelserne. Fremmødedelen gælder for hvert af kursets øvelseselementer
 
Rammer for UndervisningTeori i medicin og kirurgi. Praktiske øvelser i klinisk patologi, klinisk undersøgelses metodik og kirurgisk teknik i mindre hold. Forelæsninger: Eftermiddag. Øvelser: Formiddag. Der kan undervises på både dansk og engelsk.
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur

Blok 2
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur
Særlig plan

 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger300006 
 
Begrænset deltagerantalIngen. Forbeholdt veterinærstuderende.
 
Kursusindhold
Kurset består af delkurserne:
. Medicinske og kirurgiske sygdomme, teori mindre husdyrs sygdomme
. Klinisk undersøgelsesmetodik hos mindre husdyr
. Klinisk Patologi
. Kirurgisk teknik

Medicinske og Kirurgiske Sygdomme:
Kurset i medicinske og kirurgiske sygdomme skal give den studerende viden om organ- og infektionssygdomme hos vore familiedyr. Sygdomskomplekser skal behandles ud fra det enkelte dyr og de populationer, dyrene holdes i.
Den studerende skal bibringes forståelse for de generelle mekanismer, der ligger til grund for sygdom og sundhed.

Undervisningen skal give det teoretiske grundlag for almen klinisk praksis samt give den fornødne basisviden for de efterfølgende kliniske kurser

Klinisk undersøgelsesmetodik mindre husdyr:
Kurset er en praktisk indføring i standardiseret klinisk undersøgelsesmetodik og journalskrivning på mindre husdyr. I kurset indgår anamneseoptagelse og undersøgelse af raske hunde og katte. Kurset er en systematisk gennemgang af rutinemæssig undersøgelsesmetodik af krop og organer, observationsteknik samt symptombeskrivelse. Der arbejdes endvidere med den problemorienterede medicinske journal (POMJ).

Klinisk patologi:
Kurset er grundlagsskabende for diagnostik og sygdomsbehandling hos store og mindre husdyr. Målet med dette praktiske kursus er at lære den studerende selvstændigt at anvende praksisrelevante klinisk patologiske laboratorieteknikker samt at bibringe den studerende en basal viden om praksisrelevante klinisk patologiske analyser og deres anvendelse i diagnostik og monitorering af sygdomme hos husdyr.

Den studerende skal kunne udføre basale praksisrelevante kliniske laboratorieanalyser. Efter kurset skal den studerende have tilstrækkelige praktiske færdigheder til at foretage basale klinisk patologiske analyser og have en indledende viden om indikation og tolkning af de basale analyser inden for følgende emneområder: Hæmatologi, klinisk kemi, cytologi, urinundersøgelser. Undersøgelse af fæcesprøver, mælkeprøver og vomsaft berøres. I andre praktiske og kliniske kurser vil den studerende opnå kendskab til parasitologisk og mikrobiologisk analyse, samt særlige reproduktions-relaterede laboratorieanalyser.

Kirurgisk teknik:
Kurset er grundlagsskabende for kirurgisk sygdomsbehandling af mindre husdyr. Der introduceres til praktisk anæstesi og standard-operationer indøves. Basal anæstesiprocedure og overvågning. Aseptik samt håndtering af aseptisk svigt. Forberedelse og klargøring af operationslokaliteter, patient og operatør. Den studerende skal kende almindelige kirurgiske instrumenter, deres anvendelse og håndtering, suturmaterialer og sutureringsteknik, samt redegøre for grundlæggende kirurgiske principper herunder vævshåndtering og hæmostase. Færdighedsmålene indøves ved udførsel af udvalgte almene kirurgiske indgreb.

 
Undervisningsform
Teori, seminarer og øvelser, herunder ekskursioner
 
Målbeskrivelse
Kurset skal give den studerende viden om de almindeligst forekommende sygdomme hos danske familiedyr, deres opståen, symptomer, diagnostik og ætiologi, behandling og forebyggelse. Derudover erhverves kundskaber indenfor diagnostik og management af smitsomme sygdomme, tolkning af klinisk patologiske analyser, systematiseret tilgang til den kliniske undersøgelsesmetode og elektronisk journalføring samt indførelse i relevant billeddiagnostik. Der undervises overvejende på enkeltdyrsniveau, men i relevante sammenhænge introduceres populations medicinske aspekter.
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
. Udvise overblik over principper for udvidet medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetodik, diagnostik og behandling samt kvalificerede differentialdiagnostiske overvejelser.
. Beskrive funktionen som smådyrspraktiserende dyrlæge.
. Undersøgelsesmetodik og den problemorienterede medicinske journal.
. Anvende vaccinationsprocedurer og profylaktiske tiltag i smådyrspraksis.
. Fagsprog med henblik på at kunne diskutere præcist med kolleger og dyreejere.
. Anvende og tolke praksisrelevante klinisk patologiske laboratorieteknikker herunder klinisk kemi, hæmatologi, exfoliativ cytologi samt urin og fæcesundersøgelser.


Færdigheder:
I delkurserne klinisk undersøgelsesmetodik, kirurgisk teknik og klinisk patologi indøves desuden praktiske færdigheder. Den studerende skal kunne:

. Basale kirurgiske færdigheder som ligering, suturering, hæmostase, vævshåndtering, aseptiske teknikker og valg af korrekt instrumentarium
. Udføre praksisrelevante laboratorieteknikker som blodudstrygning, farvning, differentialtælling samt håndtering af urin og fæcesprøver.
. Gennemføre en regelret klinisk undersøgelse med dokumentation i den problemorienterede medicinske journal med anvendelse af elektronisk patient journal.

Kompetencer:
. Bedømme og vælge metoder, principper og begreber til klinisk patologisk og paraklinisk diagnostik, forebyggelse og behandling af almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske sygdomme hos danske familiedyr, herunder diagnostik af smitsomme sygdomme og zoonoser
. Bedømme usikkerhed ved diagnostik og prognoseformulering
 
Litteraturhenvisninger
Theresa Welch Fossum, Small Animal Surgery, third Ed. 2007.
Nelson og Couto, Small Animal Internal Medicine, Third Ed. 2003, Mosby.
BSAVA Manual of Canine & Feline Anaesthesia & Analgesia, 2nd. ed. 2007
Thrall, Donald E.: Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology.

Opdaterede litteraturhenvisninger vil blive oplyst på CampusNet senest 1. mdr. før kursusstart.
 
Kursusansvarlig
Thomas Eriksen, ter@life.ku.dk, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme/Kirurgi, Billeddiagnostik, Tlf: 353-32935
Charlotte Reinhard Bjørnvad, crb@life.ku.dk, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme/Medicin, Klinisk Patologi, Tlf: 353-32864
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger40
praktiske øvelser128
forberedelse185
eksamen4

357